kunasz.eu
dr hab. prof. US Marek Kunasz

Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim

Home
Aktualności
CV

Testy

Dostęp do testu OWI2N

Dorobek
Zainteresowania naukowe
Statystyki dorobku
Publikacje
Prace najczęściej cytowane
Prace najczęściej przeglądane
Projekty badawcze
Konferencje
Granty
Dydaktyka
Projekty popularyzatorskie
Nagrody naukowe
Inne osiągnięcia

Promotor
Ogólna tematyka seminarium
Przykładowe tematy prac

Bazy
Baza materiałów
Baza ocen

Profile
WOS
Scopus
Google Scholar
Researchgate
ORCID
Ludzie Nauki

Katedra
Rys historyczny
Moduły na Zarządzaniu

Kontakt
Praca: Ocena efektywności szkolenia w przedsięb ...

Wszystkie publikacje | Monografie | Redakcje naukowe | Artykuły naukowe | Rozdziały w monografiach | Prace najczęściej cytowane | Prace najczęściej przeglądane |

Artykuł: Ocena efektywności szkolenia w przedsiębiorstwie w świetle wyników badań

M.Kunasz

w: Studia i Materiały. Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego 2006, Nr 1, s. 29-36.

POBIERZ PUBLIKACJĘ  

Cytowań: 38 Wejść: 1907 Pobrań 779

ABSTRAKT

Systematyczny model szkolenia i doskonalenia zawodowego przybiera charakter ustawicznego procesu stanowiącego sekwencję kilku etapów, zapewniających racjonalność zachowań organizacyjnych: analizy i identyfikacji potrzeb szkoleniowych, przygotowania programu i planu szkolenia, realizacji szkolenia i oceny jego efektywności. Każdy z komponentów tego procesu odgrywa w nim ważką rolę. Badania wskazują, iż najwięcej trudności podmiotom sprawia ostatni z wymienionych etapów. Dlatego istnieje potrzeba prowadzenia stałego monitoringu tej sfery działalności szkoleniowej, poprzez podejmowanie na tym gruncie rozważań teoretycznych i empirycznych. W artykule przedstawiono teoretyczne aspekty związane z problematyką modelu systematycznego procesu szkoleniowego - opisywanego szeroko w literaturze przedmiotu - a także oceny efektywności szkolenia. Rozważania teoretyczne stanowiły bazę dla empirycznej egzemplifikacji związanej z podejmowaną problematyką, koncentrującej się na ocenie funkcjonowania komponentów procesu szkoleniowego w przedsiębiorstwie oraz metodach wykorzystywanych na ostatnim etapie procesu szkoleniowego. ródłem danych empirycznych były badania systemów szkoleniowych przedsiębiorstw notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

SŁOWA KLUCZOWE:

pracownik, organizacja, przedsiębiorstwo, szkolenie, szkolenie i doskonalenie zawodowe, model systematyczny szkolenia, rozwój zawodowy, rozwój kadr, rozwój potencjału pracy, organizacja ucząca się, kształcenie ustawiczne, wiedza, zarządzanie wiedzą, kapitał ludzki, aktywa niematerialne, zasoby ludzkie, siła robocza, funkcja personalna, polityka personalna, zarządzanie kadrami, zarządzanie personelem, zarządzanie kapitałem ludzkim, zarządzanie zasobami ludzkimi, gospodarowanie kapitałem ludzkim, ocena efektywności szkolenia, metoda Kirkpatricka

