kunasz.eu
dr hab. prof. US Marek Kunasz

Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim

Home
Aktualności
CV

Testy

Dostęp do testu OWI2N

Dorobek
Zainteresowania naukowe
Statystyki dorobku
Publikacje
Prace najczęściej cytowane
Prace najczęściej przeglądane
Projekty badawcze
Konferencje
Granty
Dydaktyka
Projekty popularyzatorskie
Nagrody naukowe
Inne osiągnięcia

Promotor
Ogólna tematyka seminarium
Przykładowe tematy prac

Bazy
Baza materiałów
Baza ocen

Profile
WOS
Scopus
Google Scholar
Researchgate
ORCID
Ludzie Nauki

Katedra
Rys historyczny
Moduły na Zarządzaniu

Kontakt
Praca: Ekonomiczne punktowane czasopisma naukow ...

Wszystkie publikacje | Monografie | Redakcje naukowe | Artykuły naukowe | Rozdziały w monografiach | Prace najczęściej cytowane | Prace najczęściej przeglądane |

Rozdział w monografii: Ekonomiczne punktowane czasopisma naukowe w świetle badań empirycznych

M.Kunasz, P.Zwiech

w: Współczesne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw - wybrane aspekty, P.Zwiech (red.), Volumina, Szczecin 2017, s. 131-145.


Cytowań: 0 Wejść: 536 Pobrań 0

ABSTRAKT

W pracy przeprowadzono analizę porównawczą punktacji wyodrębnionych z listy B Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (na podstawie analiz tytułów, rozpoznawalności w środowisku naukowym oraz miejsc wydawania) szeroko pojętych ekonomicznych punktowanych czasopism naukowych (na tle ogółu czasopism z listy ministerialnej oraz czasopism poświęconych problematyce innej niż ekonomiczna) a także analizę wybranych zmiennych (częstotliwość wydawania periodyku i język publikowanych tamże prac) w kontekście wpływu na przyznaną czasopismom punktację. Analizy we wspomnianym zakresie nie były dotychczas prezentowane w literaturze przedmiotu. Z przeprowadzonych badań wynika, iż populacja ekonomicznych punktowanych czasopism naukowych uzyskała relatywnie wyższą punktację na tle ogółu czasopism punktowanych. Częstotliwość ukazywania się czasopisma oraz język publikowanych w nim prac okazał się istotnym czynnikiem warunkującym uzyskaną punktację według listy ministerialnej. Starania wydawnictw, które dokonywały zmian (w ostatnich latach zwiększyła się liczba kwartalników oraz czasopism publikujących prace w języku angielskim), tak aby dopasować się do postawionych przez zespół ministerialny kryteriów oceny zostały wynagrodzone wyższą punktacją czasopisma. W pracy znalazły zastosowanie podstawowe metody opisu statystycznego populacji oraz analizy struktury.

Ranked economic academic journals in the light of empirical research

ABSTRACT

The paper contains comparative analysis of scorings distinguished from the B list presented by the Ministry of Science and Higher Education (on the basis of analysis of titles, recognition in the academic environment and publishing places) broadly comprehended ranked economic academic journals (against a background of all journals of the ministerial list and journals devoted to issues other than economic ones), as well as analysis of selected variables (frequency of publishing of a journal and language of published papers in it) in the context of influence on acknowledgement of scoring to a journal. Analyses in the above mentioned scope have not been presented in the subject literature so far. Conducted research lead to conclusion that population of ranked economic academic journals obtained relatively higher scoring in comparison to other ranked journals. The frequency of publishing of a journal and language of published papers in it turned out to be a crucial factor conditioning obtained score according to the ministerial list. Efforts of publishing houses which made changes (the number of quarterlies and journals publishing papers in English has increased recently) in order to adjust to assessment's criteria set by the ministerial team were awarded by the higher scoring of a journal. Basic methods of statistic description of population and structure analyses were applied in the paper.

SŁOWA KLUCZOWE:

nauka, ekonomiczne punktowane czasopisma naukowe, ministerialna lista czasopism, lista B, parametryzacja nauki

dr hab. prof.US Marek Kunasz, Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim, ul. Cukrowa 8, 71-004 Szczecin, gab. 606, tel. (91) 444-34-97, e-mail: marek.kunasz@usz.edu.pl