kunasz.eu
dr hab. prof. US Marek Kunasz

Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim

Home
Aktualności
CV

Testy

Dostęp do testu OWI2N

Dorobek
Zainteresowania naukowe
Statystyki dorobku
Publikacje
Prace najczęściej cytowane
Prace najczęściej przeglądane
Projekty badawcze
Konferencje
Granty
Dydaktyka
Projekty popularyzatorskie
Nagrody naukowe
Inne osiągnięcia

Promotor
Ogólna tematyka seminarium
Przykładowe tematy prac

Bazy
Baza materiałów
Baza ocen

Profile
WOS
Scopus
Google Scholar
Researchgate
ORCID
Ludzie Nauki

Katedra
Rys historyczny
Moduły na Zarządzaniu

Kontakt
Praca: Przedsiębiorczość studentów w Polsce i w ...

Wszystkie publikacje | Monografie | Redakcje naukowe | Artykuły naukowe | Rozdziały w monografiach | Prace najczęściej cytowane | Prace najczęściej przeglądane |

Monografia: Przedsiębiorczość studentów w Polsce i w wybranych krajach Europy środkowo-wschodniej

T.Bernat, J.Korpysa, M.Kunasz

Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008.


Cytowań: 7 Wejść: 1570 Pobrań 0

NOTKA O MONOGRAFII

Kraje Europy środkowo-wschodniej realizują od 1989 roku bezprecedensowe procesy transformacji systemowej. Towarzyszy im dynamiczny rozwój przedsiębiorczości. Przedsiębiorczość rozumiana jako podejmowanie działalności gospodarczej i jej efektywne prowadzenie w warunkach ryzyka i konkurencji, stanowi nieodłączną cechę gospodarujących społeczeństw. Dzięki przedsiębiorczości, jedne kraje, przedsiębiorstwa czy osoby uzyskują lepsze wyniki, niż inne, chociaż zarówno jedni jak i drudzy wykorzystują podobne systemy ekonomiczne czy technologie.

Na rynek pracy wchodzą kolejne roczniki absolwentów studiów wyższych. Jaki jest ich potencjał przedsiębiorczości? Czy są aktywni? Czy posiadają pomysł na biznes? Co może stanowić barierę dla jego wdrożenia w praktyce? Czy są skłonni docelowo otworzyć własny biznes? Jaką rolę w kreowaniu ich postaw przedsiębiorczych odgrywają bądź odgrywać będą uczelnie lub inne instytucje powołane do stymulowania przedsiębiorczości? Czy tworzą odpowiedni klimat dla rozwoju przedsiębiorczości? Chęć poznania odpowiedzi na powyższe pytania stanowiła przesłankę do podjęcia przez 6 ośrodków akademickich z Europy środkowo-wschodniej, zainicjowanych przez Katedrę Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, szeroko zakrojonych badań problematyki przedsiębiorczości (SES 2006), wyniki których zaprezentowano w niniejszej pracy.

Zasadniczym celem pracy było przeprowadzenie analizy potencjału proprzedsiębiorczego studentów oraz dokonanie oceny klimatu wobec przedsiębiorczości w wybranych krajach Europy środkowo-wschodniej. Celowi zasadniczemu zostały podporządkowane 4 zadania badawcze: analiza potencjału aktywności proprzedsiębiorczej studentów, analiza barier we wdrażaniu pomysłu na własny biznes, analiza stopnia skłonności do podejmowania własnej działalności gospodarczej oraz ocena działań instytucjonalnych w kontekście kreowania klimatu wobec przedsiębiorczości i postaw proprzedsiębiorczych.

Praca ma charakter teoretyczno-empiryczny. Realizacja celu pracy wymagały pogłębionych studiów literaturowych oraz szczegółowych i wnikliwych badań empirycznych. Wykorzystane źródła to istniejący materiał teoretyczny zawarty w literaturze dotyczącej poruszanej problematyki. Podstawowym źródłem danych empirycznych były międzynarodowe badania przedsiębiorczości przeprowadzone w okresie od maja do listopada 2006 roku na grupie studentów studiów dziennych z 6 krajów Europy środkowo-wschodniej: Litwy, Łotwy, Polski, Rosji, Ukrainy i Węgier. Badania przeprowadzono metodą częściową.

Przyjęty cel pracy i zadania badawcze zdeterminowały układ pracy i plan realizacji przedsięwzięcia badawczego. Praca składa się z pięciu rozdziałów, z których trzy pierwsze mają charakter teoretyczny (studia literaturowe), dwa następne charakter empiryczny. Pracę kończy podsumowanie wraz z wnioskami.

SŁOWA KLUCZOWE:

przedsiębiorczość, przedsiębiorca, przedsiębiorstwo, działalność gospodarcza, aktywność przedsiębiorcza, samozatrudnienie, zatrudnienie, pomysł na biznes, skłonność do samozatrudnienia, aktywność zawodowa

CYTOWANIA:
  • Dehnel A., (2016), Różnice kulturowe a zachowania młodych konsumentów, w: red. A.Gozdek, M.Musiał, K.Peszko, Współczesne problemy finansów, marketingu i transportu z perspektywy młodych uczonych, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
  • Klimkowska K., (2014), Entrepreneurial Potential of the Students of Applied Linguistics Programme, Majoring in Translation, Academic Journal of Modern Philology, nr 3.
  • Kraśnicka T., Głód G., Ludvik L., Peterkova J., (2013), Perception of Economically Oriented Students' Entrepreneurship in Poland and Czech Republic, w: red. Lee G., 3rd International Conference on Social Sciences and Society, , Korea Południowa.
  • Kraśnicka T.,Głód G.,Ludvik L.,Peterkova J., (2014), Uwarunkowania intencji przedsiębiorczych studentów uczelni ekonomicznych Polski i Czech, Przedsiębiorczość - Edukacja, nr 10.
  • Pawluczuk A., (2013), Podnoszenie przedsiębiorczości wśród studentów poprzez zespołowe prace projektowe, Problemy Zarządzania, Vol. 11, No. 3.
  • Siemieniak P., (2010), Postawy studentów wobec przedsiębiorczości, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Ekonomiczne Problemy Usług, nr 51.
  • Siemieniak P., Rembiasz M., (2019), Wiedza biznesowa jako czynnik kształtujący postawy przedsiębiorcze studentów uczelni technicznej, Przedsiębiorczość - Edukacja, Vol. 1, No. 102.
dr hab. prof.US Marek Kunasz, Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim, ul. Cukrowa 8, 71-004 Szczecin, gab. 606, tel. (91) 444-34-97, e-mail: marek.kunasz@usz.edu.pl