kunasz.eu
dr hab. prof. US Marek Kunasz

Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim

Home
Aktualności
CV

Testy

Dostęp do testu OWI2N

Dorobek
Zainteresowania naukowe
Statystyki dorobku
Publikacje
Prace najczęściej cytowane
Prace najczęściej przeglądane
Projekty badawcze
Konferencje
Granty
Dydaktyka
Projekty popularyzatorskie
Nagrody naukowe
Inne osiągnięcia

Promotor
Ogólna tematyka seminarium
Przykładowe tematy prac

Bazy
Baza materiałów
Baza ocen

Profile
WOS
Scopus
Google Scholar
Researchgate
ORCID
Ludzie Nauki

Katedra
Rys historyczny
Moduły na Zarządzaniu

Kontakt
Praca: Wybrane narzędzia pomiaru kapitału intel ...

Wszystkie publikacje | Monografie | Redakcje naukowe | Artykuły naukowe | Rozdziały w monografiach | Prace najczęściej cytowane | Prace najczęściej przeglądane |

Artykuł: Wybrane narzędzia pomiaru kapitału intelektualnego

M.Kunasz

w: Optimum. Studia Ekonomiczne 2007, Nr 2, s. 96-112.

POBIERZ PUBLIKACJĘ  

Cytowań: 2 Wejść: 733 Pobrań 481

ABSTRAKT

Celem głównym opracowania było przedstawienie wybranych narzędzi pomiaru kapitału intelektualnego w organizacji na tle dorobku metodologicznego w tej dziedzinie wiedzy. W dążeniu do realizacji postawionego celu zdefiniowano pojęcie i przedstawiono strukturę kapitału intelektualnego, a także taksonomię omawianych w literaturze przedmiotu narzędzi pomiaru i zapisu jego składników, co stanowiło podstawę do szczegółowego omówienia 6 równolegle rozwijanych i stworzonych na gruncie teorii kapitału intelektualnego koncepcji pomiarowych: Rachunkowość kapitału ludzkiego, Zrównoważona karta wyników, Macierz wyników kapitału ludzkiego Instytutu Saratoga, Monitor zasobów niematerialnych, Nawigator Skandii, EVA (Economic Value Added) i MVA (Market Value Added). Kryterium wyboru omawianych narzędzi była obecność i powszechna akceptacja narzędzi w literaturze przedmiotu.

Chosen Devices for the Measurement of Intellectual Capital

ABSTRACT

The main aim of the study was the presentation of chosen devices for the measurement of intellectual capital in an organization in comparison with methodological achievements with regard to this field of knowledge. In order to achieve this aim, the notion of intellectual capital was defined and its structure as well as the taxonomy of devices for the measurement of the capital and its elements that were discussed in the literature of the subject were presented. This was a basis for a detailed discussion on measuring conceptions which had been parallel developed and created on the basis of intellectual capital theory: Human Capital Accounting, Balanced Scoreboard, Matrix of human capital results of Saratoga Institute, Non-material Resources Monitor, Scandia Navigator, EVA (Economic Value Added), MVA (Market Value Added). The presence and common acceptance of devices in the literature of the subject was a criterion of choice of discussed devices.

SŁOWA KLUCZOWE:

zarządzanie kapitałem ludzkim, zarządzanie kapitałem intelektualnym, gospodarowanie kapitałem ludzkim, kapitał intelektualny, kapitał strukturalny, aktywa niematerialne, wiedza, wartość przedsiębiorstwa, pomiar kapitału ludzkiego, pojęcie kapitał intelektualny, koncepcja kapitał intelektualny, metody pomiaru kapitału intelektualnego i aktywów niematerialnych, organizacja, przedsiębiorstwo, Rachunkowość kapitału ludzkiego, Zrównoważona karta wyników, Macierz wyników kapitału ludzkiego, Monitor zasobów niematerialnych, Nawigator Skandii, EVA i MVA

CYTOWANIA:
  • Antonowicz P., Skrzyniarz P., Stolarz A., (2016), Operacjonalizacja strategii organizacji przy wykorzystaniu Zrównowa?onej Karty Wyników na przykładzie Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., Zarządzanie i Finanse, Vol. 14, No. 3.
  • Pudło P., (2012), Kapitał ludzki jako akcelerator rozwoju działalności innowacyjnej - wyniki badań, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, nr 26.
dr hab. prof.US Marek Kunasz, Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim, ul. Cukrowa 8, 71-004 Szczecin, gab. 606, tel. (91) 444-34-97, e-mail: marek.kunasz@usz.edu.pl