kunasz.eu
dr hab. prof. US Marek Kunasz

Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim

Home
Aktualności
CV

Testy

Dostęp do testu OWI2N

Dorobek
Zainteresowania naukowe
Statystyki dorobku
Publikacje
Prace najczęściej cytowane
Prace najczęściej przeglądane
Projekty badawcze
Konferencje
Granty
Dydaktyka
Projekty popularyzatorskie
Nagrody naukowe
Inne osiągnięcia

Promotor
Ogólna tematyka seminarium
Przykładowe tematy prac

Bazy
Baza materiałów
Baza ocen

Profile
WOS
Scopus
Google Scholar
Researchgate
ORCID
Ludzie Nauki

Katedra
Rys historyczny
Moduły na Zarządzaniu

Kontakt
Praca: Przykład zastosowania metod WAP do anali ...

Wszystkie publikacje | Monografie | Redakcje naukowe | Artykuły naukowe | Rozdziały w monografiach | Prace najczęściej cytowane | Prace najczęściej przeglądane |

Rozdział w monografii: Przykład zastosowania metod WAP do analizy procesów gospodarowania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie

M.Kunasz

w: Kapitał ludzki w gospodarce opartej na wiedzy, D.Kopycińska (red.), Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006, s. 131-139.


Cytowań: 29 Wejść: 1486 Pobrań 466

ABSTRAKT

Celem głównym niniejszego opracowania jest przedstawienie wybranych metod liniowego porządkowania i grupowania obiektów oraz przykładu praktycznego zastosowania metod do analizy procesów gospodarowania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie. Opracowanie ma charakter teoretyczno-empiryczny. Wykorzystywane źródła to istniejący materiał teoretyczny zawarty w literaturze dotyczącej poruszanej problematyki. Podstawowym źródłem danych empirycznych są przeprowadzone przez autora w połowie 2004 roku badania systemów szkolenia i doskonalenia zawodowego na grupie przedsiębiorstw notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, obejmujące lata 1998-2003.

SŁOWA KLUCZOWE:

kapitał ludzki, zasoby ludzkie, siła robocza, funkcja personalna, polityka personalna, zarządzanie kadrami, zarządzanie personelem, zarządzanie kapitałem ludzkim, zarządzanie zasobami ludzkimi, gospodarowanie kapitałem ludzkim, gospodarka oparta na wiedzy, wiedza, kapitał intelektualny, zarządzanie kapitałem intelektualnym, aktywa niematerialne, pomiar kapitału ludzkiego, pomiar funkcji personalnej, metody pomiaru kapitału intelektualnego i aktywów niematerialnych, szkolenie, szkolenie i doskonalenie zawodowe, model systematyczny szkolenia, rozwój zawodowy, rozwój kadr, rozwój potencjału pracy, organizacja ucząca się, kształcenie ustawiczne, wielowymiarowa analiza porównawcza, przedsiębiorstwo, organizacja

