kunasz.eu
dr hab. prof. US Marek Kunasz

Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim

Home
Aktualności
CV

Testy

Dostęp do testu OWI2N

Dorobek
Zainteresowania naukowe
Statystyki dorobku
Publikacje
Prace najczęściej cytowane
Prace najczęściej przeglądane
Projekty badawcze
Konferencje
Granty
Dydaktyka
Projekty popularyzatorskie
Nagrody naukowe
Inne osiągnięcia

Promotor
Ogólna tematyka seminarium
Przykładowe tematy prac

Bazy
Baza materiałów
Baza ocen

Profile
WOS
Scopus
Google Scholar
Researchgate
ORCID
Ludzie Nauki

Katedra
Rys historyczny
Moduły na Zarządzaniu

Kontakt
Praca: Wartość rynkowa i księgowa a pomiar kapi ...

Wszystkie publikacje | Monografie | Redakcje naukowe | Artykuły naukowe | Rozdziały w monografiach | Prace najczęściej cytowane | Prace najczęściej przeglądane |

Artykuł: Wartość rynkowa i księgowa a pomiar kapitału intelektualnego

M.Kunasz

w: Management and Business Administration. Central Europe 2006, Nr 6, s. 36-42.

POBIERZ PUBLIKACJĘ  

Cytowań: 1 Wejść: 675 Pobrań 45

ABSTRAKT

Współczesne przedsiębiorstwa coraz bardziej opierają swoją działalność na zasobach niematerialnych (kapitale intelektualnym). Gwałtowny wzrost znaczenia zasobów niematerialnych znajduje odzwierciedlenie w wycenie rynkowej przedsiębiorstw - na światowych giełdach wartość rynkowa większości podmiotów jest nierzadko nawet kilkakrotnie wyższa od ich wartości księgowej. Czy przedstawione powyższe zależności znajdują potwierdzenie na polskim rynku kapitałowym? Czy dysproporcja pomiędzy wartością rynkową i księgową podmiotów notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie powiększa się, wskazując na rosnącą rolę kapitału intelektualnego jako kreatora wartości przedsiębiorstwa? Chęć uzyskania odpowiedzi na powyższe pytania wyznaczyła cel niniejszej pracy. Dla egzemplifikacji empirycznej rozważań teoretycznych podjęto badania, którymi objęto przedsiębiorstwa notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Horyzont czasowy badań to lata 1998 - 2003. Analizę prowadzono z uwzględnieniem trzech kryteriów podziału badanej zbiorowości: reprezentowany sektor i makrosektor oraz wielkość przedsiębiorstwa.

SŁOWA KLUCZOWE:

kapitał intelektualny, kapitał strukturalny, aktywa niematerialne, metody pomiaru kapitału intelektualnego i aktywów niematerialnych, wartość przedsiębiorstwa, pomiar kapitału ludzkiego, pojęcie kapitał intelektualny, koncepcja kapitał intelektualny, wartość rynkowa, wartość księgowa, organizacja, przedsiębiorstwo, giełda papierów wartościowych, indeks giełdowy

CYTOWANIA:
  • Rudzińska M., Cichońska D., Kowalska A., Krakowiak J., (2016), Realizacja funkcji personalnej a determinanty otoczenia wewnętrznego jednostek ochrony zdrowia, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, Vol. 17, No. 10.
dr hab. prof.US Marek Kunasz, Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim, ul. Cukrowa 8, 71-004 Szczecin, gab. 606, tel. (91) 444-34-97, e-mail: marek.kunasz@usz.edu.pl