kunasz.eu
dr hab. prof. US Marek Kunasz

Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim

Home
Aktualności
CV

Testy

Dostęp do testu OWI2N

Dorobek
Zainteresowania naukowe
Statystyki dorobku
Publikacje
Prace najczęściej cytowane
Prace najczęściej przeglądane
Projekty badawcze
Konferencje
Granty
Dydaktyka
Projekty popularyzatorskie
Nagrody naukowe
Inne osiągnięcia

Promotor
Ogólna tematyka seminarium
Przykładowe tematy prac

Bazy
Baza materiałów
Baza ocen

Profile
WOS
Scopus
Google Scholar
Researchgate
ORCID
Ludzie Nauki

Katedra
Rys historyczny
Moduły na Zarządzaniu

Kontakt
Praca: Wielkość przedsiębiorstwa a czynniki det ...

Wszystkie publikacje | Monografie | Redakcje naukowe | Artykuły naukowe | Rozdziały w monografiach | Prace najczęściej cytowane | Prace najczęściej przeglądane |

Artykuł: Wielkość przedsiębiorstwa a czynniki determinujące szanse na szkolenie w organizacji

M.Kunasz

w: Organizacja i Kierowanie 2016, Nr 3, s. 121-140.

POBIERZ PUBLIKACJĘ  

Cytowań: 1 Wejść: 641 Pobrań 466

ABSTRAKT

W pracy poddano identyfikacji czynniki determinujące szanse na szkolenie w organizacji w zróżnicowanych grupach przedsiębiorstw wyodrębnionych ze względu na ich wielkość. Analizom poddano materiał empiryczny z badań systemów zarządzania zasobami ludzkimi przedsiębiorstw z województwa zachodniopomorskiego. Oszacowano 5 logitowych modeli ekonometrycznych. Z przeprowadzonych badań wynika, iż w gronie istotnych statystycznie czynników determinujących szanse na szkolenie w organizacji znalazły się głównie charakterystyki systemów zarządzania przedsiębiorstw reprezentowanych przez respondentów, mniej silnie analizowane szanse determinują indywidualne charakterystyki respondentów.

The Size of an Enterprise and Factors Determining Chances for the Training in an Organization

ABSTRACT

The paper includes identification of factors determining chances for training in an organization in differentiated groups of enterprises distinguished on the basis of their size. Empirical material from research on the human resource management system in enterprises of the West Pomeranian Voivodeship was analyzed. 5 logit econometric models were estimated. Conducted research let draw conclusions that the most important factors determining chances for training in organization are mainly characteristics of management systems of enterprises represented by respondents, weaker analyzed chances determine individual characteristics of respondents.

SŁOWA KLUCZOWE:

szkolenie, zarządzanie kapitałem ludzkim, modele logitowe.

CYTOWANIA:
  • Gródek-Szostak Z., Kajrunajtys D., Siguencja L.O., Chęcińska-Zaucha A., (2018), EPSS - method and tools for improving the competence in the XXI century, w: red. , Society. Integration. Education. Proceedings of the International Scientific Conference, , .
dr hab. prof.US Marek Kunasz, Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim, ul. Cukrowa 8, 71-004 Szczecin, gab. 606, tel. (91) 444-34-97, e-mail: marek.kunasz@usz.edu.pl