kunasz.eu
dr hab. prof. US Marek Kunasz

Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim

Home
Aktualności
CV

Testy

Dostęp do testu OWI2N

Dorobek
Zainteresowania naukowe
Statystyki dorobku
Publikacje
Prace najczęściej cytowane
Prace najczęściej przeglądane
Projekty badawcze
Konferencje
Granty
Dydaktyka
Projekty popularyzatorskie
Nagrody naukowe
Inne osiągnięcia

Promotor
Ogólna tematyka seminarium
Przykładowe tematy prac

Bazy
Baza materiałów
Baza ocen

Profile
WOS
Scopus
Google Scholar
Researchgate
ORCID
Ludzie Nauki

Katedra
Rys historyczny
Moduły na Zarządzaniu

Kontakt
Praca: Teoria kapitału ludzkiego na tle dorobku ...

Wszystkie publikacje | Monografie | Redakcje naukowe | Artykuły naukowe | Rozdziały w monografiach | Prace najczęściej cytowane | Prace najczęściej przeglądane |

Rozdział w monografii: Teoria kapitału ludzkiego na tle dorobku myśli ekonomicznej

M.Kunasz

w: Unifikacja gospodarek europejskich: szanse i zagrożenia, A.Manikowski, A.Psyk (red.), Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2004, s. 433-442.

POBIERZ PUBLIKACJĘ  

Cytowań: 56 Wejść: 2832 Pobrań 851

ABSTRAKT

Celem artykułu była prezentacja ogólnego zarysu koncepcji kapitału ludzkiego oraz przegląd myśli głoszonych przez wybranych myślicieli, które inspirowały twórców omawianej teorii. W pracy skoncentrowano się na kwestiach pojmowania ekonomicznych aspektów człowieka w myśli ekonomicznej, następnie przedstawiono przegląd myśli wybranych ekonomistów inspirujących twórców teorii kapitału ludzkiego, po czym omówiono powstanie i rozwój oraz podstawowe założenia teorii kapitału ludzkiego. Opracowanie ma charakter teoretyczny.

SŁOWA KLUCZOWE:

kapitał ludzki, teoria kapitału ludzkiego, gospodarowanie kapitałem ludzkim, zarządzanie kapitałem ludzkim, inwestycje w kapitał ludzki

