kunasz.eu
dr hab. prof. US Marek Kunasz

Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim

Home
Aktualności
CV

Testy

Dostęp do testu OWI2N

Dorobek
Zainteresowania naukowe
Statystyki dorobku
Publikacje
Prace najczęściej cytowane
Prace najczęściej przeglądane
Projekty badawcze
Konferencje
Granty
Dydaktyka
Projekty popularyzatorskie
Nagrody naukowe
Inne osiągnięcia

Promotor
Ogólna tematyka seminarium
Przykładowe tematy prac

Bazy
Baza materiałów
Baza ocen

Profile
WOS
Scopus
Google Scholar
Researchgate
ORCID
Ludzie Nauki

Katedra
Rys historyczny
Moduły na Zarządzaniu

Kontakt
Praca: Investments in Human Capital Development ...

Wszystkie publikacje | Monografie | Redakcje naukowe | Artykuły naukowe | Rozdziały w monografiach | Prace najczęściej cytowane | Prace najczęściej przeglądane |

Rozdział w monografii: Investments in Human Capital Development Made by Enterprises and their Market Value

M.Kunasz

w: Selected Issues in Contemporary Economic, T.Bernat (red.), Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2007, s. 27-36.


Cytowań: 0 Wejść: 835 Pobrań 0

ABSTRAKT

Główny cel niniejszego opracowania sprowadza się do odpowiedzi na pytanie: Czy istnieje pozytywny związek pomiędzy skalą inwestycji w rozwój kapitału ludzkiego (szkolenie i doskonalenie zawodowe) a zmianą wartości rynkowej? Opracowanie ma charakter teoretyczno-empiryczny. Dążąc do realizacji celu głównego przeprowadzono analizę porównawczą dobranych mierników i wskaźników w zbiorowości oraz w grupach podmiotów wyodrębnionych ze względu na intensywność inwestycji w rozwój kapitału ludzkiego. Podstawowym źródłem danych empirycznych są badania przeprowadzone przez autora w 2004 roku na grupie przedsiębiorstw notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych.

0

ABSTRACT

The main goal of this article is to answer to a following question: is there any positive relationship between a scope of investments in human resource development (training and inservice training) and changes in market value? Character of this article is theoretic and empiric. To obtain the main goal of this article a comparative analysis of selected indices and standards in the population and groups selected due to intensity of investment made by entities in order to develop human capital. The main source of the empiric data is a research conducted in 2004 by the author on the sample of enterprises quoted on the Warsaw Stock Exchange.

SŁOWA KLUCZOWE:

kapitał intelektualny, kapitał strukturalny, aktywa niematerialne, metody pomiaru kapitału intelektualnego i aktywów niematerialnych, wartość przedsiębiorstwa, pomiar kapitału ludzkiego, pojęcie kapitał intelektualny, koncepcja kapitał intelektualny, wartość rynkowa, wartość księgowa, organizacja, przedsiębiorstwo, giełda papierów wartościowych, indeks giełdowy

dr hab. prof.US Marek Kunasz, Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim, ul. Cukrowa 8, 71-004 Szczecin, gab. 606, tel. (91) 444-34-97, e-mail: marek.kunasz@usz.edu.pl