kunasz.eu
dr hab. prof. US Marek Kunasz

Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim

Home
Aktualności
CV

Testy

Dostęp do testu OWI2N

Dorobek
Zainteresowania naukowe
Statystyki dorobku
Publikacje
Prace najczęściej cytowane
Prace najczęściej przeglądane
Projekty badawcze
Konferencje
Granty
Dydaktyka
Projekty popularyzatorskie
Nagrody naukowe
Inne osiągnięcia

Promotor
Ogólna tematyka seminarium
Przykładowe tematy prac

Bazy
Baza materiałów
Baza ocen

Profile
WOS
Scopus
Google Scholar
Researchgate
ORCID
Ludzie Nauki

Katedra
Rys historyczny
Moduły na Zarządzaniu

Kontakt
Praca: Zasoby przedsiębiorstwa w ujęciu teorii ...

Wszystkie publikacje | Monografie | Redakcje naukowe | Artykuły naukowe | Rozdziały w monografiach | Prace najczęściej cytowane | Prace najczęściej przeglądane |

Artykuł: Zasoby przedsiębiorstwa w ujęciu teorii ekonomii

M.Kunasz

w: Gospodarka Narodowa 2006, Nr 10, s. 33-48.

POBIERZ PUBLIKACJĘ  

Cytowań: 54 Wejść: 2061 Pobrań 792

ABSTRAKT

Celem artykułu był przegląd klasycznej i współczesnej myśli ekonomicznej związanej z problematyką zasobów przedsiębiorstwa. Dla jego realizacji wykorzystano źródła w postaci istniejącego materiału teoretycznego zawartego w literaturze dotyczącej poruszanej problematyki. W pracy znalazła zastosowanie metoda przeglądowo-historyczna. W artykule zaprezentowano selektywny przegląd stanowisk przedstawicieli myśli ekonomicznej (Petty, Smith, Ricardo, Say, Marks, Marshall, subiektywiści austriaccy, Schumpeter, Penrose), związanych z problematyką zasobów przedsiębiorstwa, co stanowiło bazę dla prezentacji ujęć współczesnych. W tej części przedstawiono główne założenia podejścia zasobowego w budowaniu trwałej przewagi konkurencyjnej podmiotu gospodarującego. Następnie omówiono współczesne koncepcje klasyfikacji zasobów, przy czym uwagę zwrócono głównie na kwestie taksonomii zasobów niematerialnych, przedstawiając dorobek w tym zakresie: teorii zasobowej i teorii kapitału intelektualnego (prace pionierskie i modele postpionierskie). Przegląd teoretyczny wskazuje, iż obecnie w myśli ekonomicznej widoczna jest reorientacja zainteresowań w kierunku nowych źródeł przewagi konkurencyjnej współczesnego podmiotu gospodarującego - zasobów niematerialnych i kapitału intelektualnego. Nie jest jednak tak, że współczesny sposób definiowania i postrzegania zasobów przedsiębiorstwa nie miał solidnego umocowania w historycznym rozwoju myśli ekonomicznej. Problematyka ta pojawiała się w rozważaniach wielu uznanych autorów, począwszy od ekonomistów klasycznych. Dorobek ów zawiera poglądy, które stanowiły zapewne inspirację dla twórców ujęć współczesnych.

Company's Resources from a Perspective of the Economic Theory

ABSTRACT

The aim of this article is to review classical and contemporary knowledge on company's resources. To achieve this, various available theoretical material was used and the review historic method was applied. This article describes selectively various views on company's resources shared by such economists as: Petty, Smith, Ricardo, Say, Marks, Marshall, Austrian Subjectivists, Schumpeter, and Penrose. Their achievements served as a basis for contemporary authors. This part focuses on the main principles of the resource approach in gaining a competitive advantage in enterprises. Next, contemporary concepts of the resource classification systems are described, also a special attention is paid mainly to non-material resources classification including the resource theory and the intellectual capital theory (pioneering works and post-pioneering models). The theoretical review shows that currently non-material resources and intellectual capital are becoming more and more important in gaining competitive advantage. It is a visible change in the approach toward the sources of the advantage. However, we can't say that contemporary way of defining company's resources doesn't have its roots in the historic development of the economic knowledge because the issue was mentioned by many well-known authors, from the classical economists onwards. Their achievements were probably kind of inspiration for the contemporary economists.

