kunasz.eu
dr hab. prof. US Marek Kunasz

Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim

Home
Aktualności
CV

Testy

Dostęp do testu OWI2N

Dorobek
Zainteresowania naukowe
Statystyki dorobku
Publikacje
Prace najczęściej cytowane
Prace najczęściej przeglądane
Projekty badawcze
Konferencje
Granty
Dydaktyka
Projekty popularyzatorskie
Nagrody naukowe
Inne osiągnięcia

Promotor
Ogólna tematyka seminarium
Przykładowe tematy prac

Bazy
Baza materiałów
Baza ocen

Profile
WOS
Scopus
Google Scholar
Researchgate
ORCID
Ludzie Nauki

Katedra
Rys historyczny
Moduły na Zarządzaniu

Kontakt
Praca: Znaczenie kapitału ludzkiego jako składn ...

Wszystkie publikacje | Monografie | Redakcje naukowe | Artykuły naukowe | Rozdziały w monografiach | Prace najczęściej cytowane | Prace najczęściej przeglądane |

Rozdział w monografii: Znaczenie kapitału ludzkiego jako składnika kapitału intelektualnego

M.Kunasz

w: Przedsiębiorczość: szansą na sukces rządu, gospodarki, przedsiębiorstw, społeczeństwa, K.Piech, M.Kulikowski (red.), Instytut Wiedzy, Warszawa 2003, s. 285-298.


Cytowań: 7 Wejść: 946 Pobrań 447

ABSTRAKT

Zjawiska wyznaczające kierunek nowoczesnych zmian stwarzają konieczność poszukiwania koncepcji nowych, wiernie odwzorowujących opisywane zmieniające się środowisko. Rodzi się zatem pytanie jakie koncepcje okażą się lekarstwem na dolegliwości współczesnych przedsiębiorstw? Gdzie szukać nowych źródeł przewagi konkurencyjnej? Kierunek ten reprezentuje rozwijająca się teoria kapitału intelektualnego. W pracy przedstawiono liczne ujęcia definicyjne analizowanej kategorii, sposoby strukturalizacji kapitału intelektualnego, znaczenie kapitału ludzkiego jako kluczowego składnika kapitału intelektualnego organizacji, skoncentrowano się również na kwestiach pomiaru efektywności inwestycji w kapitał ludzki organizacji.

SŁOWA KLUCZOWE:

kapitał ludzki, kapitał intelektualny, zarządzanie kapitałem intelektualnym, kapitał strukturalny, aktywa niematerialne, pojęcie kapitał intelektualny, koncepcja kapitał intelektualny, pomiar kapitału ludzkiego, pomiar funkcji personalnej, wartość przedsiębiorstwa, przedsiębiorstwo, organizacja, efektywność

CYTOWANIA:
  • Dawidziuk R., (2016), Kapitał ludzki jako element kapitału intelektualnego w przedsiębiorstwie, Nauki o Zarządzaniu, Vol. 27, No. 2.
  • Gaweł-Brudkiewicz K., (2007), Kapitał intelektualny uczelni wyższej - identyfikacja, pomiar i sprawozdawczość, w: red. K. Piech, E. Skrzypek (red.), Wiedza w gospodarce, społeczeństwie, przedsiębiorstwach: pomiary, charakterystyka, zarządzanie, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa.
  • Janczyk-Strzała E., (2014), O koncepcji zarządzania kapitałem intelektualnym uczelni, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 366.
  • Jezierska-Thöle A., (2016), Zmiany w zasobach i jakości kapitału ludzkiego na obszarach wiejskich Polski i wschodnich Niemiec, Studia Obszarów Wiejskich, nr 41.
  • Kozera M., (2013), Przedsiębiorstwo rolnicze w gospodarce opartej na wiedzy, Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, Vol. 13, No. 1.
  • Ujwary-Gil A., (2009), Kapitał intelektualny a wartość rynkowa przedsiębiorstwa, C.H.Beck, Warszawa.
  • Wełyczko L., Landman T., (2011), Wybrane aspekty zarządzania wiedzą w uczelni wyższej , Zeszyty Naukowe Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki, nr 3.
dr hab. prof.US Marek Kunasz, Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim, ul. Cukrowa 8, 71-004 Szczecin, gab. 606, tel. (91) 444-34-97, e-mail: marek.kunasz@usz.edu.pl