CYTOWANIA:
 • Bartak J., (2018), Wpływ nierówności dochodowych na rozwój kapitału ludzkiego w krajach OECD po 1990 roku - praca doktorska, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów.
 • Bąk M., (2017), Copyrights and Human Capital as the Determinants of Accounting Development, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 345.
 • Bociąga A., Surmacz B., (2011), Rola i znaczenie umiejętności w zarządzaniu zasobami ludzkimi , Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, nr 12.
 • Bombiak E., (2018), Dysfunkcje w zarządzaniu zasobami ludzkimi jako przyczyna deprecjacji kapitału ludzkiego w organizacji, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, Vol. 19, No. 8.
 • Churski P., Herodowicz T., Konecka-Szydłowska B., Perdał R., (2017), Czynniki rozwoju regionalnego w świetle współczesnych przemian społecznoekonomicznych - dyskurs teoretyczny - Working Paper of FORSED 1/2017, Zakład Analizy Regionalnej. Instytutu Geografii Społeczno - Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM, Poznań.
 • Dawidziuk R., (2016), Kapitał ludzki jako element kapitału intelektualnego w przedsiębiorstwie, Nauki o Zarządzaniu, Vol. 27, No. 2.
 • Dziwulski J., Ogrzebacz T., (2013), Kapitał ludzki jako jeden z najważniejszych zasobów w zarządzaniu organizacją , Zarządzanie. Toria i praktyka, nr 1.
 • Gierańczyk W., Sadoch A., (2016), Zróżnicowanie zasobów ludzkich w działalności badawczo-rozwojowej w Polsce w ujęciu regionalnym, Marketing i Rynek, nr 10.
 • Godlewska S., (2013), Strategie na rzecz inteligentnej specjalizacji (RIS3) - instrument realizacji polityki rozwoju vs. warunek pozyskiwania funduszy unijnych, Przegląd Europejski, nr 4.
 • Gołaszewska-Kaczan U., (2012), Inwestycje w zdrowie jako element inwestycji w kapitał ludzki, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, Vol. 13, No. 4.
 • Grzybowska A., (2012), Kapał ludzki w kontekście funkcjonowania banku, Optimum. Studia Ekonomiczne, nr 1.
 • Hnatyszyn-Dzikowska A., Łyszczarz B., Wyszkowska Z., (2009), Znaczenie zdrowia społeczeństwa dla wzrostu gospodarczego - ujęcie modelowe, w: red. J.Czech-Rogosz (red.), Koniunktura gospodarcza a reakcje podmiotów gospodarujących, AE Katowice, Katowice.
 • IBnGR, (2012), Atlas jakości życia 2009, IBnGR, Gdańsk.
 • Kalinowska-Sufinowicz B., (2015), Telework as a form of limiting human and social capital depreciation among parents with young children, Managerial Economics, Vol. 16, No. 2.
 • Kleszczewska E., Kleszczewski T., (2012), Znaczenie programów prozdrowotnych w koncepcji przedsiębiostw przyszłości, Problemy Higieny i Epidemiologii, Vol. 93, No. 4.
 • Konečný S., (2016), Economic Theory as the Basis for Theory of Human Capital, w: red. , Ludsky Kapital a Spolocnost, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Košicie.
 • Koprowska D., (2013), Nowe zawody w edukacji ustawicznej i doradztwie zawodowym , Edukacja Ustawiczna Dorosłych, nr 2.
 • Kowalik W., (2018), Kapitał społeczny i kulturowy, społeczeństwo obywatelskie i rozwój społeczno-gospodarczy - analiza powiązań, w: red. R.Boguszewski (red.), Społeczeństwo obywatelskie w teorii i praktyce, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 • Kowalska M., (2017), Zasoby kapitału ludzkiego osób starszych na obszarach wiejskich Polski południowo-wschodniej, Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Problemy Rolnictwa, nr 17.
 • Kozera M., (2014), Czy samodegradacja? Pozytywny i negatywny kapitał ludzki, w: red. Galor Z., Goryńska-Bittner B., Kalinowski S., Życie na skraju - marginesy społeczne wielkiego miasta, Societas Pars Mundi Publishing, Bielefeld.
 • Kryszak Ł., Staniszewski J., (2017), Czy mieszkając na wsi warto się kształcić? Kapitał ludzki jako determinanta dochodów na wsi i w mieście, Progress in Economic Sciences, nr 4.
 • Kusto B., (2014), Miejsce inwestycji w rozwoju kapitału ludzkiego w budżecie województwa świętokrzyskiego, Zarządzanie Finansami i Rachunkowość, Vol. 5, No. 2.
 • Lenik P., (2016), Teoria kapitału ludzkiego a zaangażowanie kadry w szpitalach publicznych, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 43.
 • Lewandowski M., Dudzik A., (2016), Przedsiębiorczość jako zestaw kompetencji wpływających na generowanie innowacji w szkole, Roczniki Ekonomii i Zarządzania, Vol. 8, No. 2.
 • Łyszczarz B., Hnatyszyn-Dzikowska A., Wyszkowska Z., (2009), Wpływ zdrowia na wzrost gospodarczy - perspektywa rynku pracy, w: red. J.Czech-Rogosz (red.), Koniunktura gospodarcza a reakcje podmiotów gospodarujących, AE Katowice, Katowice.
 • Malkowska A., (2018), Cudzoziemcy na rynku pracy zachodniego pogranicza Polski, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 529.
 • Malkowski A., (2014), Kapitał ludzki w budowaniu konkurencyjnego regionu przygranicznego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Ekonomiczne Problemy Usług, nr 114.