SŁOWA KLUCZOWE:

zasoby, czynniki wytwórcze, teoria zasobowa, teoria kapitału intelektualnego, kapitał intelektualny, kapitał strukturalny, aktywa niematerialne, pojęcie kapitał intelektualny, koncepcja kapitał intelektualny, zarządzanie kapitałem intelektualnym

CYTOWANIA:
 • Adamska M., (2018), Badanie zapotrzebowania na usługi oparte na wiedzy w przedsiębiorstwach województwa opolskiego, Barometr Regionalny, Vol. 15, No. 4.
 • Adamska M., Szewczuk-Stępień M., (2018), Bariery we współpracy pomiędzy nauką a biznesem w województwie opolskim - ryzyko partnerstwa, Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach , nr .
 • Bochańczyk-Kupka D., (2018), Specyfika, pomiar oraz znaczenie własności intelektualnej i jej ochrony : perspektywa ekonomiczna, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice.
 • Bórawski P., Guth M., Bełdycka-Bórawska A., Jankowski K.J., Parzonko A., Dunn J.W., (2020), Investments in Polish Agriculture: How Production Factors Shape Conditions for Environmental Protection?, Sustainability, nr 12.
 • Caputa W., (2013), Strategie budowania kapitału klienta w branży piwowarskiej - wybrane aspekty, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, nr 505.
 • Comporek M., (2015), Wpływ zasobów niematerialnych na kształtowanie ekonomicznej efektywności gospodarowania aktywami obrotowymi, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, nr 74.
 • Dekier Ł., (2017), Zastosowanie systemu sugestii w przedsiębiorstwach zarządzanych zgodnie z metodą lean management - praca doktorska, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań.
 • Demianiuk W., (2017), Sektor dużych przedsiębiorstw a rozwój Polski wschodniej - praca doktorska, Uniwersytet w Białymstoku, Białystok.
 • Dendera-Gruszka M., Kuklińska E., Masłowski D., (2017), Efektywność łańcucha dostaw, Marketing i Rynek, nr 11.
 • Deszczyński B., (2021), Firm Competitive Advantage Through Relationship Management, Palgrave Macmillan, .
 • Garstka M., (2018), Zmiana zarządzania zasobami organizacji w obszarze rachunkowości w związku z obowiązkiem ujawniania informacji niefinansowych, Studia i Materiały Wydziału Zarządzania i Administracji Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, Vol. 22, No. 4.
 • Grabowska H., (2016), Platforma "Zapytaj bibliotekarza" jako narzędzie wspierające budowę kompetencji Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu, w: red. Wojciechowska M., Zarządzanie zasobami niematerialnymi bibliotek w społeczeństwie wiedzy, Wydawnictwo SBP, Warszawa.
 • Graczyk-Kucharska M., Szafranski M., Golinski M., Spychala M., Borsekova K., (2018), Model of Competency Management in the Network of Production Enterprises in Industry 4.0 - Assumptions, w: red. Hamrol A., Ciszak O., Legutko S., Jurczyk M., Advances in Manufacturing. Lecture Notes in Mechanical Engineering, Springer, Cham.
 • Guth M., Smędzik-Ambroży K., (2019), Economic resources versus the efficiency of different types of agricultural production in regions of the European union, Economic Research - Ekonomska Istraživanja, nr .
 • Guth M., Smędzik-Ambroży K., (2020), Economic resources versus the efficiency of different types of agricultural production in regions of the European union, Economic Research - Ekonomska Istraživanja, Vol. 33, No. 1.
 • Juszczyk P., (2017), Strategia cyfrowa biznesu - kontekst ekosystemu, Zeszyty Naukowe Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznani, nr 19.
 • Kawa A., (2017), Orientacja sieciowa przedsiębiorstw branży usług logistycznych, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań.
 • Kawa A., Anholcer M., (2018), Intangible assets as a source of competitive advantage for logistics service providers, Transport Economics and Logistics, nr 78.
 • Kozera-Kowalska M., Baum R., (2018), Measurement of intellectual capital in agricultural enterprises: a case study in Poland, w: red. , Proceedings 10th Economics & Finance Conference, , Rome.
 • Król K., (2015), Organizacyjne aspekty zarządzania bezpieczeństwem danych z perspektywy zagrożeń phishingu, Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy, nr 2.
 • Kunecka D., (2016), Zasoby organizacji czynnikiem warunkującym stosunek do innowacji na przykładzie sektora usług zdrowotnych, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, Vol. 17, No. 10.
 • Łęgowik-Świącik S., Stępień M., (2015), Tworzenie i przechwytywanie wartości jako element modeli biznesu przedsiębiorstw, Logistyka, nr 6.
 • Łobacz K., Niedzielski P., (2019), Transfer kapitału ludzkiego z międzynarodowych centrów usług jako czynnik kształtowania konkurencyjności MMŚP w regionie zachodniopomorskim, Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Vol. 33, No. 3.
 • Macias J., (2009), Relacje międzyorganizacyjne jako nowy zasób strategiczny przedsiębiorstwa , Przegląd Organizacji, nr 12.
 • Macias J., (2010), Sieć relacji międzyorganizacyjnych jako nowe źródło przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa, Problemy Jakości, nr 1.
