kunasz.eu
dr hab. prof. US Marek Kunasz

Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim

Home
Aktualności
CV

Testy

Dostęp do testu OWI2N

Dorobek
Zainteresowania naukowe
Statystyki dorobku
Publikacje
Prace najczęściej cytowane
Prace najczęściej przeglądane
Projekty badawcze
Konferencje
Granty
Dydaktyka
Projekty popularyzatorskie
Nagrody naukowe
Inne osiągnięcia

Promotor
Ogólna tematyka seminarium
Przykładowe tematy prac

Bazy
Baza materiałów
Baza ocen

Profile
WOS
Scopus
Google Scholar
Researchgate
ORCID
Ludzie Nauki

Katedra
Rys historyczny
Moduły na Zarządzaniu

Kontakt
Praca: Effectiveness, competitiveness and susta ...

Wszystkie publikacje | Monografie | Redakcje naukowe | Artykuły naukowe | Rozdziały w monografiach | Prace najczęściej cytowane | Prace najczęściej przeglądane |

Rozdział w monografii: Effectiveness, competitiveness and sustainable development

M.Kunasz

w: Competition, competitivness and sustainable development, B.Kryk (red.), Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006, s. 53-63.


Cytowań: 4 Wejść: 823 Pobrań 0

ABSTRAKT

Zmiany zachodzące w obliczu rewolucji informacyjnej w otoczeniu podmiotów gospodarujących wymagają nowego spojrzenia na wiele obszarów ich funkcjonowania. Nowym kryterium pomiaru stopnia realizacji celów gospodarowania powinna stać się w tym kontekście efektywność zintegrowana. Przedsiębiorstwa realizując wiązkę celów muszą uwzględniać obecnie interesy wielu grup nacisku - podstawowym warunkiem rozwoju i utrzymywania przewagi konkurencyjnej jest bowiem trwała akceptacja ze strony wszystkich interesariuszy. Integrującą rolę w tych procesach odgrywa kapitał ludzki organizacji. Umiejętne nim zarządzanie, uwzględniające koncepcję rozwoju zrównoważonego, jest z jednej strony gwarantem efektywności oraz wzrostu potencjału konkurencyjności podmiotu gospodarującego, z drugiej zaś realizacji celu nadrzędnego - poprawy jakości życia współczesnych i przyszłych pokoleń. Uwzględniając powyższe przesłanki, w artykule przedstawiono problematykę budowania przewagi konkurencyjnej i podnoszenia efektywności podmiotu z uwzględnieniem koncepcji zrównoważonego rozwoju a także integrującej roli kapitału ludzkiego w tych procesach, realizując w ten sposób cel główny pracy.

0

ABSTRACT

Changes in the business environment introduced by the revolution in the information science require a new look on many areas of a company's activity. To see if a company is meeting its objectives, one should refer to the new criterion of sustainable development. To fulfil their objectives, companies presently have to consider the interests of many pressure groups since sustainable acceptance of all the stakeholders is a prerequisite for development and maintaining the competitive advantage. In all this, the human capital of a business organisation fulfils the integrating role. Skilful management that takes the concept of sustainable development into consideration, on one hand guarantees effectiveness and increased competitive potential of a company, on the other, helps to accomplish the principal objective of improving the quality of life of the contemporary and future generations. This article will present the issue of building a competitive advantage and increasing the effectiveness of a company through application of the concept of sustainable development and the integrating role of the human capital in the same.

SŁOWA KLUCZOWE:

efektywność, konkurencyjność, przewaga konkurencyjna, zrównoważony rozwój, kapitał ludzki, zarzadzanie kapitałem ludzkim, gospodarowanie kapitałem ludzkim

CYTOWANIA:
  • Hejduk I., (2016), Sustainable Enterprise as a Concept of Contemporary Management, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, Vol. 17, No. 10.
  • Mazur-Wierzbicka E., (2012), CSR w dydaktyce, czyli jak uczyć studentów społecznej odpowiedzialności biznesu, Stowarzyszenie Kreatywni dla Szczecina, Szczecin.
  • Mazur-Wierzbicka E., (2012), Z czym to się je czyli CSR w pigułce, w: red. , CSR a pokolenie Y, Kreatywni dla Szczecina, Szczecin.
  • Mazur-Wierzbicka E., (brak), Energia odnawialna szansą dla zrównoważonej przyszłości sektora energetycznego Unii Europejskiej, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa.
dr hab. prof.US Marek Kunasz, Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim, ul. Cukrowa 8, 71-004 Szczecin, gab. 606, tel. (91) 444-34-97, e-mail: marek.kunasz@usz.edu.pl