kunasz.eu
dr hab. prof. US Marek Kunasz

Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim

Home
Aktualności
CV

Testy

Dostęp do testu OWI2N

Dorobek
Zainteresowania naukowe
Statystyki dorobku
Publikacje
Prace najczęściej cytowane
Prace najczęściej przeglądane
Projekty badawcze
Konferencje
Granty
Dydaktyka
Projekty popularyzatorskie
Nagrody naukowe
Inne osiągnięcia

Promotor
Ogólna tematyka seminarium
Przykładowe tematy prac

Bazy
Baza materiałów
Baza ocen

Profile
WOS
Scopus
Google Scholar
Researchgate
ORCID
Ludzie Nauki

Katedra
Rys historyczny
Moduły na Zarządzaniu

Kontakt
Praca: Ilościowa charakterystyka inwestycji w r ...

Wszystkie publikacje | Monografie | Redakcje naukowe | Artykuły naukowe | Rozdziały w monografiach | Prace najczęściej cytowane | Prace najczęściej przeglądane |

Artykuł: Ilościowa charakterystyka inwestycji w rozwój kapitału ludzkiego - wyniki badań

M.Kunasz

w: Współczesne Zarządzanie Kwartalnik środowisk naukowych i liderów biznesu 2006, Nr 2, s. 107-118.

POBIERZ PUBLIKACJĘ  

Cytowań: 5 Wejść: 711 Pobrań 58

ABSTRAKT

Artykuł przedstawia problematykę pomiaru funkcji personalnej w przedsiębior-stwie. Prowadzone analizy empiryczne koncentrują się na obszarze rozwoju kwalifikacji i doskonalenia zawodowego. Badaniami, których wyniki przedsta-wiono w pracy, objęto przedsiębiorstwa notowane na Giełdzie Papierów Warto-ściowych w Warszawie.

Quantitative Description of Investment in Human Capital Development - the Results

ABSTRACT

In the face of tumultuous changes taking place in the companies' environment, the human capital becomes one of the most important assets in contemporary enterprise. However, this field isn't measured at all, or with reluctance, despite of offered in the theory and practise extensive measuring instruments that are continuously developed. Therefore there is a need for carrying out in-depth analysis that aims at measuring the phenomena. An attempt to measure the de-velopment of qualifications seen from the angle of individually tailored meas-urements and indicators, was made. The source of empirical data were research-ers conducted on training systems performed in the group of enterprises traded on the Warsaw Stock Exchange during the period of 1998 and 2003.

SŁOWA KLUCZOWE:

pomiar funkcji personalnej, pomiar kapitału ludzkiego, kapitał intelektualny, gospodarka oparta na wiedzy, wiedza, zarządzanie wiedzą, szkolenie, szkolenie i doskonalenie zawodowe, kształcenie ustawiczne, rozwój zawodowy, rozwój kadr, rozwój potencjału pracy, kapitał ludzki, teoria kapitału ludzkiego, zasoby ludzkie, siła robocza, funkcja personalna, polityka personalna, zarządzanie kadrami, zarządzanie personelem, zarządzanie kapitałem ludzkim, zarządzanie zasobami ludzkimi, gospodarowanie kapitałem ludzkim

CYTOWANIA:
  • Bagieńska A., (2007), Inwestycje w rozwój kapitału ludzkiego, w: red. K. Piech, E. Skrzypek (red.), Wiedza w gospodarce, społeczeństwie, przedsiębiorstwach: pomiary, charakterystyka, zarządzanie, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa.
  • Bagieńska A., (2009), Tworzenie wartości przedsiębiorstwa przez efektywne zarządzanie kapitałem ludzkim, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, nr 24.
  • Balcerek-Wieszala A., (2011), Wykorzystanie mierników do pomiaru funkcji personalnej w przedsiębiorstwie, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 3-4.
  • Wiśniewska J., (2010), Procesy transferu technologii w bankach komercyjnych w Polsce, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
  • Żarnik-Żuławska J., (2016), Strategiczne zarządzanie kapitałem ludzkim w oparciu o zrównoważoną kartę wyników, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń.
dr hab. prof.US Marek Kunasz, Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim, ul. Cukrowa 8, 71-004 Szczecin, gab. 606, tel. (91) 444-34-97, e-mail: marek.kunasz@usz.edu.pl