kunasz.eu
dr hab. prof. US Marek Kunasz

Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim

Home
Aktualności
CV

Testy

Dorobek
Statystyki dorobku
Publikacje
Prace najczęściej przeglądane
Projekty badawcze
Konferencje
Granty
Nagrody naukowe
Inne osiągnięcia

Ogólna tematyka seminarium
Przykładowe tematy prac

Baza ocen

Profile
WOS
Scopus
Google Scholar
ORCID
Katedra
Rys historycznyPraca: Metody pomiaru oraz zapisu składników ka ...

Wszystkie publikacje | Monografie | Redakcje naukowe | Artykuły naukowe | Rozdziały w monografiach | Prace najczęściej cytowane | Prace najczęściej przeglądane |

Artykuł: Metody pomiaru oraz zapisu składników kapitału intelektualnego w przedsiębiorstwie

M.Kunasz

w: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 2004, Nr 367, s. 139-156.


Cytowań: 0 Wejść: 0 Pobrań 0

ABSTRAKT

Artykuł prezentuje metody pomiaru oraz zapisu składników kapitału intelektualnego w przedsiębiorstwie. W pierwszej części artykułu przedstawiono podstawowe informacje na temat kapitału intelektualnego - istotę, definicje oraz sposoby klasyfikacji jego komponentów. Następnie w artykule przedstawiono cztery, powstałe na gruncie omawianej teorii, równolegle rozwijające się koncepcje pomiaru oraz zapisu wartości poszczególnych składników kapitału intelektualnego w przedsiębiorstwie: Rachunkowość kapitału ludzkiego, Macierz wyników kapitału ludzkiego, Monitor zasobów niematerialnych oraz Nawigator Skandii.

Methods of Measurement and Note Components of Intelectual Capital in the Firm

ABSTRACT

The article presents instruments of intelectual capital measurement and note in the firm. The first part of article presents general conception outline of intelectual capital - essence of this idea, definitions, ways of classification its components. Then article presents 4 paraller developing and created on ground this theory, conceptions of measurement and note of intelectual capital components: Human capital accountancy, Human capital matrix of results, Immaterial resources monitor, Navigator of Scandia.

SŁOWA KLUCZOWE:

zarządzanie kapitałem ludzkim, zarządzanie kapitałem intelektualnym, gospodarowanie kapitałem ludzkim, kapitał intelektualny, kapitał strukturalny, aktywa niematerialne, wiedza, wartość przedsiębiorstwa, pomiar kapitału ludzkiego, pojęcie kapitał intelektualny, koncepcja kapitał intelektualny, metody pomiaru kapitału intelektualnego i aktywów niematerialnych, organizacja, przedsiębiorstwo, Rachunkowość kapitału ludzkiego, Macierz wyników kapitału ludzkiego, Monitor zasobów niematerialnych, Nawigator Skandii

dr hab. prof.US Marek Kunasz, Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim, ul. Cukrowa 8, 71-004 Szczecin, gab. 606, tel. (91) 444-34-97, e-mail: marek.kunasz@usz.edu.pl