kunasz.eu
dr hab. prof. US Marek Kunasz

Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim

Home
Aktualności
CV

Testy

Dostęp do testu OWI2N

Dorobek
Zainteresowania naukowe
Statystyki dorobku
Publikacje
Prace najczęściej cytowane
Prace najczęściej przeglądane
Projekty badawcze
Konferencje
Granty
Dydaktyka
Projekty popularyzatorskie
Nagrody naukowe
Inne osiągnięcia

Promotor
Ogólna tematyka seminarium
Przykładowe tematy prac

Bazy
Baza materiałów
Baza ocen

Profile
WOS
Scopus
Google Scholar
Researchgate
ORCID
Ludzie Nauki

Katedra
Rys historyczny
Moduły na Zarządzaniu

Kontakt
Praca: Intellectual capital - a new source of c ...

Wszystkie publikacje | Monografie | Redakcje naukowe | Artykuły naukowe | Rozdziały w monografiach | Prace najczęściej cytowane | Prace najczęściej przeglądane |

Artykuł: Intellectual capital - a new source of competitive advantage

M.Kunasz

w: Economics and Sociology 2008, Nr 1, s. 50-57.

POBIERZ PUBLIKACJĘ  

Cytowań: 3 Wejść: 832 Pobrań 475

ABSTRAKT

Zmiany zachodzące w otoczeniu organizacji wymusiły konieczność nowego spojrzenia na strukturę jej kapitału (z uwzględnieniem kapitału ludzkiego, strukturalnego i intelektualnego) oraz pomiaru elementów stanowiących istotne źródło wzrostu jej konkurencyjności i wartości. W ślad za tymi zmianami nie podąża jednakże system sprawozdawczości. W artykule przedstawiono pojęcie kapitału intelektualnego w ujęciu węższym i szerszym a także zaprezentowano rys historyczny dotyczący kształtowania się koncepcji kapitału intelektualnego, ze szczególnym uwzględnieniem pionierskich prac związanych z problematyką pomiaru kapitału intelektualnego i klasyfikacji jego elementów strukturalizujących (Grupa Konrada, K.E.Sveiby, L. Edvisson i M.S. Malone).

Intellectual Capital - a New Source of Competitive Advantage

ABSTRACT

Changes occurring in environment of organization require a new attitude toward the structure of its capital (taking human, structural, and intellectual capital into account) and toward the measurement of elements that are a major source of the development of its competitiveness and goodwill. Nonetheless, system of reporting does not follow these changes. The paper presents the notion of intellectual capital both employing narrower and wider perspectives as well as historical outline of the way in which the concept of intellectual capital was developed paying special attention to pioneering works connected with issues relating to measuring intellectual capital and classification of its structuralizing elements (the Konrad Group, K.E.Sveiby, L. Edvisson and M.S. Malone).

SŁOWA KLUCZOWE:

zarządzanie kapitałem ludzkim, zarządzanie kapitałem intelektualnym, gospodarowanie kapitałem ludzkim, kapitał intelektualny, kapitał strukturalny, aktywa niematerialne, pojęcie kapitał intelektualny, koncepcja kapitał intelektualny, metody pomiaru kapitału intelektualnego i aktywów niematerialnych, organizacja, przedsiębiorstwo, konkurencyjność, przewaga konkurencyjna

CYTOWANIA:
  • Andrejcak M., (2014), Personnel Audit Used in Acquisitions, w: red. Culik M., Managing and Modelling of Financial Risks: 7th International Scientific Conference, VSB Tech Univ Ostrava, .
  • Marsikova K., (2015), The Value of a University Degree in the European Context: the Case of Part-time Students in the Czech Republic, Economics and Sociology, Vol. 8, No. 3.
  • Nunes A., (2013), Capital intelectuale vantagem competitiva, Uniwersytet Techniczny w Lisbonie, Lisbona.
dr hab. prof.US Marek Kunasz, Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim, ul. Cukrowa 8, 71-004 Szczecin, gab. 606, tel. (91) 444-34-97, e-mail: marek.kunasz@usz.edu.pl