kunasz.eu
dr hab. prof. US Marek Kunasz

Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim

Home
Aktualności
CV

Testy

Dostęp do testu OWI2N

Dorobek
Zainteresowania naukowe
Statystyki dorobku
Publikacje
Prace najczęściej cytowane
Prace najczęściej przeglądane
Projekty badawcze
Konferencje
Granty
Dydaktyka
Projekty popularyzatorskie
Nagrody naukowe
Inne osiągnięcia

Promotor
Ogólna tematyka seminarium
Przykładowe tematy prac

Bazy
Baza materiałów
Baza ocen

Profile
WOS
Scopus
Google Scholar
Researchgate
ORCID
Ludzie Nauki

Katedra
Rys historyczny
Moduły na Zarządzaniu

Kontakt
Praca: Wybrane aspekty procesu szkoleniowego w ...

Wszystkie publikacje | Monografie | Redakcje naukowe | Artykuły naukowe | Rozdziały w monografiach | Prace najczęściej cytowane | Prace najczęściej przeglądane |

Rozdział w monografii: Wybrane aspekty procesu szkoleniowego w przedsiębiorstwie - wyniki badań

M.Kunasz

w: Kapitał ludzki jako czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego, D.Kopycińska (red.), Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006, s. 77-86.


Cytowań: 2 Wejść: 811 Pobrań 343

ABSTRAKT

W artykule zaprezentowano wybrane aspekty funkcjonowania systemów szkoleniowych w praktyce przedsiębiorstw. Analizie poddano: tematykę prowadzonych w badanych przedsiębiorstwach szkoleń, stopień uczestnictwa pracowników z poszczególnych grup pracowniczych w szkoleniach, stopień partycypacji pracowniczej w finansowaniu szkoleń. Postawionemu celowi podporządkowano strukturę pracy. Opracowanie ma charakter teoretyczno-empiryczny. Empiryczną egzemplifikację w wyznaczonych obszarach badawczych oparto na wynikach badań systemów szkoleniowych przeprowadzonych na grupie przedsiębiorstw notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

SŁOWA KLUCZOWE:

pracownik, organizacja, przedsiębiorstwo, szkolenie, szkolenie i doskonalenie zawodowe, model systematyczny szkolenia, rozwój zawodowy, rozwój kadr, rozwój potencjału pracy, organizacja ucząca się, kształcenie ustawiczne, wiedza, zarządzanie wiedzą, kapitał ludzki, aktywa niematerialne, zasoby ludzkie, siła robocza, funkcja personalna, polityka personalna, zarządzanie kadrami, zarządzanie personelem, zarządzanie kapitałem ludzkim, zarządzanie zasobami ludzkimi, gospodarowanie kapitałem ludzkim

CYTOWANIA:
  • WUP w Katowicach, (2009), Inwentaryzacja dostępnej informacji na temat parametrów rynku pracy oraz identyfikacja braków w tym zakresie, WUP w Katowicach, Katowice.
  • Żuchowski I., (2009), Wybrane aspekty procesu szkoleniowego w praktyce działalności małych i średnich przedsiębiorstw, Przegląd Organizacji, nr 7-8.
dr hab. prof.US Marek Kunasz, Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim, ul. Cukrowa 8, 71-004 Szczecin, gab. 606, tel. (91) 444-34-97, e-mail: marek.kunasz@usz.edu.pl