kunasz.eu
dr hab. prof. US Marek Kunasz

Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim

Home
Aktualności
CV

Testy

Dostęp do testu OWI2N

Dorobek
Zainteresowania naukowe
Statystyki dorobku
Publikacje
Prace najczęściej cytowane
Prace najczęściej przeglądane
Projekty badawcze
Konferencje
Granty
Dydaktyka
Projekty popularyzatorskie
Nagrody naukowe
Inne osiągnięcia

Promotor
Ogólna tematyka seminarium
Przykładowe tematy prac

Bazy
Baza materiałów
Baza ocen

Profile
WOS
Scopus
Google Scholar
Researchgate
ORCID
Ludzie Nauki

Katedra
Rys historyczny
Moduły na Zarządzaniu

Kontakt




Praca: The Analysis of Systems of Professional ...

Wszystkie publikacje | Monografie | Redakcje naukowe | Artykuły naukowe | Rozdziały w monografiach | Prace najczęściej cytowane | Prace najczęściej przeglądane |

Artykuł: The Analysis of Systems of Professional Training and Development in Enterprises Quoted on Warsaw Stock Exchange

M.Kunasz

w: Folia Oeconomica Stetinensia 2006, Nr 5, s. 51-65 .


Cytowań: 0 Wejść: 668 Pobrań 397

ABSTRAKT

Celem opracowania była jakościowa analiza systemów szkolenia i doskonalenia zawodowego przedsiębiorstw. W dążeniu do realizacji postawionego celu przedstawiono istotę, cele i model procesu szkolenia i doskonalenia zawodowego w przedsiębiorstwie. W dalszej części rozważań w oparciu o wyniki przeprowadzonych na grupie przedsiębiorstw notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie badań systemów szkoleniowych, analizie poddano: czynniki i zadania determinujące potrzebę podjęcia działalności szkoleniowej w badanych przedsiębiorstwach, instrumentarium wykorzystywane na poszczególnych etapach procesu szkoleniowego, tematykę realizowanych szkoleń, stopień uczestnictwa pracowników z poszczególnych grup pracowniczych w szkoleniach oraz partycypacji w ich finansowaniu a także problematykę współpracy badanych przedsiębiorstw z zewnętrznymi firmami szkoleniowymi.

SŁOWA KLUCZOWE:

organizacja, przedsiębiorstwo, szkolenie, szkolenie i doskonalenie zawodowe, rozwój zawodowy, rozwój kadr, rozwój potencjału pracy, organizacja ucząca się, kształcenie ustawiczne, wiedza, zarządzanie wiedzą, kapitał ludzki, aktywa niematerialne, zasoby ludzkie, siła robocza, funkcja personalna, polityka personalna, zarządzanie kadrami, zarządzanie personelem, zarządzanie kapitałem ludzkim, zarządzanie zasobami ludzkimi, gospodarowanie kapitałem ludzkim, firma szkoleniowa, model systematyczny szkolenia, analiza potrzeb szkoleniowych, ocena efektywności szkolenia





dr hab. prof.US Marek Kunasz, Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim, ul. Cukrowa 8, 71-004 Szczecin, gab. 606, tel. (91) 444-34-97, e-mail: marek.kunasz@usz.edu.pl