kunasz.eu
dr hab. prof. US Marek Kunasz

Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim

Home
Aktualności
CV

Testy

Dostęp do testu OWI2N

Dorobek
Zainteresowania naukowe
Statystyki dorobku
Publikacje
Prace najczęściej cytowane
Prace najczęściej przeglądane
Projekty badawcze
Konferencje
Granty
Dydaktyka
Projekty popularyzatorskie
Nagrody naukowe
Inne osiągnięcia

Promotor
Ogólna tematyka seminarium
Przykładowe tematy prac

Bazy
Baza materiałów
Baza ocen

Profile
WOS
Scopus
Google Scholar
Researchgate
ORCID
Ludzie Nauki

Katedra
Rys historyczny
Moduły na Zarządzaniu

Kontakt
Praca: Zmiany na unijnym rynku pracy w okresie ...

Wszystkie publikacje | Monografie | Redakcje naukowe | Artykuły naukowe | Rozdziały w monografiach | Prace najczęściej cytowane | Prace najczęściej przeglądane |

Artykuł: Zmiany na unijnym rynku pracy w okresie kryzysu i pokryzysowym - analiza porównawcza

M.Kunasz

w: Marketing i Rynek 2018, Nr 12, s. 224-236.

POBIERZ PUBLIKACJĘ  

Cytowań: 0 Wejść: 471 Pobrań 62

ABSTRAKT

W pracy skoncentrowano się na kwestiach zmian na unijnym rynku pracy w okresie ostatniego kryzysu gospodarczego oraz pokryzysowym. Badano korelację zmian stóp bezrobocia w powyższych okresach w wyodrębnionych homogenicznych (wyodrębnionych w procedurach grupowania obiektów) grupach krajów. Zidentyfikowane związki nie okazały się silnymi. W gospodarkach głównie południa Europy, mimo wcześniejszej znacznej skali wzrostów stóp bezrobocia nadal utrzymują się negatywne tendencje na rynku pracy. Na tym tle wyróżnić należy gospodarki krajów Europy Środkowo-wschodniej.

Changes at the UE labour market at the crisis and post-crisis time - a comparative analysis

ABSTRACT

The paper concentrates on issues concerning changes at the labour market during the last economic crisis and at the time following it. The correlation between changes of unemployment rate at the above mentioned periods in distincted homogenic (distincted in the procedures of object grouping) groups of countires was investigated. Identified connections did not turn out to be strong ones. In the economies, mainly in the south of Europe despite earlier much substantial increase of unemployment rate negative tendencies still occur at the labour market. This foremost refers to the economies of the Central-East Europe.

SŁOWA KLUCZOWE:

rynek pracy, cykl koniunkturalny, grupowanie obiektów

dr hab. prof.US Marek Kunasz, Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim, ul. Cukrowa 8, 71-004 Szczecin, gab. 606, tel. (91) 444-34-97, e-mail: marek.kunasz@usz.edu.pl