kunasz.eu
dr hab. prof. US Marek Kunasz

Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim

Home
Aktualności
CV

Testy

Dostęp do testu OWI2N

Dorobek
Zainteresowania naukowe
Statystyki dorobku
Publikacje
Prace najczęściej cytowane
Prace najczęściej przeglądane
Projekty badawcze
Konferencje
Granty
Dydaktyka
Projekty popularyzatorskie
Nagrody naukowe
Inne osiągnięcia

Promotor
Ogólna tematyka seminarium
Przykładowe tematy prac

Bazy
Baza materiałów
Baza ocen

Profile
WOS
Scopus
Google Scholar
Researchgate
ORCID
Ludzie Nauki

Katedra
Rys historyczny
Moduły na Zarządzaniu

Kontakt
Praca: Methods and Techniques Used in Vocationa ...

Wszystkie publikacje | Monografie | Redakcje naukowe | Artykuły naukowe | Rozdziały w monografiach | Prace najczęściej cytowane | Prace najczęściej przeglądane |

Artykuł: Methods and Techniques Used in Vocational Training

M.Kunasz

w: Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego 2008, Nr 4, s. 183-195.

POBIERZ PUBLIKACJĘ  

Cytowań: 2 Wejść: 682 Pobrań 403

ABSTRAKT

W pracy przedstawiono metody i techniki wykorzystywane na etapie realizacji szkolenia. W dążeniu do realizacji celu pracy przedstawiono proponowane w literaturze przedmiotu sposoby klasyfikacji form i technik szkoleniowych. Następnie zaprezentowano koncepcję pogrupowania w dwuwymiarowej macierzy opisywanych w literaturze przedmiotu metod i technik szkoleniowych, z wykorzystaniem najczęściej stosowanych kryteriów klasyfikacyjnych: liczby osób biorących udział w szkoleniu (techniki indywidualne i grupowe) oraz związku z procesami pracy (techniki on the job i off the job). W nawiązaniu do wprowadzonego podziału przedstawiono metody i techniki przyporządkowane do każdej z wyodrębnionych czterech kategorii.

0

ABSTRACT

This paper describes methods and techniques used during vocational trainings. In order to complete the aim of work, the classification of training forms and techniques have been presented, described in the literature. Also a two dimensional matrix has been created which groups training methods and techniques described in the literature. They apply the most commonly used criteria, such as the number of participants in the training (individual and group) and 'on the job' and 'off the job techniques'. To each of the above categories otraining methods and techniques have been attributed.

SŁOWA KLUCZOWE:

pracownik, organizacja, przedsiębiorstwo, szkolenie, szkolenie i doskonalenie zawodowe, rozwój zawodowy, rozwój kadr, rozwój potencjału pracy, organizacja ucząca się, kształcenie ustawiczne, wiedza, zarządzanie wiedzą, kapitał ludzki, aktywa niematerialne, zasoby ludzkie, siła robocza, funkcja personalna, polityka personalna, zarządzanie kadrami, zarządzanie personelem, zarządzanie kapitałem ludzkim, zarządzanie zasobami ludzkimi, gospodarowanie kapitałem ludzkim, firma szkoleniowa, model systematyczny szkolenia, techniki i formy szkolenia

CYTOWANIA:
  • Hagos K., (2018), Assessment of employee training practice in Myungsung Christian Medical Hospital, St.Mary's University, Addis Abeba.
  • Johnson N., Fields Z., Chukwuma N.A. , (2018), Training, Organisational Commitment and Turnover Intention among Nigerian Civil Servants, Journal of Economics and Behavioral Studies, Vol. 10, No. 6A.
dr hab. prof.US Marek Kunasz, Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim, ul. Cukrowa 8, 71-004 Szczecin, gab. 606, tel. (91) 444-34-97, e-mail: marek.kunasz@usz.edu.pl