kunasz.eu
dr hab. prof. US Marek Kunasz

Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim

Home
Aktualności
CV

Testy

Dostęp do testu OWI2N

Dorobek
Zainteresowania naukowe
Statystyki dorobku
Publikacje
Prace najczęściej cytowane
Prace najczęściej przeglądane
Projekty badawcze
Konferencje
Granty
Dydaktyka
Projekty popularyzatorskie
Nagrody naukowe
Inne osiągnięcia

Promotor
Ogólna tematyka seminarium
Przykładowe tematy prac

Bazy
Baza materiałów
Baza ocen

Profile
WOS
Scopus
Google Scholar
Researchgate
ORCID
Ludzie Nauki

Katedra
Rys historyczny
Moduły na Zarządzaniu

Kontakt
Praca: Problemy gospodarowania w dobie globaliz ...

Wszystkie publikacje | Monografie | Redakcje naukowe | Artykuły naukowe | Rozdziały w monografiach | Prace najczęściej cytowane | Prace najczęściej przeglądane |

Redakcja naukowa: Problemy gospodarowania w dobie globalizacji, materiały konferencyjne z Międzynarodowej Konferencji "Ekonomiczne wyzwania XXI wieku. Polska - Unia Europejska - Świat" organizowanej w ramach III Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr Ekonomii

M.Kunasz (red.)

Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006.


Cytowań: 22 Wejść: 848 Pobrań 0

NOTKA O MONOGRAFII

Publikacja zawiera wybrane prace złożone na III Zjazd Katedr Ekonomii "Ekonomiczne wyzwania XXI wieku. Polska - Unia Europejska - Świat", który odbył się w dniach 5 - 7 czerwca 2006 r. w Międzyzdrojach.

III Zjazd Katedr Ekonomii był kolejną inicjatywą w cyklu konferencyjnym zainicjowanym przez Katedrę Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego w 2004 r., w nawiązaniu do tradycji Ogólnopolskich Zjazdów Katedr Ekonomii. Głównym motywem podejmowanych działań było określenie roli szeroko pojętej ekonomii w gospodarce. Inicjatywa spotyka się z niesłabnącym zainteresowaniem ze strony środowisk naukowych oraz przedstawicieli praktyki.

W niniejszej pracy zostały zgromadzone materiały, które ze względu na zakres tematyczny nie mogły zostać opublikowane w przygotowywanych równolegle monografiach "Bezrobocie we współczesnych gospodarkach rynkowych", "Kapitał ludzki jako czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego", "Zachowania rynkowe gospodarstw domowych i przedsiębiorstw w okresie transformacji systemowej w Polsce" oraz "Zakres i formy interwencjonizmu państwowego we współczesnych systemach gospodarczych".

Publikacja zawiera prace 18 autorów z 11 ośrodków akademickich w kraju reprezentujące szerokie spektrum problemów ogólnoekonomicznych w ujęciu teoretycznym, jak i praktycznym.

SŁOWA KLUCZOWE:

globalizacja, gospodarowanie, ekonomia

CYTOWANIA:
 • Banasiewicz K., (2011), Wolontariat korporacyjny jako jeden z przejawów społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 156.
 • Czachorowska A., (2014), Sposoby utrzymania płynności finansowej przedsiębiorstw w dobie kryzysu. Analiza przypadku branży transportowej lat 90 oraz 2010-2013 , w: red. K.Jarosiński (red.), Zarządzanie i finanse podmiotów sektora publicznego, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Czyż M., (2011), Faktoring jako czynnik rozwoju przedsiębiorczości, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, nr 38.
 • Dudek M., Chmieliński P., (2011), Znaczenie kapitału ludzkiego - uwagi teoretyczne, w: red. Sikorska A., Uwarunkowania rozwoju kapitału ludzkiego w rolnictwie i na obszarach wiejskich, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Warszawa.
 • Dyjach K., (2009), Struktura gospodarcza w polskich regionach i tendencje zmian, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H Oeconomia, nr 43.
 • Dziedzic Z., (2011), Państwowe monopole czy w pełni liberalny rynek energii - co bardziej sprzyja bezpieczeństwu energetycznemu?, Przegląd Strategiczny, nr 2.
 • Jarecki W., (2008), Szacowanie kosztów i efektów inwestowania w kształcenie wyższe, Polityka Społeczna, nr 9.
 • Jarecki W., (2010), Praca i dochody studentów, Polityka Społeczna, nr 1.
 • Jarecki W., (2011), Szacowanie kosztów i efektów kształcenia ekonomicznego na poziomie wyższym, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • Kolegowicz K., (2020), The directions of structural changes of the polish economy - modernity or stagnation, w: red. Dziura M., Jaki A., Rojek T., Restructuring management. Models - changes - development, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków.
 • Niklewicz - Pijaczyńska M., Wachowska M., (2012), Wiedza - kapitał ludzki - innowacje, Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa, Wrocław.
 • Stola E., Zmarzłowski K., (2011), Wpływ źródeł finansowania na wyniki działalności mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr .
 • Strzała-Osuch K., (2008), Assessment of Pollution Reduction, World Academy of Science, Engineering and Technology, nr 17.
 • Środa-Murawska S., Biegańska J., Dąbrowski L., (2017), Perception of the role of culture in the development of small cities by local governments in the context of strategic documents - a case study of Poland, Bulletin of Geography. Socio-economic Series, Vol. 38, No. 38.
 • Wejer-Kudełko M., Ogrodnik T., (2018), Faktoring jako skuteczne narzędzie zarządzania należnościami - studium przypadku, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, nr 168.
 • Węgrzyn G., (2008), Innowacyjność gospodarki Unii Europejskiej a sytuacja na rynku pracy, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 21.
 • Węgrzyn G., (2013), Innowacje jako determinanta zmian strukturalnych rynku pracy, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 145.
 • Węgrzyn G., (2013), Innowacje w sektorze usług a zmiany strukturalne w zatrudnieniu, Uniwesytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław.
 • Węgrzyn G., (2015), Innowacje w sektorze usług a zmiany strukturalne w zatrudnieniu, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław.
 • Węgrzyn G., (2015), Zmiany strukturalne na rynku pracy - modernizacja czy stagnacja? , Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 380.
 • Włodarczyk R.W., (2011), Przyjęcie euro w krajach Europy Środkowej i Wschodniej a kryteria konwergencji nominalnej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, nr 859.
 • Ziemba M., (2011), Ocena atrakcyjności źródeł finansowania działalności podmiotów z sektora MSP, Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica, nr 260.
dr hab. prof.US Marek Kunasz, Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim, ul. Cukrowa 8, 71-004 Szczecin, gab. 606, tel. (91) 444-34-97, e-mail: marek.kunasz@usz.edu.pl