kunasz.eu
dr hab. prof. US Marek Kunasz

Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim

Home
Aktualności
CV

Testy

Dostęp do testu OWI2N

Dorobek
Zainteresowania naukowe
Statystyki dorobku
Publikacje
Prace najczęściej cytowane
Prace najczęściej przeglądane
Projekty badawcze
Konferencje
Granty
Dydaktyka
Projekty popularyzatorskie
Nagrody naukowe
Inne osiągnięcia

Promotor
Ogólna tematyka seminarium
Przykładowe tematy prac

Bazy
Baza materiałów
Baza ocen

Profile
WOS
Scopus
Google Scholar
Researchgate
ORCID
Ludzie Nauki

Katedra
Rys historyczny
Moduły na Zarządzaniu

Kontakt
Praca: Education as the element of entrepreneur ...

Wszystkie publikacje | Monografie | Redakcje naukowe | Artykuły naukowe | Rozdziały w monografiach | Prace najczęściej cytowane | Prace najczęściej przeglądane |

Rozdział w monografii: Education as the element of entrepreneurship support system

M.Kunasz

w: Influence of Education on Human Resources Competitivenes, D.Kopycińska (red.), Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008, s. 56-65.


Cytowań: 0 Wejść: 832 Pobrań 0

ABSTRAKT

Praca ma charakter teoretyczno empiryczny. Koncentruje się na problematyce wpływu systemu edukacyjnego na kreowanie postaw proprzedsiębiorczych wśród studentów. W pracy przedstawiono wybrane aspekty teoretyczne związane z problematyką stymulowania przedsiębiorczości w ramach systemu edukacji. Następnie przedstawiono wyniki międzynarodowych badań przedsiębiorczości studentów studiów dziennych SES 2006. W tej części pracy dokonano: oceny wpływu edukacji na kreowanie postaw proprzedsiębiorczych, określenia stopień dopasowania kierunków studiów do potrzeb rynku pracy, analizy adekwatności przekazywanej na studiach wiedzy teoretycznej do potrzeb praktyki biznesu a także określenia zakresu działań w sferze podstawowej i fakultatywnej, jakie powinny podjąć uczelnie w celu podniesienia efektywności transferu wiedzy.

0

ABSTRACT

The characteristic of the study is theoretical and substantial. It is focused on the issue concerning influence of the education system on forming a pro-entrepreneurial attitude among students. The study presents selected theoretical aspects of entrepreneurship stimulation issues in the education system. Further, there are presented results of international researches SES 2006 of entrepreneurship among full-time students. In this part of the study the following was performed: assessment of education influence on forming the entrepreneurial attitudes, determination of the level of fitting with the major (profile) of studies into requirements of labour market, analysis of compatibility of the theoretical knowledge transferred at universities with requirements of business practise as well as determination of the scope of activities in basic and non-compulsory sphere, that should be taken by universities in order to higher the level of knowledge transfer effectiveness.

SŁOWA KLUCZOWE:

przedsiębiorczość, przedsiębiorca, przedsiębiorstwo, organizacja, działalność gospodarcza, aktywność przedsiębiorcza, instytucjonalne wsparcie przedsiębiorczości, bariery przedsiębiorczości, szkolnictwo wyższe, edukacja, programy nauczania

dr hab. prof.US Marek Kunasz, Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim, ul. Cukrowa 8, 71-004 Szczecin, gab. 606, tel. (91) 444-34-97, e-mail: marek.kunasz@usz.edu.pl