CYTOWANIA:
 • Antonowicz D., Centkowski M., Mikulski T., (2007), Raport z badania wśród pracodawców reprezentujących sektor usług związanych z sektorem turystycznym pod kątem ich oczekiwań co do umiejętności, kwalifikacji, pożądanych kierunków szkoleń, obecnych i przyszłych pracowników, ASM CbiAR, Kutno.
 • Buś-Bidas A., (2016), Analiza i ocena procesu szkolenia w przedsiębiorstwie na przykładzie wybranych przedsiębiorstw powiatu mieleckiego, tarnobrzeskiego i stalowowolskiego, Współczesne Problemy Zarządzania, nr 1.
 • Grynkiewicz-Bylina B., Rakwic B., (2015), Szkolenia z bezpieczeństwa użytkowania wyrobów dla dzieci, Edukacja Ustawiczna Dorosłych, nr 2.
 • Habis A., Hejda A., Komarnicka K., Kozłowska B., Stolarczyk M., Szczęsny P., (2009), Planowanie pracy biblioteki, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Warszawa.
 • Hącia E., Łapko A., (2019), Staff Training for the Purposes of Marina Management, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 10.
 • Jaskanis A., (2016), Uwarunkowania i znaczenie szkoleń w zdobywaniu i rozwijaniu wiedzy pracowników w małych firmach technologicznych, Studia i Materiały. Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, nr 2.
 • Jemielniak M., Mądrzycki P., Kowalski M., Rypulak A., (2015), Efekty wykorzystania symulatora diagnostycznego w szkoleniu personelu lotniczego, Logistyka, nr 4.
 • Kępińska-Jakubiec A., Majewski S., (2009), Efektywność systemów e-learningowych a kapitał intelektualny przedsiębiorstwa, e-mentor, nr 2.
 • Kiełbasa B., (2009), Zarządzanie działalnością szkoleniową ośrodków doradztwa rolniczego z uwzględnieniem komponentów oceny efektywności szkoleń. Materiały z Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych, Academica, Kraków.
 • Kozak Z. (red.), (2009), Zapotrzebowanie kadrowe w województwie lubelskim - analiza wyników badań ankietowych, RO ZSP w Lublinie, Lublin.
 • Kozioł M., Woźniak M., (2012), Kryteria i metody oceny efektywności szkoleń e-learningowych, Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, nr .
 • Kozłowska D., (2014), Zastosowanie wybranych modeli kompetencyjnych w doskonaleniu działalności turystycznej, Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku, Białystok.
 • Lewicka D.,Pec M., Wilk A., (2019), Proces szkoleniowy i jego rezultaty: studium przypadku przedsiębiorstwa handlowego, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, Vol. 20, No. 6.
 • Listwan T., Sierpowski T., (2015), Outsourcing w zarządzaniu projektami szkoleniowymi, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, Vol. 16, No. 3.
 • Melnarowicz W. , (2018), Narzędzia prowadzenia badań i oceny efektywności szkolenia personelu bezzałogowych statków powietrznych według modelu Kirkpatricka, Journal of KONBiN, nr .
 • Migowska A., Woźny-Tomczak M., (2012), Jak ocenić efektywność szkolenia?, , .
 • Olejniczak K., (2013), Efektywne pozyskanie wiedzy kluczem do sukcesu przedsiębiorstwa, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie, nr 98.
 • Pigoń Ł., (2013), Wzmacnianie efektywności szkoleń, Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej Zarządzanie, nr 10.
 • Podkówka-Wawrzonek M., Brodzińska M., (2014), Coaching - zastosowanie w zarządzaniu i jego ewaluacja, w: red. Kuźbik P., Szymankiewicz M. J. (red.), Zarządzanie organizacją z perspektywy metodologicznej. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Różański A., (2014), Rozwój zasobów ludzkich w organizacji, Politechnika Lubelska, Lublin.
 • Rzempała J., Dałkowski B.T., (2018), Badanie efektywności kształcenia akademickiego w zakresie zarządzania projektami według modelu kompetencyjnego IPMA-STUDENT, Przedsiębiorstwo we współczesnej gospodarce - teoria i praktyka, nr 1.
 • Skulmowski M., (2013), Ocena efektywności kształcenia na przykładzie studiów podyplomowych z rachunkowości realizowanych na Wydziale Ekonomicznym Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis seria Oeconomica, nr 72.
 • Sobolewska O., (2013), Systemy zdalnego nauczania w procesie doskonalenia kadry menedżerskiej - analiza użyteczności - praca doktorska, , .
 • Stankiewicz J., Bortnowska H., (2011), Ewaluacja efektywności szkoleń pracowników szansą na poprawę ich rezultatów : w świetle wyników badań = Evaluation of the Training Effectiveness Organized for the Employees as an Opportunity to Improve their Results : in the Light of Empirical Research, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, nr 34.
 • Szczepkowska M., (2012), Doskonalenie i rozwój zawodowy oparte na kompetencjach, w: red. Białasiewicz M., Zarządzanie kapitałem ludzkim oparte na kompetencjach, Economicus, Szczecin.
 • Wasilewski A. (red.), (2014), Efektywność instrumentów polityki regionalnej i strukturalnej wspierających rozwój pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich, , .
 • Wieczorek-Szymańska A., (2011), Problematyka oceny efektywności programów rozwoju kompetencji pracowników, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 24.
 • Woźniak J., (2016), Wykorzystanie grywalizacji w społecznościowej rekrutacji internetowej, w: red. A.Andrzejczak, J.Furmańczyk, Kompetencje personelu w sektorze publicznym i non-profit, edu-Libri, Poznań.
 • Woźniak M., Kozioł M., (2012), Kryteria i metody oceny efektywności szkoleń e-learningowych, Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, nr 2.
 • Zacłona T., (2019), Znaczenie szkoleń w rozwoju współczesnych organizacji w świetle praktyki małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, w: red. Gawron I., Myjak T., Zarządzanie kapitałem ludzkim. Wybrane zagadnienia w teorii i praktyce, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu, Nowy Sącz.
 • Zając M.K., (2008), Problemy kształcenia zawodowego więźniów w aspekcie standardów europejskich, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, nr 784.
 • Zołędziewski Ł., (2011), Systemy e-learningowe w działalności polskich przedsiębiorstw oraz ich wpływ na konkurencyjność, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, nr 23.
 • Żuchowski I., (2009), Wybrane aspekty procesu szkoleniowego w praktyce działalności małych i średnich przedsiębiorstw, Przegląd Organizacji, nr 7-8.
 • Żukowska J., (2013), Mierniki efektywności form podnoszenia kompetencji pracowników wraz z uwzględnieniem ich występowania w przedsiębiorstwach działających na polskim rynku, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 322.
 • Żukowska J., (2013), Selective Effectiveness Measures Analysis Of Training And Other Forms Of Employee Competence Improvement In Central Europe, w: red. , The Clute Institute International Academic Conference - materiały konferencyjne, , Breckenridge.
 • Żukowska J., (2016), Effectiveness Measures of Forms to Improve Employee Competences - Case Studies, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 457.
 • Żukowska J., Pindelski M., (2016), Implementing Efficiency Measures of Forms Enhancing Employees' Competencies by Middle-Sized Companies Operating on the Polish Market-Research Results Based on the Case Study Method, US-China Education Review B, Vol. 6, No. 1.
 • , (2010), Vademecum szkoleniowe dla przedsiębiorców MSP (opracowanie dostępne w witrynie www.inwestycjawkadry.pl), , .
dr hab. prof.US Marek Kunasz, Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim, ul. Cukrowa 8, 71-004 Szczecin, gab. 606, tel. (91) 444-34-97, e-mail: marek.kunasz@usz.edu.pl