kunasz.eu
dr hab. prof. US Marek Kunasz

Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim

Home
Aktualności
CV

Testy

Dostęp do testu OWI2N

Dorobek
Zainteresowania naukowe
Statystyki dorobku
Publikacje
Prace najczęściej cytowane
Prace najczęściej przeglądane
Projekty badawcze
Konferencje
Granty
Dydaktyka
Projekty popularyzatorskie
Nagrody naukowe
Inne osiągnięcia

Promotor
Ogólna tematyka seminarium
Przykładowe tematy prac

Bazy
Baza materiałów
Baza ocen

Profile
WOS
Scopus
Google Scholar
Researchgate
ORCID
Ludzie Nauki

Katedra
Rys historyczny
Moduły na Zarządzaniu

Kontakt
Praca: Identyfikacja i pomiar kapitału intelekt ...

Wszystkie publikacje | Monografie | Redakcje naukowe | Artykuły naukowe | Rozdziały w monografiach | Prace najczęściej cytowane | Prace najczęściej przeglądane |

Artykuł: Identyfikacja i pomiar kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa - wybrane aspekty teoretyczne i praktyczne

M.Kunasz

w: Problemy Zarządzania 2007, Nr 1, s. 146-161.

POBIERZ PUBLIKACJĘ  

Cytowań: 1 Wejść: 675 Pobrań 379

ABSTRAKT

Wzrastająca rozbieżność między rzeczywistą a księgową wartością podmiotów notowanych na światowych giełdach papierów wartościowych wskazuje na rosnącą rolę kapitału intelektualnego jako kreatora wartości. Jednakże czynniki, które obecnie są jedną z najistotniejszych determinant poprawy konkurencyjności podmiotu, nie znajdują swojego odzwierciedlenia w tradycyjnym systemie pomiaru i sprawozdawczości. Organizacje, aby efektywnie wykorzystywać kapitał intelektualny, muszą wiedzieć, co się nań składa i jaka jest jego wartość. Problemem zatem staje się sposób najpierw identyfikacji a później pomiaru wartości niewymiernych. W rozważaniach teoretycznych skoncentrowano się na pierwszym z wymienionych obszarów: identyfikacji elementów struktury kapitału intelektualnego. W tym celu opisano pionierskie prace w tym zakresie (Edvissona, Grupy Konrada, Sveiby'ego) a następnie przedstawiono inne sposoby grupowania składników kapitału intelektualnego i aktywów niematerialnych w większym lub mniejszym zakresie wzorowanych na pierwszych ujęciach klasyfikacyjnych. Następnie podjęto próbę przedstawienia możliwości aplikacji wiedzy o kapitale intelektualnym do polskiej praktyki biznesu.

Identification and Measurement of Intellectual Capital of Enterprise - Chosen Theoretical and Practical Aspects

ABSTRACT

Increasing divergence between real and book value of entities traded on the worldwide stock exchanges indicates growing role of the intellectual capital as a value creator. However, the factors currently being one of the most important determinants aren't reflected in traditional system of reports and measurements. To use intellectual capital effectively, a company needs to know what are its components and value. Therefore, the way of identification and then measurement of immeasurable values presents a problem. In theoretical part of this article particular attention is paid to identifying components of intellectual capital structure. To achieve it, pioneering works of Edvisson, Conrad's group and Sveiby were described and different ways of classifying components of intellectual capital and non-material assets. They are based to greater or lesser extend on first classification models. Then were taken attempt of presentation of capabilities of application of knowledge about intellectual capital to polish business practice.

SŁOWA KLUCZOWE:

zarządzanie kapitałem ludzkim, zarządzanie kapitałem intelektualnym, gospodarowanie kapitałem ludzkim, kapitał intelektualny, kapitał strukturalny, aktywa niematerialne, wartość przedsiębiorstwa, pomiar kapitału ludzkiego, pojęcie kapitał intelektualny, koncepcja kapitał intelektualny, metody pomiaru kapitału intelektualnego i aktywów niematerialnych, organizacja, przedsiębiorstwo

CYTOWANIA:
  • Blicharz P., Skowron S., (2013), Kapitał intelektualny jako czynnik rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego, Politechnika Lubelska, Lublin.
dr hab. prof.US Marek Kunasz, Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim, ul. Cukrowa 8, 71-004 Szczecin, gab. 606, tel. (91) 444-34-97, e-mail: marek.kunasz@usz.edu.pl