kunasz.eu
dr hab. prof. US Marek Kunasz

Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim

Home
Aktualności
CV

Testy

Dostęp do testu OWI2N

Dorobek
Zainteresowania naukowe
Statystyki dorobku
Publikacje
Prace najczęściej cytowane
Prace najczęściej przeglądane
Projekty badawcze
Konferencje
Granty
Dydaktyka
Projekty popularyzatorskie
Nagrody naukowe
Inne osiągnięcia

Promotor
Ogólna tematyka seminarium
Przykładowe tematy prac

Bazy
Baza materiałów
Baza ocen

Profile
WOS
Scopus
Google Scholar
Researchgate
ORCID
Ludzie Nauki

Katedra
Rys historyczny
Moduły na Zarządzaniu

Kontakt
Praca: Czynniki determinujące percepcję mobbing ...

Wszystkie publikacje | Monografie | Redakcje naukowe | Artykuły naukowe | Rozdziały w monografiach | Prace najczęściej cytowane | Prace najczęściej przeglądane |

Artykuł: Czynniki determinujące percepcję mobbingu i molestowania seksualnego w środowisku pracy - wyniki badań

M.Kunasz, E.Mazur-Wierzbicka

w: Marketing i Rynek 2017, Nr 11, s. 29-36.

POBIERZ PUBLIKACJĘ  

Cytowań: 0 Wejść: 561 Pobrań 59

ABSTRAKT

W pracy poddano identyfikacji czynniki determinujące percepcję mobbingu i molestowania seksualnego w środowisku pracy. Postawione zadanie badawcze zrealizowano na podstawie analiz literatury przedmiotu oraz wyników badań ankietowych systemów zarządzania zasobami ludzkimi zachodniopomorskich przedsiębiorstw realizowanych w Katedrze Zarządzania Kapitałem Ludzkim Uniwersytetu Szczecińskiego. Rozpatrywano determinanty należące do 7 kategorii. Czynnikiem najsilniej determinującym percepcję badanych zjawisk okazała się wielkość przedsiębiorstw. Percepcja badanych zjawisk rośnie wraz ze wzrostem wielkości podmiotu.

Factors determining perception of mobbing and sexual harassment in the working environment - research results

ABSTRACT

Factors determining perception of mobbing and sexual harassment in the working environment were identified in the paper. Posed research task was carried out on the basis of analysis of literature concerning the subject and results of survey research of human resources management systems of enterprises in West-Pomeranian Voivodeship conducted by Department of Human Capital Management at University in Szczecin. Determinants belonging to 7 categories were taken into consideration. The size of enterprises turned out to be the most influential factor which determined perception of investigated phenomena. Perception of examined phenomena grows along with size of the object.

SŁOWA KLUCZOWE:

społeczna odpowiedzialność biznesu, CSR, mobbing, molestowanie seksualne, dyskryminacja w miejscu pracy.

dr hab. prof.US Marek Kunasz, Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim, ul. Cukrowa 8, 71-004 Szczecin, gab. 606, tel. (91) 444-34-97, e-mail: marek.kunasz@usz.edu.pl