kunasz.eu
dr hab. prof. US Marek Kunasz

Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim

Home
Aktualności
CV

Testy

Dostęp do testu OWI2N

Dorobek
Zainteresowania naukowe
Statystyki dorobku
Publikacje
Prace najczęściej cytowane
Prace najczęściej przeglądane
Projekty badawcze
Konferencje
Granty
Dydaktyka
Projekty popularyzatorskie
Nagrody naukowe
Inne osiągnięcia

Promotor
Ogólna tematyka seminarium
Przykładowe tematy prac

Bazy
Baza materiałów
Baza ocen

Profile
WOS
Scopus
Google Scholar
Researchgate
ORCID
Ludzie Nauki

Katedra
Rys historyczny
Moduły na Zarządzaniu

Kontakt
Praca: Model systematyczny procesu szkolenia i ...

Wszystkie publikacje | Monografie | Redakcje naukowe | Artykuły naukowe | Rozdziały w monografiach | Prace najczęściej cytowane | Prace najczęściej przeglądane |

Artykuł: Model systematyczny procesu szkolenia i doskonalenia zawodowego

M.Kunasz

w: Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscypli 2006, Nr 1, s. 29-40.

POBIERZ PUBLIKACJĘ  

Cytowań: 1 Wejść: 1179 Pobrań 50

ABSTRAKT

Szkolenie i doskonalenie zawodowe we współczesnych organizacjach stanowi ustawiczny, niekończący się proces. W zależności od przyjętego modelu, stanowi on sekwencję kilku etapów. Na model systematyczny, najbardziej rozpowszechniony w literaturze przedmiotu, składają się 4 etapy: analiza i identyfikacja potrzeb szkoleniowych, przygotowanie programu i planu szkoleniowego, realizacja szkolenia, ocena efektywności szkolenia. Artykuł ma charakter teoretyczny i opisuje istotę, specyfikę oraz wykorzystywane instrumentarium na każdym z wymienionych etapów procesu.

The Systematic Model of Training Process

ABSTRACT

Training and professional improvement in contemporary organizations begins to be a constant, never- ending process. Depending on the model, it consists of few stages. A systematic model is the most common in the professional literature. This model is the sequence of 4 stages: recognition of training needs, preparing the schedule and plan of training, conducting training, evaluating training efficiency. The article has a theoretical character and discribes essence, speciality and tools used on every stage of the process.

SŁOWA KLUCZOWE:

pracownik, organizacja, przedsiębiorstwo, szkolenie, szkolenie i doskonalenie zawodowe, model systematyczny szkolenia, rozwój zawodowy, rozwój kadr, rozwój potencjału pracy, organizacja ucząca się, kształcenie ustawiczne, wiedza, zarządzanie wiedzą, kapitał ludzki, aktywa niematerialne, zasoby ludzkie, siła robocza, funkcja personalna, polityka personalna, zarządzanie kadrami, zarządzanie personelem, zarządzanie kapitałem ludzkim, zarządzanie zasobami ludzkimi, gospodarowanie kapitałem ludzkim, analiza potrzeb szkoleniowych, ocena efektywności szkolenia

CYTOWANIA:
  • Zellma A., (2016), Zasada systematyczności w aktywności edukacyjnej nauczyciela wychowania do życia w rodzinie, Studia Redemptorystowskie, nr 14.
dr hab. prof.US Marek Kunasz, Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim, ul. Cukrowa 8, 71-004 Szczecin, gab. 606, tel. (91) 444-34-97, e-mail: marek.kunasz@usz.edu.pl