kunasz.eu
dr hab. prof. US Marek Kunasz

Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim

Home
Aktualności
CV

Testy

Dostęp do testu OWI2N

Dorobek
Zainteresowania naukowe
Statystyki dorobku
Publikacje
Prace najczęściej cytowane
Prace najczęściej przeglądane
Projekty badawcze
Konferencje
Granty
Dydaktyka
Projekty popularyzatorskie
Nagrody naukowe
Inne osiągnięcia

Promotor
Ogólna tematyka seminarium
Przykładowe tematy prac

Bazy
Baza materiałów
Baza ocen

Profile
WOS
Scopus
Google Scholar
Researchgate
ORCID
Ludzie Nauki

Katedra
Rys historyczny
Moduły na Zarządzaniu

Kontakt
Praca: Przegląd metod szkoleniowych "on the job ...

Wszystkie publikacje | Monografie | Redakcje naukowe | Artykuły naukowe | Rozdziały w monografiach | Prace najczęściej cytowane | Prace najczęściej przeglądane |

Rozdział w monografii: Przegląd metod szkoleniowych "on the job"

M.Kunasz

w: Przemiany rynku pracy w kontekście procesów społecznych i gospodarczych, J.Poteralski (red.), Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2007, s. 267-276.


Cytowań: 7 Wejść: 1325 Pobrań 0

ABSTRAKT

Celem głównym opracowania jest przedstawienie technik szkoleniowych na stanowisku pracy (on the job) opisywanych w literaturze przedmiotu. W dążeniu do realizacji postawionego celu w pracy przedstawiono sposoby klasyfikacji form i technik szkoleniowych, ze szczególnym uwzględnieniem podziału z zastosowaniem kryterium: związku z procesami pracy a także techniki szkoleniowe na stanowisku pracy z uwzględnieniem podziału na techniki indywidualne i grupowe.

SŁOWA KLUCZOWE:

pracownik, organizacja, przedsiębiorstwo, szkolenie, szkolenie i doskonalenie zawodowe, rozwój zawodowy, rozwój kadr, rozwój potencjału pracy, organizacja ucząca się, kształcenie ustawiczne, wiedza, zarządzanie wiedzą, kapitał ludzki, aktywa niematerialne, zasoby ludzkie, siła robocza, funkcja personalna, polityka personalna, zarządzanie kadrami, zarządzanie personelem, zarządzanie kapitałem ludzkim, zarządzanie zasobami ludzkimi, gospodarowanie kapitałem ludzkim, firma szkoleniowa, model systematyczny szkolenia, techniki i formy szkolenia

CYTOWANIA:
  • Brubel J., (brak), Kapitał intelektualny w formowaniu pozycji konkurencyjnej współczesnego przedsiębiorstwa, , .
  • Chamerlińska S.D., Krawiec R., (2016), Program szkolenia bibliotekarzy rozpoczynających drogę zawodową na przykładzie Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, w: red. J.Czyrek, B.Górna, Nowe projekty, cenne inicjatywy i ciekawe przedsięwzięcia bibliotek naukowych, Korporacja Bibliotekarzy Wrocławskich, Wrocław.
  • Kukulska M., (2015), Coaching jako innowacyjna metoda w zarządzaniu zasobami ludzkimi, w: red. A.Wadlewski, A.Modliński, Innowacyjne działania w obszarze zarządzania i marketingu, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
  • Pietras A., (2015), Coaching menedżerski źródłem przewagi konkurencyjnej, Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Łódzka, nr 60.
  • Pietras A., (2013), Coaching jako metoda rozwoju pracowników i zwiększania wydajności, Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach , nr 2013.
  • Religa J., (2014), Kompetencje europejskich mentorów i tutorów , Edukacja Ustawiczna Dorosłych, nr 2.
  • Szczepkowska M., (2012), Doskonalenie i rozwój zawodowy oparte na kompetencjach, w: red. Białasiewicz M., Zarządzanie kapitałem ludzkim oparte na kompetencjach, Economicus, Szczecin.
dr hab. prof.US Marek Kunasz, Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim, ul. Cukrowa 8, 71-004 Szczecin, gab. 606, tel. (91) 444-34-97, e-mail: marek.kunasz@usz.edu.pl