kunasz.eu
dr hab. prof. US Marek Kunasz

Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim

Home
Aktualności
CV

Testy

Dostęp do testu OWI2N

Dorobek
Zainteresowania naukowe
Statystyki dorobku
Publikacje
Prace najczęściej cytowane
Prace najczęściej przeglądane
Projekty badawcze
Konferencje
Granty
Dydaktyka
Projekty popularyzatorskie
Nagrody naukowe
Inne osiągnięcia

Promotor
Ogólna tematyka seminarium
Przykładowe tematy prac

Bazy
Baza materiałów
Baza ocen

Profile
WOS
Scopus
Google Scholar
Researchgate
ORCID
Ludzie Nauki

Katedra
Rys historyczny
Moduły na Zarządzaniu

Kontakt
Praca: Narzędzia stosowane w praktyce przedsięb ...

Wszystkie publikacje | Monografie | Redakcje naukowe | Artykuły naukowe | Rozdziały w monografiach | Prace najczęściej cytowane | Prace najczęściej przeglądane |

Artykuł: Narzędzia stosowane w praktyce przedsiębiorstw na poszczególnych etapach procesu szkoleniowego

M.Kunasz

w: Organizacja i Kierowanie 2006, Nr 1, s. 99-117.

POBIERZ PUBLIKACJĘ  

Cytowań: 7 Wejść: 721 Pobrań 50

ABSTRAKT

Szkolenie i doskonalenie zawodowe pracowników, z uwagi na ciągłe zmiany w otoczeniu przybiera charakter ustawicznego, nie kończącego się procesu, składającego się, w zależności od przyjętego modelu szkolenia, z kilku etapów, zapewniających racjonalność zachowań organizacyjnych. Model systematyczny, najbardziej rozpowszechniony w literaturze przedmiotu, stanowi sekwencję następujących etapów: określenie potrzeb szkoleniowych, opracowanie programu i planu szkolenia, realizacja szkolenia oraz ocena efektywności szkolenia. Teoria i praktyka na każdym z wymienionych wyżej etapów oferują obecnie pokaźny wachlarz możliwych do wykorzystania narzędzi. Przedsiębiorstwa jednakże, dysponując ograniczonymi zasobami finansowymi, rzeczowymi i osobowymi, muszą dokonywać w analizowanym obszarze funkcjonalnym wyborów alternatywnych, np. odnośnie stopnia wykorzystania poszczególnych instrumentów. Wydaje się w tym kontekście uzasadnionym, podjęcie w niniejszym opracowaniu, próby określenia jakie narzędzia są wykorzystywane w najmniejszym i największym zakresie na poszczególnych etapach procesu szkoleniowego. Badaniami empirycznymi w tym zakresie objęto przedsiębiorstwa notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Horyzont czasowy badań to lata 1998-2003.

Tools Used in Practice by Enterprises in the Individual Stages of Training Process

ABSTRACT

Training and in-service training of employees due to consistent changes, starts to be a constant, never- ending process. It consists of few stages depending on the model of training that guarantee rationality of organizational behaviour. A systematic model, the most common in the professional literature, constitutes the sequence of following stages: recognition of training needs, preparing the schedule and plan of training, conducting training and evaluating training efficiency. Theory and practice at every above-mentioned stage offer, at present, a wide range of tools that can be used. However, enterprises have limited financial, equipment and personal means, that's why they have to make alternative choices concerning e.g. the level of using particular instruments. In this context, it's justified to make an attempt to determine which tools are used most frequently and which of them are useless at particular stages of training. Empirical researches in this scope were conducted in enterprises that are traded on the Warsaw Stock Exchange in the period of 1998 and 2003.

SŁOWA KLUCZOWE:

pracownik, organizacja, przedsiębiorstwo, szkolenie, szkolenie i doskonalenie zawodowe, model systematyczny szkolenia, rozwój zawodowy, rozwój kadr, rozwój potencjału pracy, organizacja ucząca się, kształcenie ustawiczne, wiedza, zarządzanie wiedzą, kapitał ludzki, aktywa niematerialne, zasoby ludzkie, siła robocza, funkcja personalna, polityka personalna, zarządzanie kadrami, zarządzanie personelem, zarządzanie kapitałem ludzkim, zarządzanie zasobami ludzkimi, gospodarowanie kapitałem ludzkim, analiza potrzeb szkoleniowych, ocena efektywności szkolenia

CYTOWANIA:
  • Hącia E., Łapko A., (2019), Staff Training for the Purposes of Marina Management, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 10.
  • Kolczyńska I., Piotrkowski K., (2010), Instrumenty rozwoju zawodowego stosowane w firmach zagranicznych, Nowoczesne Systemy Zarządzania, nr 4.
  • Piotrowska-Piątek A., (2015), Rozwój zasobów ludzkich w jednostkach administracji publicznej. Studium przypadku: Urząd Statystyczny w Kielcach , Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 1.
  • Steinerowska S., (2009), Zarządzanie talentami jako czynnik sukcesu organizacji XXI wieku (materiały z XV Konferencji Naukowej Młodych Ekonomistów 2009), , .
  • Stopniak M., Masiejczyk J., Chmieliński M., (2016), Efektywne i elastyczne szkolenie z wykorzystaniem systemu symulacyjnego VBS w zastosowaniach morskich, Mechanik, nr 7.
  • Sypniewska B.A., (2018), Zależność między prowadzoną działalnością szkoleniową a rodzajem kapitału i formy prawnej organizacji, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 3/4.
  • Woźniak J., (2016), Wykorzystanie grywalizacji w społecznościowej rekrutacji internetowej, w: red. A.Andrzejczak, J.Furmańczyk, Kompetencje personelu w sektorze publicznym i non-profit, edu-Libri, Poznań.
dr hab. prof.US Marek Kunasz, Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim, ul. Cukrowa 8, 71-004 Szczecin, gab. 606, tel. (91) 444-34-97, e-mail: marek.kunasz@usz.edu.pl