kunasz.eu
dr hab. prof. US Marek Kunasz

Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim

Home
Aktualności
CV

Testy

Dostęp do testu OWI2N

Dorobek
Zainteresowania naukowe
Statystyki dorobku
Publikacje
Prace najczęściej cytowane
Prace najczęściej przeglądane
Projekty badawcze
Konferencje
Granty
Dydaktyka
Projekty popularyzatorskie
Nagrody naukowe
Inne osiągnięcia

Promotor
Ogólna tematyka seminarium
Przykładowe tematy prac

Bazy
Baza materiałów
Baza ocen

Profile
WOS
Scopus
Google Scholar
Researchgate
ORCID
Ludzie Nauki

Katedra
Rys historyczny
Moduły na Zarządzaniu

Kontakt
Praca: Pomiar efektywności wykorzystania kapita ...

Wszystkie publikacje | Monografie | Redakcje naukowe | Artykuły naukowe | Rozdziały w monografiach | Prace najczęściej cytowane | Prace najczęściej przeglądane |

Rozdział w monografii: Pomiar efektywności wykorzystania kapitału ludzkiego

M.Kunasz

w: Kapitał ludzki w gospodarce opartej na wiedzy, D.Kopycińska (red.), Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006, s. 120-130.


Cytowań: 5 Wejść: 1495 Pobrań 449

ABSTRAKT

Przedsiębiorstwa spełniając wymagania stawiane wobec nich przez współczesnych inwestorów powinny informować otoczenie o wszystkich elementach wpływających na wartość firmy. Wciąż wzrastające inwestycje przedsiębiorstw w aktywa niematerialne, nie są w większości odzwierciedlane w wartości księgowej organizacji. Prowadzi to do rosnącej rozbieżności pomiędzy rzeczywistą wartością rynkową tych przedsiębiorstw a tą prezentowaną w bilansie. Określa się, że pracownicy są najcenniejszym zasobem firmy, ale w rzeczywistości to wcale nie są oni traktowani nawet na równi z innymi zasobami, bo nie znajdują obok nich miejsca w elementach majątku organizacji. Celem pracy było przedstawienie wybranych aspektów pomiaru aktywów niematerialnych organizacji oraz próba pomiaru, za pośrednictwem wybranych wskaźników strategicznych, efektywności wykorzystania kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwie. Podstawowym źródłem danych empirycznych są badania przeprowadzone przez autora w połowie 2004 roku na grupie przedsiębiorstw notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych obejmujące lata 1998-2003.

SŁOWA KLUCZOWE:

kapitał ludzki, zasoby ludzkie, siła robocza, funkcja personalna, polityka personalna, zarządzanie kadrami, zarządzanie personelem, zarządzanie kapitałem ludzkim, zarządzanie zasobami ludzkimi, gospodarowanie kapitałem ludzkim, organizacja, przedsiębiorstwo, kapitał intelektualny, aktywa niematerialne, wartość przedsiębiorstwa, pomiar kapitału ludzkiego, pomiar funkcji personalnej, metody pomiaru kapitału intelektualnego i aktywów niematerialnych, przedsiębiorstwo, organizacja

CYTOWANIA:
  • Bill R., (2012), Rozwój gospodarki opartej na wiedzy i społeczeństwa informacyjnego w Polsce jako wyzwanie XXI wieku - próba diagnozy, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, nr 900.
  • Gołembski M., Wojtkowiak G., (2012), Znaczenie pomiaru kapitału ludzkiego w kreowaniu wartości przedsiębiorstwa, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, nr 737.
  • Kłak M., (2010), Zarządzanie wiedzą we współczesnym przedsiębiorstwie, , .
  • Leśnik M., (2011), Measuring Knowledge by Global Card, w: red. Jałowiecki P., Łukasiewicz P., Orłowski A. (red.), Information systems in Management VIII, Information and Communication Technologies for e-Business, WULS Press, Warszawa.
  • Wyrzykowska B., (2013), Od zasobów ludzkich do kapitału ludzkiego, Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Pragmata tes Oikonomias, nr 7.
dr hab. prof.US Marek Kunasz, Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim, ul. Cukrowa 8, 71-004 Szczecin, gab. 606, tel. (91) 444-34-97, e-mail: marek.kunasz@usz.edu.pl