kunasz.eu
dr hab. prof. US Marek Kunasz

Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim

Home
Aktualności
CV

Testy

Dostęp do testu OWI2N

Dorobek
Zainteresowania naukowe
Statystyki dorobku
Publikacje
Prace najczęściej cytowane
Prace najczęściej przeglądane
Projekty badawcze
Konferencje
Granty
Dydaktyka
Projekty popularyzatorskie
Nagrody naukowe
Inne osiągnięcia

Promotor
Ogólna tematyka seminarium
Przykładowe tematy prac

Bazy
Baza materiałów
Baza ocen

Profile
WOS
Scopus
Google Scholar
Researchgate
ORCID
Ludzie Nauki

Katedra
Rys historyczny
Moduły na Zarządzaniu

Kontakt
Praca: Resource approach in building a long-ter ...

Wszystkie publikacje | Monografie | Redakcje naukowe | Artykuły naukowe | Rozdziały w monografiach | Prace najczęściej cytowane | Prace najczęściej przeglądane |

Rozdział w monografii: Resource approach in building a long-term competitive advantage of enterprise

M.Kunasz

w: Theoretical and practical aspects of competitiveness, D.Kopycińska (red.), Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006, s. 72-80.


Cytowań: 1 Wejść: 864 Pobrań 0

ABSTRAKT

ródeł przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa można poszukiwać odwołując się do czynników wewnętrznych i zewnętrznych. Na gruncie rozważań teoretycznych ukształtowały się dwa podejścia do tej problematyki, uwypuklające znaczenie jednej lub drugiej z wymienionych grup determinant: podejścia pozycyjnego i zasobowego. W prowadzonych w pracy rozważaniach skoncentrowano się na drugim z wymienionych ujęć. Podejście zasobowe integruje wewnętrzny i zewnętrzny aspekt analizy strategicznej, przez co niweluje niedostatki poprzedzających je ujęć (Andrews, Porter), uwypukla jednakże znaczenie czynników wewnętrznych firmy w procesie tworzenia trwałej przewagi konkurencyjnej. Cel główny pracy wyznaczył ramy powadzonych rozważań, w których skoncentrowano się na przedstawieniu tła i kontekstu historycznego dla rozwoju oraz głównych założeń Resource-Based View of the Firm (RBV). Skupiono się także szczegółowo na wybranych zagadnieniach poruszanych przez przedstawicieli tego nurtu, dotyczących kwestii: struktury zasobów organizacji (ze szczególnym uwzględnieniem roli zdolności, umiejętności i kompetencji oraz innych zasobów niematerialnych) oraz znaczenia poszczególnych rodzajów zasobów w procesie formułowania strategii organizacji.

0

ABSTRACT

Firm's internal and external factors may provide a firm with sources of competitive advantage, therefore academic discussion resulted in the two approaches, each of them focus only on one of the abovementioned determinants: positioning or resource approach. This article focuses on the latter one as it integrates internal and external aspects of the strategic analysis what eliminates deficiencies of the previous approaches (Andrews, Porter), however, it focuses on the firm's internal factors in creating sustainable competitive advantage. The main goal of this article is to describe the historical background, development and principles of the Resource-Based View of the Firm (RBV). The author also focuses in details on selected problems posed by some representatives of this trend, they concern: structure of resource organization (particularly the role of capabilities, skills, and competences and other intangible resources) and the role of various types of resources in establishing firm's strategy.

SŁOWA KLUCZOWE:

teoria zasobowa, konkurencyjność, przewaga konkurencyjna, zasoby przedsiębiorstwa, organizacja, przedsiębiorstwo, zasoby niematerialne

CYTOWANIA:
  • Mazur-Wierzbicka E., (2012), CSR w dydaktyce, czyli jak uczyć studentów społecznej odpowiedzialności biznesu, Stowarzyszenie Kreatywni dla Szczecina, Szczecin.
dr hab. prof.US Marek Kunasz, Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim, ul. Cukrowa 8, 71-004 Szczecin, gab. 606, tel. (91) 444-34-97, e-mail: marek.kunasz@usz.edu.pl