kunasz.eu
dr hab. prof. US Marek Kunasz

Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim

Home
Aktualności
CV

Testy

Dostęp do testu OWI2N

Dorobek
Zainteresowania naukowe
Statystyki dorobku
Publikacje
Prace najczęściej cytowane
Prace najczęściej przeglądane
Projekty badawcze
Konferencje
Granty
Dydaktyka
Projekty popularyzatorskie
Nagrody naukowe
Inne osiągnięcia

Promotor
Ogólna tematyka seminarium
Przykładowe tematy prac

Bazy
Baza materiałów
Baza ocen

Profile
WOS
Scopus
Google Scholar
Researchgate
ORCID
Ludzie Nauki

Katedra
Rys historyczny
Moduły na Zarządzaniu

Kontakt
Praca: Aktywność przedsiębiorcza w okresie koni ...

Wszystkie publikacje | Monografie | Redakcje naukowe | Artykuły naukowe | Rozdziały w monografiach | Prace najczęściej cytowane | Prace najczęściej przeglądane |

Artykuł: Aktywność przedsiębiorcza w okresie koniunktury i dekoniuktury na przykładzie ostatniego kryzysu gospodarczego

M.Kunasz

w: Przedsiębiorczość i Zarządzanie 2014, Nr 6, s. 203-218.

POBIERZ PUBLIKACJĘ  

Cytowań: 0 Wejść: 831 Pobrań 509

ABSTRAKT

W pracy analizom poddano zmiany w wybranych grupach uczestników rynku pracy w perspektywie przyjętego horyzontu czasowego badań (lata 2002 - 2012). Szczególną uwagę zwrócono na grupę samozatrudnionych. Analizom poddano zmiany w populacjach samozatrudnionych ogółem, w rolnictwie bądź w sektorze pozarolniczym a także zatrudniających bądź nie dodatkowo pracowników. Dla odzwierciedlenia potencjalnych skutków ostatniego kryzysu gospodarczego materializujących się w zmianach w analizowanych populacjach samozatrudnienionych w ramach okresu badawczego wyodrębniono okresy lat 2002 - 2007 i 2007 - 2012. Badania swoim zasięgiem obejmują ogół krajów unijnych, ale analizy prowadzono także w grupach krajów tzw. "starej" (EU15) i "nowej" (EU12) unii.

Enterprising Activity in Period of Boom and Recession on Example of Last Economic Crisis

ABSTRACT

Changes in selected groups of participants of the labour market in the perspective of adopted time span (years 2000 - 2012) were analyzed in the paper. Particular attention was paid to the group of self-employed. Changes in populations of self-employed in general, in agriculture, or non-agriculture sector and also populations which employ, or don't employ anyone, underwent analyses. Two research periods were distinguished namely 2000-2007 and 2007 - 2012 in order to reflect potential results of the economic crisis having influence on the population's of self-employed. The analyses cover with their scope all member states of the EU and they were also conducted in two groups of EU countries: countries of so called Old Union (EU15) and New Union (EU12).

SŁOWA KLUCZOWE:

przedsiębiorczość, samozatrudnienie, zatrudnienie, aktywność przedsiębiorcza, kryzys ekonomiczny.

dr hab. prof.US Marek Kunasz, Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim, ul. Cukrowa 8, 71-004 Szczecin, gab. 606, tel. (91) 444-34-97, e-mail: marek.kunasz@usz.edu.pl