kunasz.eu
dr hab. prof. US Marek Kunasz

Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim

Home
Aktualności
CV

Testy

Dostęp do testu OWI2N

Dorobek
Zainteresowania naukowe
Statystyki dorobku
Publikacje
Prace najczęściej cytowane
Prace najczęściej przeglądane
Projekty badawcze
Konferencje
Granty
Dydaktyka
Projekty popularyzatorskie
Nagrody naukowe
Inne osiągnięcia

Promotor
Ogólna tematyka seminarium
Przykładowe tematy prac

Bazy
Baza materiałów
Baza ocen

Profile
WOS
Scopus
Google Scholar
Researchgate
ORCID
Ludzie Nauki

Katedra
Rys historyczny
Moduły na Zarządzaniu

Kontakt
Praca: Factors and tasks determining the need f ...

Wszystkie publikacje | Monografie | Redakcje naukowe | Artykuły naukowe | Rozdziały w monografiach | Prace najczęściej cytowane | Prace najczęściej przeglądane |

Rozdział w monografii: Factors and tasks determining the need for undertaking training activity - the results of the research

M.Kunasz

w: Determinants of attitudes and behavior of the decision-making entitles, D.Kopycińska (red.), Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006, s. 85-95.


Cytowań: 1 Wejść: 820 Pobrań 0

ABSTRAKT

System rozwoju potencjału kwalifikacyjnego kadr jest jednym z istotniejszych elementów systemu kadrowego przedsiębiorstwa. Odpowiednio wyszkoleni i umotywowani pracownicy stanowią główny budulec jego trwałej przewagi konkurencyjnej. W tym kontekście w arty-kule podjęto próbę wyodrębnienia czynników determinujących w praktyce podmiotów decy-zyjnych potrzebę podjęcia działalności szkoleniowej i zadań, które są realizowane poprzez system rozwoju potencjału kwalifikacyjnego kadr (dla realizacji celów bezpośrednich). Ana-lizie poddano także stopień wpływu systemu szkolenia i doskonalenia zawodowego na efek-tywność funkcjonowania organizacji (w porównaniu z innymi obszarami funkcjonalnymi procesu kadrowego). Analizy w przedstawionym powyżej zakresie przedmiotowym prowa-dzono na bazie danych empirycznych uzyskanych metodą ankietową w grupie przedsię-biorstw notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (podmiot badaw-czy).

0

ABSTRACT

The system of the development of qualification potential is one of major elements of the staff system of an enterprise. Employees who are well-trained and motivated constitute a foundation of competitive predominance of an enterprise. In this context, there was an effort made in this article to specify factors determining the need for undertaking training activity (in the practice of subjects that make decisions) and tasks which are realized by means of the system of development of qualification potential of personnel (for the realization of direct aims). The degree of influence that the system of professional training and improvement has on the efficiency of organization functioning was analysed (in comparison with other functional areas within personnel process). The analyses made within the above presented range of subjects were carried out on the basis of empirical data obtained by a method of enquiry within a group of enterprises quoted on the stock exchange in Warsaw (researching subject).

SŁOWA KLUCZOWE:

pracownik, organizacja, przedsiębiorstwo, szkolenie, szkolenie i doskonalenie zawodowe, model systematyczny szkolenia, rozwój zawodowy, rozwój kadr, rozwój potencjału pracy, organizacja ucząca się, kształcenie ustawiczne, wiedza, zarządzanie wiedzą, kapitał ludzki, aktywa niematerialne, zasoby ludzkie, siła robocza, funkcja personalna, polityka personalna, zarządzanie kadrami, zarządzanie personelem, zarządzanie kapitałem ludzkim, zarządzanie zasobami ludzkimi, gospodarowanie kapitałem ludzkim

CYTOWANIA:
  • Woźniak J., (2009), Model zarządzania efektywnością procesu szkoleniowego, OWSIiZ, Olsztyn.
dr hab. prof.US Marek Kunasz, Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim, ul. Cukrowa 8, 71-004 Szczecin, gab. 606, tel. (91) 444-34-97, e-mail: marek.kunasz@usz.edu.pl