kunasz.eu
dr hab. prof. US Marek Kunasz

Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim

Home
Aktualności
CV

Testy

Dostęp do testu OWI2N

Dorobek
Zainteresowania naukowe
Statystyki dorobku
Publikacje
Prace najczęściej cytowane
Prace najczęściej przeglądane
Projekty badawcze
Konferencje
Granty
Dydaktyka
Projekty popularyzatorskie
Nagrody naukowe
Inne osiągnięcia

Promotor
Ogólna tematyka seminarium
Przykładowe tematy prac

Bazy
Baza materiałów
Baza ocen

Profile
WOS
Scopus
Google Scholar
Researchgate
ORCID
Ludzie Nauki

Katedra
Rys historyczny
Moduły na Zarządzaniu

Kontakt
Praca: Determinanty równości szans w sferze per ...

Wszystkie publikacje | Monografie | Redakcje naukowe | Artykuły naukowe | Rozdziały w monografiach | Prace najczęściej cytowane | Prace najczęściej przeglądane |

Rozdział w monografii: Determinanty równości szans w sferze personalnej w świetle społecznej odpowiedzialności biznesu

M.Kunasz

w: Uwarunkowania kształtowania kapitału ludzkiego w organizacji, P.Zwiech (red.), Volumina, Szczecin 2017, s. 25-40.


Cytowań: 0 Wejść: 559 Pobrań 0

ABSTRAKT

W pracy analizowano determinanty równości szans w sferze personalnej. W warstwie teoretycznej rozważania osadzono w teorii społecznej odpowiedzialności biznesu, w części empirycznej zaprezentowano wyniki oszacowań 5 modeli logitowych, odnoszących się do poszczególnych podobszarów sfery personalnej (zatrudnianie, awans, szkolenia, wynagradzanie, ocena). W każdym z modeli adekwatną zmienną objaśnianą uzależniono od takiego samego zestawu zmiennych objaśniających (rozpatrywano zatem w każdym przypadku ten sam zestaw determinant). Czynnikiem najsilniej determinującym prawdopodobieństwo percepcji nierówności szans w obrębie wyodrębnionych obszarów personalnych okazała się atmosfera miejsca pracy. Dobra atmosfera wpływa pozytywnie na percepcję równości szans przez zatrudnionych.

SŁOWA KLUCZOWE:

równość szans, społeczna odpowiedzialność biznesu, sfera personalna, kapitał ludzki, zarządzanie zasobami ludzkimi.

dr hab. prof.US Marek Kunasz, Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim, ul. Cukrowa 8, 71-004 Szczecin, gab. 606, tel. (91) 444-34-97, e-mail: marek.kunasz@usz.edu.pl