 • Matejun M., Motyka A., (2016), Zasobowe zdolności dynamiczne w zarządzaniu rozwojem firm sektora MSP, Politechnika Łódzka, Łódź.
 • Mazur-Wierzbicka E., (2012), CSR w dydaktyce, czyli jak uczyć studentów społecznej odpowiedzialności biznesu, Stowarzyszenie Kreatywni dla Szczecina, Szczecin.
 • Meksuła T., (2017), Aplikacja teorii istnienia przedsiębiorstw dla podmiotów ekonomii współdzielenia na przykładzie firmy Uber, Studia i Materiały. Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, nr 2.
 • Motała D., (2015), Zakres specjalizacji małych i średnich przedsiębiorstw sektora gazowniczego a ich zdolność do utrzymania się na rynku - praca doktorska, Politechnika Poznańska, Poznań.
 • Mroziewski M., (2007), Normatywno-jakościowy model kapitału intelektualnego współczesnego przedsiębiorstwa, Przegląd Organizacji, nr 10.
 • Oleśniewicz P., Pytel S., Markiewicz-Patkowska J., Szromek A.R., Jandova S., (2020), A Model of the Sustainable Management of the Natural Environment in National Parks - A Case Study of National Parks in Poland, Sustainability, Vol. 12, No. 7.
 • Pawlak K., Smutka L., Kotyza P., (2021), Agricultural Potential of the EU Countries: How Far Are They from the USA?, Agriculture, Vol. 11, No. 4.
 • Rajchelt M., (2015), Zasobowe czynniki potencjału konkurencyjnego a wyniki ekonomiczne spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych - praca doktorska, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław.
 • Skrzypek E., Grela G., Piasecka A., (2019), Uwarunkowania doskonalenia jakością, , .
 • Sładkiewicz D., (2015), Wartość przedsiębiorstwa w świetle teorii zasobowej, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 399.
 • Smędzik-Ambroży K., (2016), Uwarunkowania zasobowe a dochody rolnicze w krajach UE, Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Problemy Rolnictwa, nr 16.
 • Starosta A., (2016), Grupy zasobów w fazach zarządzania antykryzysowego, Zarządzanie i Finanse, Vol. 4, No. 2.
 • Stępień M., Łęgowik-Świącik S., Kuraś M., (2017), Wpływ prawa bilansowego i podatkowego na innowacyjność przedsiębiorstw, Przegląd Organizacji, nr 1.
 • Sulewski P., (2014), Awersja ryzyka a dochodowość czynników wytwórczych w gospodarstwach rolnych - ujęcie teoretyczne i empiryczne, Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 4.
 • Szczygłowska L., (2016), Zarządzanie niematerialnymi zasobami organizacyjnymi w bibliotece, w: red. Wojciechowska M., Zarządzanie zasobami niematerialnymi bibliotek w społeczeństwie wiedzy, Wydawnictwo SBP, Warszawa.
 • Sznajder A., (2017), Internacjonalizacja klubów sportowych jako trend na rynku sportu, Marketing i Rynek, nr 8.
 • Traczyk A., (2017), Gospodarstwa sadownicze jako zasób lokalny rozwoju wsi w powiecie grójeckim, Studia Obszarów Wiejskich, nr 47.
 • Trziszka M., (2019), Model organizacji i zarządzania systemem pracy zdalnej w branży IT - praca doktorska, Politechnika Poznańska, Poznań.
 • Turczak A., Zwiech P., (2015), Czynniki określające jakość życia zawodowego w zależności od wykształcenia pracownika, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 39.
 • Valente R., (2020), The knowledge-based economy: an integrated macroeconomic and management approach to the analysis of major forces affecting the evolution of modern economies, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, Vol. 62, No. 2.
 • Walas-Trębacz J., (2018), Koncepcje identyfikowania i tworzenia źródeł przewagi konkurencyjnej w łańcuchu wartości przedsiębiorstwa, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, nr 5.
 • Wasiuk A., (2016), Rachunkowość w zarządzaniu parkiem narodowym, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, nr 2.
 • Winkler R., Łukasik P., (2019), Satisfaction in Concepts of the Organisation's Intangible Assets- And the Processes of Production Preparation, Nauki o Zarządzaniu, Vol. 24, No. 2.
 • Wojciechowska M., (2016), Intangible Organizational Resources, Palgrave Macmillan, London.
 • Wojtaszczyk K., (2019), Styl życia jako zmienna różnicująca zasoby ludzkie organizacji, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, Vol. 20, No. 6.
 • Wyrostek M., (2014), Labor Quality in an Enterprise as a Subject of Research, w: red. A.Nalepka, A.Ujwary-Gil (red.), Business and Non-Profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands, WSB-NLU, Nowy Sącz.
 • Zimmer J., Mierzwa D., (2017), Orientacja na innowacje otwarte przedsiębiorstw funkcjonujących na polskim rynku, Przegląd Organizacji, nr 1.
 • Zimnoch K., (2018), Wartość dodana przedsiębiorstw spółdzielczych w skali lokalnej i regionalnej, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok.
 • Zimnoch K., (2018), Zasoby wewnętrzne w rozwoju lokalnym na przykładzie województwa podlaskiego, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, Vol. 19, No. 3.
dr hab. prof.US Marek Kunasz, Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim, ul. Cukrowa 8, 71-004 Szczecin, gab. 606, tel. (91) 444-34-97, e-mail: marek.kunasz@usz.edu.pl