kunasz.eu
dr hab. prof. US Marek Kunasz

Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim

Home
Aktualności
CV

Testy

Dostęp do testu OWI2N

Dorobek
Zainteresowania naukowe
Statystyki dorobku
Publikacje
Prace najczęściej cytowane
Prace najczęściej przeglądane
Projekty badawcze
Konferencje
Granty
Dydaktyka
Projekty popularyzatorskie
Nagrody naukowe
Inne osiągnięcia

Promotor
Ogólna tematyka seminarium
Przykładowe tematy prac

Bazy
Baza materiałów
Baza ocen

Profile
WOS
Scopus
Google Scholar
Researchgate
ORCID
Ludzie Nauki

Katedra
Rys historyczny
Moduły na Zarządzaniu

Kontakt
Praca: Zachowania przedsiębiorcze studentów w ś ...

Wszystkie publikacje | Monografie | Redakcje naukowe | Artykuły naukowe | Rozdziały w monografiach | Prace najczęściej cytowane | Prace najczęściej przeglądane |

Artykuł: Zachowania przedsiębiorcze studentów w świetle badań ankietowych

M.Kunasz

w: Gospodarka Narodowa 2008, Nr 3, s. 65-86.

POBIERZ PUBLIKACJĘ  

Cytowań: 15 Wejść: 701 Pobrań 54

ABSTRAKT

Celem artykułu była analiza postaw i zachowań przedsiębiorczych studentów w wybranych krajach europejskich. Na tle rozważań teoretycznych prezentujących kategorię przedsiębiorczości w teorii ekonomii, zaprezentowano wyniki międzynarodowych badań przedsiębiorczości studentów studiów dziennych (SES 2006). W pracy znalazła zatem zastosowanie metoda analizy porównawczej. Analizie poddano: aktywność proprzedsiebiorczą studentów, posiadanie pomysłu na własną działalność gospodarczą i systematykę barier w jego wdrażaniu, skłonność do założenia własnej firmy, czynniki determinujące wybór formy aktywności zawodowej. Uzyskane wyniki wskazują, iż, na tle wybranych krajów europejskich, polscy studenci wysoko oceniają swój potencjał przedsiębiorczości i są aktywni w zdobywaniu pierwszych doświadczeń zawodowych już podczas studiów. Większość z nich chciałaby w przyszłości pracować w firmie prywatnej, jednakże perspektywa pracy w instytucji państwowej bądź we własnej firmie jest również oceniana jako atrakcyjna. Głównymi kryteriami wyborów w tym zakresie są: samorealizacja i satysfakcja z pracy, wysokość uzyskiwanych zarobków i możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji. Barierę w podjęciu własnej działalności może stanowić nieznajomość procedur tworzenia firmy bądź możliwości pozyskania środków na własną działalność. Jednakże polscy studenci podchodzą bardzo optymistycznie do oceny swoich perspektyw po rozpoczęciu działalności na własny rachunek.

Entrepreneurial Attitudes and Behaviours of Students in the Context of Questionare Research

ABSTRACT

The aim of the article was to analyze the entrepreneurial attitudes and behaviours of students in chosen European countries. The results of international research on entrepreneurship of full time students (SES 2006) were presented in comparison with the theoretic solutions representing the category of entrepreneurship in the theory of economics. Therefore, the method of comparative analysis was used. Pro-entrepreneurship activity of students, having the idea for own business and systematics of barriers of its implementation, the tendency to start own business, factors determining the choice of professional activity were analysed. Achieved results indicate that, when compared to chosen European countries, Polish students asses their entrepreneurship potential high and are active in gaining first professional experiences already during studies. Most of them would like to work for a private company in the future, however the perspective of working in civil institution or in own company is assessed as attractive as well. The main choice criteria in this matter are self-fulfilment and job satisfaction, level of received earnings and possibilities to improve one's qualifications. The barrier in taking up own business may be the unfamiliarity with the procedures of both starting own company or possibilities to gain funds for own business. However, the approach of Polish students to the appraisal of their perspectives after starting their own business activity is very optimistic.

SŁOWA KLUCZOWE:

przedsiębiorczość, przedsiębiorca, przedsiębiorstwo, działalność gospodarcza, aktywność przedsiębiorcza, samozatrudnienie, zatrudnienie, pomysł na biznes, skłonność do samozatrudnienia, aktywność zawodowa

CYTOWANIA:
 • Chmielecki M., (2012), Kultura przedsiębiorczości w Stanach Zjednoczonych i Europie, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, Vol. 13, No. 12.
 • Drynia O., (2014), Przedsiębiorczość uczelni jako wyzwanie współczesności , Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego, nr 15.
 • Dziedzic S., (2016), Intencje podejmowania działalności gospodarczej przez studentów, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 444.
 • Klimkowska K., (2014), Entrepreneurial Potential of the Students of Applied Linguistics Programme, Majoring in Translation, Academic Journal of Modern Philology, nr 3.
 • Klimkowska K., (2019), Wybrane zasoby przedsiębiorcze studentów kierunków społecznych, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio J, Vol. 32, No. 4.
 • Łącka I., Buckiuniene O., (2017), Entrepreneurial attitudes of students from Poland and Lithuania - some aspects of comparative studies, w: red. , Ekonomikos vystymasis: procesai i tendencijos, Vilniaus kolegija, Ekonomikos fakultetas, Vilnius.
 • Łuczka W., (2018), Przedsiębiorczość studentów poznańskich uczelni, Intercathedra, nr 2.
 • Niemiec A., (2019), Academic Leadership: Students' Willingness to Work During Studies, w: red. Strielkowski W., Sustainable Leadership for Entrepreneurs and Academics, Springer, Cham.
 • Pilarczyk A., (2017), Przedsiębiorczość studentów i absolwentów kierunku zarządzanie - wybrane aspekty, Roczniki Ekonomii i Zarządzania, nr 2.
 • Piotrowska-Piątek A., Sobieraj M., Bąkowski A., (2015), Nastroje mikroprzedsiębiorców regionu świętokrzyskiego , Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, nr 6.
 • Raczyńska M., Wiśniewski A.K., (2016), Entrepreneurial Attitudes among Students. Research Results, Acta Universitatis Nicolai Copernici Zarządzanie, Vol. 43, No. 3.
 • Sidorkiewicz M., (2020), Identifying students' entrepreneurial aspirations in the tourism and recreation industry, Tourism, Vol. 30, No. 2.
 • Sołtysiak W., (2019), Analysis of Factors Shaping Entrepreneurial Attitudes of Students, Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, nr 134.
 • Twarowski B., (2016), Entrepreneurship Determinants among the Students of the Maria Curie-Skłodowska University in Lublin in the Light of the Conducted Research, International Journal of Synergy and Research, nr 5.
 • Uglis J., Kozera-Kowalska M., Łopuszyńska Z., (2018), Staff education system for agribusiness - case study Poznań University of Life Sciences, Poland, w: red. Horská E., Kapsdorferová Z., Hallová M., International Scientific Days 2018. Towards Productive, Sustainable and Resilient Global Agriculture and Food Systems. Conference Proceedings, Wolters Kluwer ČR, Prague.
dr hab. prof.US Marek Kunasz, Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim, ul. Cukrowa 8, 71-004 Szczecin, gab. 606, tel. (91) 444-34-97, e-mail: marek.kunasz@usz.edu.pl