kunasz.eu
dr hab. prof. US Marek Kunasz

Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim

Home
Aktualności
CV

Testy

Dostęp do testu OWI2N

Dorobek
Zainteresowania naukowe
Statystyki dorobku
Publikacje
Prace najczęściej cytowane
Prace najczęściej przeglądane
Projekty badawcze
Konferencje
Granty
Dydaktyka
Projekty popularyzatorskie
Nagrody naukowe
Inne osiągnięcia

Promotor
Ogólna tematyka seminarium
Przykładowe tematy prac

Bazy
Baza materiałów
Baza ocen

Profile
WOS
Scopus
Google Scholar
Researchgate
ORCID
Ludzie Nauki

Katedra
Rys historyczny
Moduły na Zarządzaniu

Kontakt
Praca: Czynniki determinujące szanse na szkolen ...

Wszystkie publikacje | Monografie | Redakcje naukowe | Artykuły naukowe | Rozdziały w monografiach | Prace najczęściej cytowane | Prace najczęściej przeglądane |

Artykuł: Czynniki determinujące szanse na szkolenie w organizacji - analiza ekonometryczna

M.Kunasz

w: Marketing i Rynek 2016, Nr 3, s. 457-467.

POBIERZ PUBLIKACJĘ  

Cytowań: 1 Wejść: 829 Pobrań 327

ABSTRAKT

W pracy poddano identyfikacji czynniki sprzyjające prawdopodobieństwu szkolenia w organizacji. W warstwie metodologicznej znalazło zastosowanie instrumentarium modelowania ekonometrycznego (szacowano modele zmiennej jakościowej). Z przeprowadzonych badań wynika, iż w gronie istotnych statystycznie czynników determinujących szanse na szkolenie w organizacji znalazły się głównie charakterystyki systemów zarządzania przedsiębiorstw reprezentowanych przez respondentów, mniej silnie analizowane szanse determinują indywidualne charakterystyki respondentów.

Factors Determining Chances for Training in an Organization - Econometric Analysis

ABSTRACT

Factors supporting probability of training in an organization were identified in the paper. Econometric modelling (models of quality variable were estimated) were applied in the methodological layer. Conducted research let draw conclusions that the most important factors determining chances for training in organization are mainly characteristics of management systems of enterprises represented by respondents, weaker analyzed chances determine individual characteristics of respondents.

SŁOWA KLUCZOWE:

szkolenie, zarządzanie kapitałem ludzkim, modele logitowe.

CYTOWANIA:
  • Steinerowska-Streb I., (2017), Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwach rodzinnych, Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego, nr 26.
dr hab. prof.US Marek Kunasz, Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim, ul. Cukrowa 8, 71-004 Szczecin, gab. 606, tel. (91) 444-34-97, e-mail: marek.kunasz@usz.edu.pl