kunasz.eu
dr hab. prof. US Marek Kunasz

Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim

Home
Aktualności
CV

Testy

Dostęp do testu OWI2N

Dorobek
Zainteresowania naukowe
Statystyki dorobku
Publikacje
Prace najczęściej cytowane
Prace najczęściej przeglądane
Projekty badawcze
Konferencje
Granty
Dydaktyka
Projekty popularyzatorskie
Nagrody naukowe
Inne osiągnięcia

Promotor
Ogólna tematyka seminarium
Przykładowe tematy prac

Bazy
Baza materiałów
Baza ocen

Profile
WOS
Scopus
Google Scholar
Researchgate
ORCID
Ludzie Nauki

Katedra
Rys historyczny
Moduły na Zarządzaniu

Kontakt
Praca: Bierność zawodowa w Polsce na tle wybran ...

Wszystkie publikacje | Monografie | Redakcje naukowe | Artykuły naukowe | Rozdziały w monografiach | Prace najczęściej cytowane | Prace najczęściej przeglądane |

Artykuł: Bierność zawodowa w Polsce na tle wybranych grup krajów unijnych

M.Kunasz

w: Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy 2016, Nr 46, s. 345-357.

POBIERZ PUBLIKACJĘ  

Cytowań: 1 Wejść: 974 Pobrań 434

ABSTRAKT

Przedmiotem badań prezentowanych w pracy jest bierność zawodowa. W pracy prowadzono analizy populacji biernych zawodowo na tle innych grup uczestników rynku pracy (pracujących i bezrobotnych czyli aktywnych zawodowo) w Polsce i w Unii Europejskiej. Przeprowadzono także analizy wewnętrznej struktury populacji biernych zawodowo z uwzględnieniem jako kryterium podziału populacji deklarowanej w badaniach BAEL przyczyny bierności zawodowej w Polsce oraz trzech grupach krajów - ogółu (27) krajów unijnych oraz krajów tzw. "starej" (EU15) i "no-wej" (EU12) unii. Poza ujęciem ogólnym analizy w powyższym zakresie prowadzono na grupach kobiet i mężczyzn. Zakres czasowy prowadzonych badań obejmuje okres lat 2002 - 2012.

Professional Passivity in Poland and Selected Groups of the EU Countries

ABSTRACT

Professional passivity constitutes subject of researches presented in the paper. Analyses of popu-lations which are professionally passive at the background of other participants of the labour mar-ket (employed and unemployed - i.e. professionally active) in Poland and the European Union were conducted. Analyses of internal structure of the populations which remain professionally passive was performed in the paper accounting for division of the declared population in the BAEL researches the cause of the professional passivity in Poland and three groups of countries - all (27) member states of the European Union and countries of so called Old Union (EU15) and New Union (EU12). The analyses concerning the above mentioned scope also focused on the groups of women and men. The time scope of conducted analyses includes period from 2002 to 2012.

SŁOWA KLUCZOWE:

rynek pracy, zasoby pracy, bierność zawodowa, Unia Europejska.

CYTOWANIA:
  • Bukowska U., (2019), Innowacje społeczne w przedsiębiorstwie jako narzędzie aktywizacji osób niepełnosprawnych biernych zawodowo, Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. Problemy. Innowacje. Projekty, nr 2.
dr hab. prof.US Marek Kunasz, Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim, ul. Cukrowa 8, 71-004 Szczecin, gab. 606, tel. (91) 444-34-97, e-mail: marek.kunasz@usz.edu.pl