CYTOWANIA:
 • Gawrycka M., Szymczak A., (2010), Przestrzenne zróżnicowanie rynków pracy z punktu widzenia popytu na pracę, Wspólnoty Europejskie, nr 1.
 • Gierulski W., Okniński A., Radziszewski B., (2009), Częściowy porządek w wyważaniu wartości i rankingach - studium przypadku, w: red. P.Łebkowski (red.), Innowacyjno- efektywnościowe problemy teorii i praktyki zarządzania, Wydawnictwo AGH, Kraków.
 • Graja-Zwolińska S., Uglis J., (2010), Syntetyczna ocena uwarunkowań rozwoju ekoturystyki w województwie wielkopolskim, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Ekonomiczne Problemy Usług, nr 52.
 • Nizielska A., (2011), Podstawy metodyczne badania atrakcyjności inwestycyjnej, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr .
 • Nizielska A. (red.), (2011), Atrakcyjność inwestycyjna województwa śląskiego, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr .
 • Nizielska A., Pawlas I., (2012), The region's investment attractiveness - theoretical and methodical issues , w: red. A.Nizielska (red.), Investment attractiveness of the Silesian voivodship, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice.
 • Pawlas I., (2009), Społeczno-ekonomiczny rozwój ASEAN w świetle badań taksonomicznych, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 67.
 • Pawlas I., (2010), Zastosowanie wielowymiarowej analizy porównawczej do oceny poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego województw Polski, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 113.
 • Pawlas I., (2010), Zastosowanie wielowymiarowej analizy porównawczej do oceny poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego województw Polski , Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 113.
 • Pawlas I., (2011), Atrakcyjność województwa śląskiego jako miejsca lokaty kapitału zagranicznego na tle pozostałych polskich regionów, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 89.
 • Pawlas I., (2011), Zastosowanie wybranych procedur taksonomicznych do analizy zróżnicowania poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego polskich województw, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 221.
 • Pawlas I., (2012), Społeczno-ekonomiczny rozwój krajów Unii Europejskiej w świetle badań taksonomicznych, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 245.
 • Pawlas I., (2012), Zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego krajów Azji, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 2012.
 • Pawlas I., (2014), Rozwój polskiej gospodarki na tle pozostałych krajów Unii Europejskiej w okresie niestabilności w gospodarce światowej, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 2014.
 • Popławski Ł., (2009), Zróżnicowanie przestrzenne gmin wiejskich na obszarach chronionych w województwie świętokrzyskim w latach 2004-2006, Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, nr 1.
 • Przybyła K., (2014), Poziom rozwoju infrastruktury technicznej w miastach wojewódzkich Polski, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 331.
 • Przybyła K., (2016), Aktywność inwestycyjna polskich miast wojewódzkich, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 46.
 • Przybyła K., Gonda-Soroczyńska E., (2014), Poziom rozwoju infrastruktury społecznej we Wrocławiu, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 367.
 • Przybyła K., Kachniarz M., Ramsey D., (2020), The investment activity of cities in the context of their administrative status: A case study from Poland, Cities, Vol. 97, No. .
 • Przybyła K., Kulczyk-Dynowska A., (2017), Transformations of Tourist Functions in Urban Areas of the Karkonosze Mountains, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, nr 245.
 • Roszko-Wójtowicz E., (2014), Analiza skupień w ocenie warunków pracy w krajach Unii Europejskiej, Wiadomości Statystyczne, nr 11.
 • Roszko-Wójtowicz E., (2014), Ocena potencjału państw Unii Europejskiej do generowania innowacji z zastosowaniem analizy skupień , Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych, Vol. 15, No. 4.
 • Szaja M., (2016), Wpływ wybranych aspektów przestrzennych na rozwój społeczno-gospodarczy samorządów gminnych - na przykładzie gmin nadmorskich województwa zachodniopomorskiego, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 418.
 • Walacik M., (2014), Opracowanie zasad ustalania wysokości słusznego odszkodowania za nieruchomości przejęte na cele publiczne, , .
 • Wawrzyniak D., (2015), Infrastruktura społecznotechniczna w krajach Unii Europejskiej -analiza taksonomiczna , Ekonomia Międzynarodowa, nr 11.
 • Wierzbicka W., (2013), Regionalne zróżnicowanie efektywności ekonomicznej przedsiębiorstw prywatnych w Polsce - analiza taksonomiczna, Studia Regionalne i Lokalne, nr 3.
 • Wierzbicka W., (2014), Potencjał innowacyjny polskich regionów - analiza taksonomiczna, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 331.
 • Wierzbicka W., (2015), Return on Sales for Companies in Eastern Poland, Olsztyn Economic Journal, Vol. 10, No. 4.
 • Wierzbicka W., (2017), Kapitał ludzki jako filar gospodarki opartej na wiedzy - analiza stanu regionalnego zróżnicowania w Polsce , Studia Prawno-Ekonomiczne, nr 104.
dr hab. prof.US Marek Kunasz, Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim, ul. Cukrowa 8, 71-004 Szczecin, gab. 606, tel. (91) 444-34-97, e-mail: marek.kunasz@usz.edu.pl