kunasz.eu
dr hab. prof. US Marek Kunasz

Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim

Home
Aktualności
CV

Testy

Dostęp do testu OWI2N

Dorobek
Zainteresowania naukowe
Statystyki dorobku
Publikacje
Prace najczęściej cytowane
Prace najczęściej przeglądane
Projekty badawcze
Konferencje
Granty
Dydaktyka
Projekty popularyzatorskie
Nagrody naukowe
Inne osiągnięcia

Promotor
Ogólna tematyka seminarium
Przykładowe tematy prac

Bazy
Baza materiałów
Baza ocen

Profile
WOS
Scopus
Google Scholar
Researchgate
ORCID
Ludzie Nauki

Katedra
Rys historyczny
Moduły na Zarządzaniu

Kontakt
Praca: Analiza i identyfikacja potrzeb szkoleni ...

Wszystkie publikacje | Monografie | Redakcje naukowe | Artykuły naukowe | Rozdziały w monografiach | Prace najczęściej cytowane | Prace najczęściej przeglądane |

Artykuł: Analiza i identyfikacja potrzeb szkoleniowych jako etap procesu szkolenia i doskonalenia zawodowego

M.Kunasz

w: Optimum. Studia Ekonomiczne 2006, Nr 1, s. 105-114.

POBIERZ PUBLIKACJĘ  

Cytowań: 1 Wejść: 979 Pobrań 431

ABSTRAKT

Szkolenie i doskonalenie zawodowe pracowników, traktowane jako działanie zorganizowane, przybiera charakter ustawicznego nie kończącego się procesu, składającego się z kilku etapów zapewniających racjonalność zachowań organizacyjnych. Model systematyczny stanowi sekwencję następujących etapów: analizy i identyfikacji potrzeb szkoleniowych, przygotowania programu i planu szkolenia, realizacji szkolenia i oceny jego efektywności. W artykule skupiono się na pierwszym z wymienionych etapów. Przedstawiono poziomy gromadzenia informacji o potrzebach szkoleniowych (organizacyjny, zadań, osobowy) oraz możliwe do wykorzystania na tym etapie źródła informacji. Poprawna identyfikacja potrzeb szkoleniowych stanowi warunek konieczny opracowania wiarygodnego planu szkolenia i wyznaczenia celów, których stopień osiągnięcia następnie ocenia się na ostatnim z wymienionych etapów.

Recognition of training needs as a stage of training process

ABSTRACT

Training and in-service training of employees starts to be a constant, never- ending process. It consists of few stages that guarantee rationality of organizational behaviour. A systematic model constitutes the sequence of following stages: recognition of training needs, preparing the schedule and plan of training, conducting training and evaluating training efficiency. This article focuses mainly on the first of the mentioned stages. The levels of collecting information on training needs (organizational, task and personal) and available at this stage sources of information are described. A proper recognition of the needs is necessary to make a reliable training plan and define objectives. An evaluation of the degree of their accomplishing is carried out at the last stage.

SŁOWA KLUCZOWE:

pracownik, organizacja, przedsiębiorstwo, szkolenie, szkolenie i doskonalenie zawodowe, model systematyczny szkolenia, rozwój zawodowy, rozwój kadr, rozwój potencjału pracy, organizacja ucząca się, kształcenie ustawiczne, wiedza, zarządzanie wiedzą, kapitał ludzki, aktywa niematerialne, zasoby ludzkie, siła robocza, funkcja personalna, polityka personalna, zarządzanie kadrami, zarządzanie personelem, zarządzanie kapitałem ludzkim, zarządzanie zasobami ludzkimi, gospodarowanie kapitałem ludzkim, analiza potrzeb szkoleniowych, potrzeba szkoleniowa

CYTOWANIA:
  • Wójcik D., (2016), Identyfikacja potrzeb szkoleniowych potencjalnych przedsiębiorców branży ICT, Nauki o Zarządzaniu, nr 4.
dr hab. prof.US Marek Kunasz, Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim, ul. Cukrowa 8, 71-004 Szczecin, gab. 606, tel. (91) 444-34-97, e-mail: marek.kunasz@usz.edu.pl