kunasz.eu
dr hab. prof. US Marek Kunasz

Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim

Home
Aktualności
CV

Testy

Dostęp do testu OWI2N

Dorobek
Zainteresowania naukowe
Statystyki dorobku
Publikacje
Prace najczęściej cytowane
Prace najczęściej przeglądane
Projekty badawcze
Konferencje
Granty
Dydaktyka
Projekty popularyzatorskie
Nagrody naukowe
Inne osiągnięcia

Promotor
Ogólna tematyka seminarium
Przykładowe tematy prac

Bazy
Baza materiałów
Baza ocen

Profile
WOS
Scopus
Google Scholar
Researchgate
ORCID
Ludzie Nauki

Katedra
Rys historyczny
Moduły na Zarządzaniu

Kontakt
Praca: Strategia personalna jako składnik strat ...

Wszystkie publikacje | Monografie | Redakcje naukowe | Artykuły naukowe | Rozdziały w monografiach | Prace najczęściej cytowane | Prace najczęściej przeglądane |

Rozdział w monografii: Strategia personalna jako składnik strategii ekonomicznej firmy

M.Kunasz

w: Makro i mikroekonomiczne problemy funkcjonowania gospodarki, D.Kopycińska (red.), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2000, s. 17-26.


Cytowań: 0 Wejść: 916 Pobrań 0

ABSTRAKT

Polityka personalna wpływa na kształt polityki ekonomicznej, ale z drugiej strony wynika także z jej uwarunkowań. Jeśli chce się optymalizować kierowanie zasobami ludzkimi, nie można się zadowalać bieżącymi działaniami. Ważne jest myślenie strategiczne. Artykuł przedstawia istotę, typologię strategii personalnych, które może wybrać przedsiębiorstwo oraz związki między strategią personalną a strategią ekonomiczną firmy.

The Personal Strategy as a Component of Firm Economical Strategy

ABSTRACT

The Personaly politics exert an influence on the shape of economy politics, but on the other hand it is a component of her. If we want to optymalize management of human resources, we can't satisfy current activity. Strategical meaning is very important. The article presents essence, typology of personal strategies, which have to choise firm anad conections between personal and economical firm strategies.

SŁOWA KLUCZOWE:

kapitał ludzki, zasoby ludzkie, siła robocza, funkcja personalna, polityka personalna, zarządzanie kadrami, zarządzanie personelem, zarządzanie kapitałem ludzkim, zarządzanie zasobami ludzkimi, gospodarowanie kapitałem ludzkim, strategie personalne, strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie strategiczne, organizacja, przedsiębiorstwo

dr hab. prof.US Marek Kunasz, Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim, ul. Cukrowa 8, 71-004 Szczecin, gab. 606, tel. (91) 444-34-97, e-mail: marek.kunasz@usz.edu.pl