kunasz.eu
dr hab. prof. US Marek Kunasz

Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim

Home
Aktualności
CV

Testy

Dostęp do testu OWI2N

Dorobek
Zainteresowania naukowe
Statystyki dorobku
Publikacje
Prace najczęściej cytowane
Prace najczęściej przeglądane
Projekty badawcze
Konferencje
Granty
Dydaktyka
Projekty popularyzatorskie
Nagrody naukowe
Inne osiągnięcia

Promotor
Ogólna tematyka seminarium
Przykładowe tematy prac

Bazy
Baza materiałów
Baza ocen

Profile
WOS
Scopus
Google Scholar
Researchgate
ORCID
Ludzie Nauki

Katedra
Rys historyczny
Moduły na Zarządzaniu

Kontakt
Praca: Koszty osobowe w polskich przedsiębiorst ...

Wszystkie publikacje | Monografie | Redakcje naukowe | Artykuły naukowe | Rozdziały w monografiach | Prace najczęściej cytowane | Prace najczęściej przeglądane |

Artykuł: Koszty osobowe w polskich przedsiębiorstwach w latach 1998-2003 - wyniki badań

M.Kunasz

w: Zarządzanie Zasobami Ludzkimi 2006, Nr 5, s. 67-79.

POBIERZ PUBLIKACJĘ  

Cytowań: 4 Wejść: 700 Pobrań 479

ABSTRAKT

Zmiany zachodzące w otoczeniu przedsiębiorstw oraz przewartościowania w postrzeganiu źródeł kreowania przewagi konkurencyjnej współczesnych podmiotów gospodarujących, spowodowały, iż dotychczasowe myślenie o działaniach w sferze personalnej w kategoriach kosztu zastępuje nowe podejście, traktujące je jako specyficzną inwestycję. Nie zwalnia to jednakże z obowiązku stałego monitoringu kosztów. W artykule zdefiniowano zatem pojęcie kosztów pracy i kosztów osobowych, a następnie analizie poddano wielkość, strukturę, kierunki i dynamikę zmian wybranych kategorii kosztów osobowych w ujęciu całkowitym, jednostkowym i względnym w przedsiębiorstwach notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Horyzont czasowy przeprowadzonych badań to lata 1998-2003.

Personnel Expenditure in Polish Enterprises - the Results

ABSTRACT

Changes in perceiving the sources of competitive advantage creation in contemporary entities and those that take place in companies' environment caused that previous way of thinking of activities in personnel sphere as a cost, was replaced by a new approach - thinking of it as a unique investment. However, it doesn't mean that we don't need to constantly monitor expenditure. Therefore, this article defines labour costs and personnel expenditure, next the analysis of the size, structure, directions and dynamics of changes was carried out. It was presented in a comprehensive, unit, and relative aspect in enterprises that are traded on the Warsaw Stock Exchange in the period of 1998 and 2003.

SŁOWA KLUCZOWE:

koszty pracy, koszty osobowe, wynagrodzenia, organizacja, przedsiębiorstwo, pomiar kapitału ludzkiego, kapitał ludzki, teoria kapitału ludzkiego, zasoby ludzkie, siła robocza, funkcja personalna, polityka personalna, zarządzanie kadrami, zarządzanie personelem, zarządzanie kapitałem ludzkim, zarządzanie zasobami ludzkimi, gospodarowanie kapitałem ludzkim

CYTOWANIA:
  • Biadacz R., (2012), Teoretyczne i praktyczne aspekty kosztów pracy pracowników oddelegowanych za granicę , Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 251.
  • Cewińska J., Striker M., Wojtaszczyk K., (2009), Kreowanie wizerunku pracodawcy poprzez instrumenty polityki personalnej, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 6.
  • Kowalska S., (2015), Koszty pracy w strukturze kosztów działalności wybranej spółki X, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas Zarządzanie, Vol. 16, No. 3.
  • Pecold E., (2011), Ekonomiczne czynniki wpływające na relację pomiędzy kosztami pracy a popytem na pracę, w: red. , Wybór tekstów studentów studiów doktoranckich Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice.
dr hab. prof.US Marek Kunasz, Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim, ul. Cukrowa 8, 71-004 Szczecin, gab. 606, tel. (91) 444-34-97, e-mail: marek.kunasz@usz.edu.pl