kunasz.eu
dr hab. prof. US Marek Kunasz

Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim

Home
Aktualności
CV

Testy

Dostęp do testu OWI2N

Dorobek
Zainteresowania naukowe
Statystyki dorobku
Publikacje
Prace najczęściej cytowane
Prace najczęściej przeglądane
Projekty badawcze
Konferencje
Granty
Dydaktyka
Projekty popularyzatorskie
Nagrody naukowe
Inne osiągnięcia

Promotor
Ogólna tematyka seminarium
Przykładowe tematy prac

Bazy
Baza materiałów
Baza ocen

Profile
WOS
Scopus
Google Scholar
Researchgate
ORCID
Ludzie Nauki

Katedra
Rys historyczny
Moduły na Zarządzaniu

Kontakt
Praca: Doświadczenia zawodowe studentów rozpocz ...

Wszystkie publikacje | Monografie | Redakcje naukowe | Artykuły naukowe | Rozdziały w monografiach | Prace najczęściej cytowane | Prace najczęściej przeglądane |

Artykuł: Doświadczenia zawodowe studentów rozpoczynających studia stacjonarne w świetle wyników badań

M.Kunasz

w: Zeszyty Naukowe GWSH 2022, Nr 19, s. 16-23.

POBIERZ PUBLIKACJĘ  

Cytowań: 0 Wejść: 86 Pobrań 77

ABSTRAKT

Celem pracy była analiza doświadczeń i wyzwań zawodowych podejmowanych przez studentów rozpoczynających studia stacjonarne. Praca ma charakter teoretyczno-empiryczny. Badania zrealizowano na próbie 426 studentów Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. W pracy badano związki decyzji o łączeniu studiowania z pracą z komponentami osobowościowymi zgodnie z modelem tzw. wielkiej piątki. Podejmowane przez studentów wyzwania zawodowe wpisano w strukturę reprezentowanych sekcji PKD. Koncentrowano się także na identyfikacji zróżnicowania płciowego w zakresie podejmowanych zagadnień.

Professional experiences of students who begin full-time courses in the light of research results

ABSTRACT

The aim of this paper is to analyse professional experiences of students who begin full-time courses and challenges faced by them. This study is both theoretical and empirical. The research sample comprised 426 students from the Faculty of Economics, Finance and Management of the University of Szczecin. This study investigates the relationship between the decision to combine work and study with personality components, following the Big Five model. Students' professional challenges were taken into consideration in the structure of the represented sections of the Polish Classification of Activities. Focus is also given to the identification of gender differences in the discussed issues.

SŁOWA KLUCZOWE:

doświadczenia zawodowe studentów, aktywność zawodowa, studiowanie, rynek pracy, pięcioczynnikowy model osobowości

dr hab. prof.US Marek Kunasz, Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim, ul. Cukrowa 8, 71-004 Szczecin, gab. 606, tel. (91) 444-34-97, e-mail: marek.kunasz@usz.edu.pl