kunasz.eu
dr hab. prof. US Marek Kunasz

Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim

Home
Aktualności
CV

Testy

Dostęp do testu OWI2N

Dorobek
Zainteresowania naukowe
Statystyki dorobku
Publikacje
Prace najczęściej cytowane
Prace najczęściej przeglądane
Projekty badawcze
Konferencje
Granty
Dydaktyka
Projekty popularyzatorskie
Nagrody naukowe
Inne osiągnięcia

Promotor
Ogólna tematyka seminarium
Przykładowe tematy prac

Bazy
Baza materiałów
Baza ocen

Profile
WOS
Scopus
Google Scholar
Researchgate
ORCID
Ludzie Nauki

Katedra
Rys historyczny
Moduły na Zarządzaniu

Kontakt
Praca: Wielkość przedsiębiorstwa a zakres imple ...

Wszystkie publikacje | Monografie | Redakcje naukowe | Artykuły naukowe | Rozdziały w monografiach | Prace najczęściej cytowane | Prace najczęściej przeglądane |

Artykuł: Wielkość przedsiębiorstwa a zakres implementacji instrumentów realizacji i oceny efektywności szkolenia - wyniki badań

M.Kunasz

w: Engineering Management in Production and Services 2015, Nr 1, s. 61-72.

POBIERZ PUBLIKACJĘ  

Cytowań: 1 Wejść: 893 Pobrań 431

ABSTRAKT

W pracy analizom poddano zakres implementacji technik realizacji szkolenia i instrumentów oceny jego efektywności w organizacji w zależności od jej wielkości. Badania empiryczne przeprowadzono na reprezentatywnej grupie pracowników przedsiębiorstw z województwa zachodniopomorskiego. Analizy prowadzono poza ujęciem ogólnym także w wyodrębnionych grupach organizacji wyodrębnionych ze względu na ich wielkość. Prowadzone analizy empiryczne poprzedzone zostały rozważaniami teoretycznymi, gdzie przedstawiono materiał teoretyczny z analizowanej dziedziny zawarty w literaturze przedmiotu. Praca ma zatem charakter teoretyczno-empiryczny.

Organization's Size vs. Range of Implementation of Tools of Conducting Training and Evaluating Training Efficiency - Research Results

ABSTRACT

Differences in range of implementation of tools of conducting training and evaluating training efficiency in dependence on organization's size are the subject of this work. Empirical researches were conducted on the representative group of workers of enterprises from the West-Pomeranian Voivodeship. The analyses were conducted beyond general approach also in selected groups of enterprises (selected by organization's size). Conducted empirical analyses were preceded with theoretical consideration where theoretical material considering analyzed field included in literature of subject were presented. Therefore the work is of theoretical and empirical nature.

SŁOWA KLUCZOWE:

rozwój zawodowy, szkolenie i doskonalenie zawodowe, techniki szkoleniowe, ocena efektywności szkolenia, model systematyczny szkolenia

CYTOWANIA:
  • Wierzbicki M., (2018), Motywowanie w branży farmaceutycznej (na przykładzie pracowników aptek), Akademia Zarządzania, nr 2.
dr hab. prof.US Marek Kunasz, Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim, ul. Cukrowa 8, 71-004 Szczecin, gab. 606, tel. (91) 444-34-97, e-mail: marek.kunasz@usz.edu.pl