kunasz.eu
dr hab. prof. US Marek Kunasz

Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim

Home
Aktualności
CV

Testy

Dostęp do testu OWI2N

Dorobek
Zainteresowania naukowe
Statystyki dorobku
Publikacje
Prace najczęściej cytowane
Prace najczęściej przeglądane
Projekty badawcze
Konferencje
Granty
Dydaktyka
Projekty popularyzatorskie
Nagrody naukowe
Inne osiągnięcia

Promotor
Ogólna tematyka seminarium
Przykładowe tematy prac

Bazy
Baza materiałów
Baza ocen

Profile
WOS
Scopus
Google Scholar
Researchgate
ORCID
Ludzie Nauki

Katedra
Rys historyczny
Moduły na Zarządzaniu

Kontakt
Praca: Proces szkoleniowy w przedsiębiorstwie w ...

Wszystkie publikacje | Monografie | Redakcje naukowe | Artykuły naukowe | Rozdziały w monografiach | Prace najczęściej cytowane | Prace najczęściej przeglądane |

Artykuł: Proces szkoleniowy w przedsiębiorstwie w świetle wyników badań

M.Kunasz

w: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 2008, Nr 470, s. 39-52.


Cytowań: 0 Wejść: 697 Pobrań 0

ABSTRAKT

Szkolenie i doskonalenie zawodowe pracowników, z uwagi na ciągłe zmiany w otoczeniu przybiera charakter ustawicznego, nie kończącego się procesu. Każdy z komponentów tego procesu odgrywa w nim ważką rolę. Efektywne funkcjonowanie niektórych elementów procesu sprawia przedsiębiorstwom jeszcze wiele trudności. Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie teoretycznych aspektów dotyczących procesu szkolenia i doskonalenia zawodowego wraz z empiryczną egzemplifikacją prezentującą proces szkoleniowy w praktyce przedsiębiorstw. Opracowanie ma charakter teoretyczno-empiryczny. Podstawowym źródłem danych empirycznych są przeprowadzone na grupie przedsiębiorstw notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie badania systemów szkolenia i doskonalenia zawodowego.

Training Process in Enterprise - Results of the Research

ABSTRACT

The article presents theoretical aspects of process of training and in-service training of employees (essence, aims, specialty of enterpise's training system, model of this process) and empirical exemplification discribing training process in reseached enterpises' practice. The source of empircal data were researchers conducted on training systems performed in the group of enterprises traded on the Warsaw Stock Exchange.

SŁOWA KLUCZOWE:

pracownik, organizacja, przedsiębiorstwo, szkolenie, szkolenie i doskonalenie zawodowe, rozwój zawodowy, rozwój kadr, rozwój potencjału pracy, organizacja ucząca się, kształcenie ustawiczne, wiedza, zarządzanie wiedzą, kapitał ludzki, aktywa niematerialne, zasoby ludzkie, siła robocza, funkcja personalna, polityka personalna, zarządzanie kadrami, zarządzanie personelem, zarządzanie kapitałem ludzkim, zarządzanie zasobami ludzkimi, gospodarowanie kapitałem ludzkim, firma szkoleniowa, model systematyczny szkolenia

dr hab. prof.US Marek Kunasz, Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim, ul. Cukrowa 8, 71-004 Szczecin, gab. 606, tel. (91) 444-34-97, e-mail: marek.kunasz@usz.edu.pl