 • Matuszczak A., (2011), W sprawie edukacji przedszkolnej na polskiej wsi po 1990 r. - przyczynek do polityki społecznej , Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 166.
 • Matuszczak A., (2014), Edukacja przedszkolna na polskiej wsi w okresie transformacji gospodarczej, Progress in Economic Sciences, nr 1.
 • Matuszewska-Janica A., (2019), Impact of the Selected Factors on the Men and Women Wages in Poland in 2014. The Conjoint Analysis Application, w: red. Jajuga K., Batóg J., Walesiak M. (red.), Classification and Data Analysis. SKAD 2019. Studies in Classification, Data Analysis, and Knowledge Organization, Springer, Cham.
 • Mazurkiewicz M., (2011), Kapitał ludzki jako narzędzie wzrostu wartości przedsiębiorstwa, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, nr 685.
 • Michta Ł., (2009), Regionalne zróżnicowanie wartości kapitału ludzkiego w latach 1999-2007 (opracowanie dostępne w witrynie http://www.regioportal.pl/), , .
 • Miciuła I., Wojtaszek H., (2018), Klasyfikacja współczesnych metod działań pionów HR w zarządzaniu, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 51/2.
 • Nazarczuk J.M., Cicha-Nazarczuk M., (2014), Zróżnicowanie kapitału ludzkiego w regionach Polski , Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Ekonomiczne Problemy Usług, nr 114.
 • Niklewicz-Pijaczyńska M., (2017), Odpływ kapitału intelektualnego Ukrainy, w: red. , Ekonomiczne i prawne wyzwania 2017 roku, Narodowa Akademia Naukowego Rozwoju, Lwów.
 • Pietrzak P., (2016), Publiczne szkolnictwo wyższe jako kreator kapitału ludzkiego na rzecz sektora transport - spedycja - logistyka, Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Problemy Rolnictwa, nr 1.
 • Pietrzak P., (2018), Klasyfikacja obszarów wiejskich w Polsce pod względem poziomu kapitału ludzkiego, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, Vol. 20, No. 5.
 • Popiel I., (2015), Aspekty pojęciowe kapitału ludzkiego i jego znaczenie, Studia Prawno-Ekonomiczne, nr 95.
 • Pradziadowicz M., Pluta-Zaremba A., (2016), Kapitał ludzki w województwie zachodniopomorskim - metody i wybrane wskaźniki, Studia Zarządzania i Finansów Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, nr 11.
 • Richert-Kaźmierska A., (2018), Dyskryminacja versus admiracja. Pracownicy w starszym wieku w wybranych teoriach i koncepcjach ekonomicznych, Optimum. Studia Ekonomiczne, nr 1.
 • Rogowska B., (2013), Kapitał ludzki w ujęciu Alfreda Marshalla, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Ekonomiczne Problemy Usług, nr 763.
 • Rutkowska A., (2012), Istota kapitału ludzkiego i wybrane metody jego pomiaru, Zarządzanie i Finanse, nr 1.
 • Stalończyk I., (2012), Kapitał ludzki jako główny element kapitału intelektualnego, Ekonomia i Zarządzanie, nr 2.
 • Stępień S., Poszwa G., (2016), Edukacja jako istotny składnik kapitału ludzkiego wpływający na zróżnicowanie regionalne, Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, nr 9.
 • Stolarczyk P., (2018), Zmiany w poziomie wykształcenia ludności na obszarach wiejskich, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, Vol. 20, No. 5.
 • Suchecka J., (2010), Ekonomia zdrowia i opieki zdrowotnej, Wolters Kluwier, Warszawa.
 • Szewczyk R., (2019), Gospodarka bez sektora finansowego - implikacje dla teorii, Gospodarka i Finanse, nr 9.
 • Tokarska D., (2019), Metody pomiaru kapitału ludzkiego w jednostkach samorządu terytorialnego, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 1.
 • Tracz-Krupa K., (2019), Rozwój pracowników w organizacjach finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Wicher-Baluta A., (2011), Znaczenie kapitału społecznego opartego na analizie sieciowej w metodach zatrudniania pracowników, w: red. Osiński J., Praca, społeczeństwo, gospodarka. Między polityką a rynkiem, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 • Wieczorek-Szymańska A., (2010), Koncepcja kapitału ludzkiego w teorii ekonomii - przegląd wybranych podejść, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 17.
 • Wieczorek-Szymańska A., (2013), Od pracy do kapitału ludzkiego - ewolucja pojęcia, w: red. Białasiewicz M., Kształtowanie kapitału ludzkiego w organizacji, WNUS, Szczecin.
 • Wiktorowicz J., (2016), Kapitał ludzki mieszkańców miast - ujęcie generacyjne, Studia Miejskie, nr 21.
 • Witczak H., (2014), Wstęp do problemów tożsamości załogi przedsiębiorstwa, Studia Oeconomica Posnaniensia, Vol. 2, No. 9.
 • Witkowska D., Matuszewska-Janica A., Mentel G., (2019), Determinanty wynagrodzeń w wybranych państwach Unii Europejskiej, Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych, nr .
 • Wyszkowska Z., Łyszczarz B., Hnatyszyn-Dzikowska A., (2009), Znaczenie zdrowia społeczeństwa dla wzrostu gospodarczego - ujęcie modelowe, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach, nr 2009.
dr hab. prof.US Marek Kunasz, Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim, ul. Cukrowa 8, 71-004 Szczecin, gab. 606, tel. (91) 444-34-97, e-mail: marek.kunasz@usz.edu.pl