kunasz.eu
dr hab. prof. US Marek Kunasz

Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim

Home
Aktualności
CV

Testy

Dostęp do testu OWI2N

Dorobek
Zainteresowania naukowe
Statystyki dorobku
Publikacje
Prace najczęściej cytowane
Prace najczęściej przeglądane
Projekty badawcze
Konferencje
Granty
Dydaktyka
Projekty popularyzatorskie
Nagrody naukowe
Inne osiągnięcia

Promotor
Ogólna tematyka seminarium
Przykładowe tematy prac

Bazy
Baza materiałów
Baza ocen

Profile
WOS
Scopus
Google Scholar
Researchgate
ORCID
Ludzie Nauki

Katedra
Rys historyczny
Moduły na Zarządzaniu

Kontakt
Praca: Ogólny zarys koncepcji kapitału intelekt ...

Wszystkie publikacje | Monografie | Redakcje naukowe | Artykuły naukowe | Rozdziały w monografiach | Prace najczęściej cytowane | Prace najczęściej przeglądane |

Rozdział w monografii: Ogólny zarys koncepcji kapitału intelektualnego

M.Kunasz

w: Kapitał ludzki w gospodarce, D.Kopycińska (red.), Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Szczecin 2003, s. 7-18.


Cytowań: 19 Wejść: 1100 Pobrań 196

ABSTRAKT

Lata 80-te i 90-te XX wieku zmieniły zasadniczo sposób funkcjonowania wielu organizacji. Spowodowały, że teorie ekonomiczne, dotychczas opisujące rzeczywistość gospodarczą przestają być skuteczne, gdyż powstały w warunkach stabilnego otoczenia, znikomej konkurencji, zamkniętych i odizolowanych od siebie gospodarek. Wzrost wymagań klientów, globalizacja i szybki postęp techniczny, to zjawiska wyznaczające kierunek zmian i konieczność poszukiwania koncepcji nowych, wiernie odwzorowujących opisywane zmieniające się środowisko. Rodzi się zatem pytanie gdzie poszukiwać nowych źródeł przewagi konkurencyjnej? Odpowiedź przynosi koncepcja kapitału intelektualnego, która wraz z rozwijającym się instrumentarium analitycznym, stanowi dla przedsiębiorstw źródło poszukiwań nowych rozwiązań sprzyjających wzrostowi konkurencyjności podmiotu gospodarującego, ponieważ zrywa z dotychczasowym podejściem koncentracji w prowadzeniu działalności gospodarczej wyłącznie na zasobach finansowych i materialnych, na rzecz nowego - poszukiwania niematerialnych czynników determinujących efektywność wykorzystania zasobów zgromadzonych w przedsiębiorstwie i metod pomiaru obrazujących rzeczywistą wartość podmiotu gospodarującego w nowych warunkach konkurencyjnych. W pracy przedstawiono zarys koncepcji kapitału intelektualnego.

SŁOWA KLUCZOWE:

kapitał ludzki, kapitał intelektualny, zarządzanie kapitałem intelektualnym, kapitał strukturalny, aktywa niematerialne, pojęcie kapitał intelektualny, koncepcja kapitał intelektualny

CYTOWANIA:
 • Arendt Ł., Przygocki Z., (2016), Kapitał ludzki i zasoby wiedzy w rozwoju miasta, w: red. Nowakowska A., EkoMiasto#Gospodarka, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Bednarski P., (2010), Badania statystyczne kapitału ludzkiego, Wiadomości Statystyczne, nr 10.
 • Chomiak-Orsa I., (2012), Budowanie relacji międzyorganizacyjnych w kontekście technologii informacyjnych, Informatyka Ekonomiczna, nr 4.
 • Chomiak-Orsa I., (2012), Zastosowanie systemów klasy CRM w tworzeniu kapitału relacyjnego w mikroprzedsiębiorstwach, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 274.
 • Chomiak-Orsa I., (2013), Narzędzia IT wspomagające budowanie relacji międzyorganizacyjnych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Ekonomiczne Problemy Usług, nr 762.
 • Chomiak-Orsa I., (2013), Zarządzanie kapitałem relacyjnym w procesie wirtualizacji organizacji - podejście modelowe, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław.
 • Chomiak-Orsa I., (2014), Pomiar kapitału relacyjnego w organizacjach opartych na wiedzy, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, nr 2.
 • Dolata K., (2011), Kapitał intelektualny jako wartość firmy. Studium przypadku Agencji Reklamowej X, Debiuty Naukowe Studentów Wyższej Szkoły Bankowej, nr 11.
 • Dominiak P., Mercik J., Szymańska A., (2011), Analiza wybranych metod pomiaru kapitału intelektualnego, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, nr 686.
 • Gaweł-Brudkiewicz K., (2007), Kapitał intelektualny uczelni wyższej - identyfikacja, pomiar i sprawozdawczość, w: red. K. Piech, E. Skrzypek (red.), Wiedza w gospodarce, społeczeństwie, przedsiębiorstwach: pomiary, charakterystyka, zarządzanie, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa.
 • Kamińska B., (2011), Zarządzanie wiedzą i kapitałem intelektualnym w sektorze MSP - wybrane wyniki badań, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, Vol. 12, No. 13.
 • Krok E., (2008), Zarządzanie wiedzą a zarządzanie kapitałem intelektualnym, Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą, nr 13.
 • Perechuda K., Chomiak-Orsa I., (2013), Znaczenie kapitału relacyjnego we współczesnych koncepcjach zarządzania, Zarządzanie i Finanse, Vol. 4, No. 2.
 • Przygrodzki Z., (2019), Terytorialny wymiar kapitału ludzkiego, Gospodarka Narodowa, nr 4.
 • Szopik-Depczyńska K., Korzeniewicz W., (2011), Kapitał ludki w modelu wartości przedsiebiorstwa, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 24.
 • Walecka A., (2016), Kapitał relacyjny przedsiębiorstw w kryzysie, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 422.
 • Werwińska K., (2012), Pomiar kapitału intelektualnego - studium przypadku Agencji Reklamowej X, Debiuty Naukowe Studentów Wyższej Szkoły Bankowej, nr 12.
 • Zwiech P., (2006), Dyskryminacja kobiet w dostępie do szkoleń - wyniki badań ankietowych, w: red. D.Kopycińska (red.), Wybrane problemy gospodarki opartej na wiedzy, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • Żukowskis J., Pypłacz P., Sasak J., (2015), Shaping Small and Medium-Sized Enterprises' Business Environment, Journal of Intercultural Management, Vol. 7, No. 3.
dr hab. prof.US Marek Kunasz, Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim, ul. Cukrowa 8, 71-004 Szczecin, gab. 606, tel. (91) 444-34-97, e-mail: marek.kunasz@usz.edu.pl