kunasz.eu
dr hab. prof. US Marek Kunasz

Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim

Home
Aktualności
CV

Testy

Dostęp do testu OWI2N

Dorobek
Zainteresowania naukowe
Statystyki dorobku
Publikacje
Prace najczęściej cytowane
Prace najczęściej przeglądane
Projekty badawcze
Konferencje
Granty
Dydaktyka
Projekty popularyzatorskie
Nagrody naukowe
Inne osiągnięcia

Promotor
Ogólna tematyka seminarium
Przykładowe tematy prac

Bazy
Baza materiałów
Baza ocen

Profile
WOS
Scopus
Google Scholar
Researchgate
ORCID
Ludzie Nauki

Katedra
Rys historyczny
Moduły na Zarządzaniu

Kontakt
Praca: Analiza zbiorowości ekonomicznych punkto ...

Wszystkie publikacje | Monografie | Redakcje naukowe | Artykuły naukowe | Rozdziały w monografiach | Prace najczęściej cytowane | Prace najczęściej przeglądane |

Artykuł: Analiza zbiorowości ekonomicznych punktowanych czasopism naukowych w przekroju instytucjonalnym

M.Kunasz

w: Nauka 2016, Nr 4, s. 111-123.

POBIERZ PUBLIKACJĘ  

Cytowań: 0 Wejść: 558 Pobrań 331

ABSTRAKT

W pracy przeprowadzono analizę zbiorowości ekonomicznych czasopism punktowanych pod kątem miejsca ich wydawania. W tym celu ze zbiorowości czasopism indeksowanych na liście ogłoszonej Komunikatem MNiSW z 18 grudnia 2015 r. wyekstrapolowano subpopulację naukowych czasopism punktowanych z dziedziny nauk ekonomicznych. Stworzono także bazę instytucji wydających te czasopisma. Analizy prowadzono na szczeblu pojedynczych instytucji (tworząc adekwatne rankingi) jak i grup instytucji (wyodrębniono 7 jednorodnych grup podmiotów wydających ekonomiczne czasopisma naukowe, dodatkowo w ramach najbardziej licznej grupy publicznych uczelni wyższych wyróżniono 5 subgrup). Badano liczbę czasopism (ogółem, wydawanych w języku angielskim i dominującym polskim, średnią liczbę czasopism) przyporządkowanych do danej instytucji (grupy) oraz średnią liczbę punktów na czasopismo. W pracy znalazły zastosowanie podstawowe metody opisu statystycznego populacji oraz analizy struktury.

Analysis of structure of ranked economic academic journals in the institutional section

ABSTRACT

The paper contains analysis of structure of ranked economic academic journals paying special attention to the place of their publishing. Therefore subpopulation of ranked academic journals in the field of economic sciences was extrapolated from list presented in the Announcement of the Ministry of Science and Higher Education of 18th December 2015.The analyses were conducted both at the stage of single institutions (creating adequate rankings), as well as groups of institutions (7 homogenous groups of subjects publishing economic academic journals were distinguished, additionally in the group containing the biggest number of public colleges - 5 subgroups were distinguished). Number of journals (generally, published in English and dominating Polish, average number of journals) assigned to a given institution (group) and average number of points for a journal. Basic methods of statistic description of population and structure analyses were applied in the paper.

SŁOWA KLUCZOWE:

nauka, ekonomiczne punktowane czasopisma naukowe, ministerialna lista czasopism, lista B, parametryzacja nauki

dr hab. prof.US Marek Kunasz, Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim, ul. Cukrowa 8, 71-004 Szczecin, gab. 606, tel. (91) 444-34-97, e-mail: marek.kunasz@usz.edu.pl