kunasz.eu
dr hab. prof. US Marek Kunasz

Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim

Home
Aktualności
CV

Testy

Dostęp do testu OWI2N

Dorobek
Zainteresowania naukowe
Statystyki dorobku
Publikacje
Prace najczęściej cytowane
Prace najczęściej przeglądane
Projekty badawcze
Konferencje
Granty
Dydaktyka
Projekty popularyzatorskie
Nagrody naukowe
Inne osiągnięcia

Promotor
Ogólna tematyka seminarium
Przykładowe tematy prac

Bazy
Baza materiałów
Baza ocen

Profile
WOS
Scopus
Google Scholar
Researchgate
ORCID
Ludzie Nauki

Katedra
Rys historyczny
Moduły na Zarządzaniu

Kontakt
Praca: Wybrane współczesne teorie zatrudnienia ...

Wszystkie publikacje | Monografie | Redakcje naukowe | Artykuły naukowe | Rozdziały w monografiach | Prace najczęściej cytowane | Prace najczęściej przeglądane |

Artykuł: Wybrane współczesne teorie zatrudnienia i rynku pracy

M.Kunasz

w: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 1999, Nr 249, s. 5-14.


Cytowań: 1 Wejść: 833 Pobrań 0

ABSTRAKT

Artykuł omawia wybrane współczesne teorie zatrudnienia i rynku pracy stanowiące uzupełnienie i rozszerzenie neoklasycznego modelu rynku pracy. Przedstawiono: teorię kapitału ludzkiego, teorię poszukiwań, teorię pryncypała i agenta, teorię kontraktu, teorię konfliktu. Przedstawione teorie lepiej tłumaczą zjawiska zachodzące na rynku pracy niż teoria neoklasyczna ponieważ wskazują wiele czynników kształtujących równowagę między popytem a podażą na rynku pracy.

0

ABSTRACT

The article presents select modern theories of an employment and labour market which are completion and enlargement neoclassical model of labour market. Presents: a human capital theory, a search theory, a principal-agent theory, a contract theory, a insider-outsider theory. This theories are the better explain for vision which are arise on labour market than neoclassical theory, becouse they indicate many elements make stability between demand and supply on labour market.

SŁOWA KLUCZOWE:

rynek pracy, teoria kapitału ludzkiego, teoria poszukiwań na rynku pracy, teoria pryncypała i agenta, teoria kontraktu, teoria konfliktu

CYTOWANIA:
  • Puzio-Wacławik B., (2015), Regulacja rynku pracy - krytyczna analiza wybranych teorii .., Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie, nr 11.
dr hab. prof.US Marek Kunasz, Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim, ul. Cukrowa 8, 71-004 Szczecin, gab. 606, tel. (91) 444-34-97, e-mail: marek.kunasz@usz.edu.pl