kunasz.eu
dr hab. prof. US Marek Kunasz

Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim

Home
Aktualności
CV

Testy

Dostęp do testu OWI2N

Dorobek
Zainteresowania naukowe
Statystyki dorobku
Publikacje
Prace najczęściej cytowane
Prace najczęściej przeglądane
Projekty badawcze
Konferencje
Granty
Dydaktyka
Projekty popularyzatorskie
Nagrody naukowe
Inne osiągnięcia

Promotor
Ogólna tematyka seminarium
Przykładowe tematy prac

Bazy
Baza materiałów
Baza ocen

Profile
WOS
Scopus
Google Scholar
Researchgate
ORCID
Ludzie Nauki

Katedra
Rys historyczny
Moduły na Zarządzaniu

Kontakt
Praca: Wykształcenie jako czynnik determinujący ...

Wszystkie publikacje | Monografie | Redakcje naukowe | Artykuły naukowe | Rozdziały w monografiach | Prace najczęściej cytowane | Prace najczęściej przeglądane |

Artykuł: Wykształcenie jako czynnik determinujący długość życia

M.Kunasz

w: Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. Problemy. Innowacje. Projekty 2015, Nr 3, s. 93-110.

POBIERZ PUBLIKACJĘ  

Cytowań: 2 Wejść: 810 Pobrań 458

ABSTRAKT

W pracy prowadzono analizy oczekiwanej długości życia, głównie w kontekście jej związków z poziomem wykształcenia jednostek. Odnoszono się do specyficznych badań Eurostatu uwzględniających przywołane kryterium podziału populacji. Badania swoim zasięgiem objęły 14 krajów unijnych (w tym także Polskę) oraz 2 kraje spoza terytorium Unii Europejskiej. Projekt był realizowany w perspektywie lat 2007 - 2010. Badano oczekiwaną dalszą długość życia jednostek w wieku 30 lat, zakładając, iż w tym wieku ujawniają się pierwsze efekty inwestycji w kapitał ludzki związanych z edukacją (prowadzone w pracy rozważania osadzono w ekonomicznej teorii kapitału ludzkiego).

Education as Factor Determining the Life Expectancy

ABSTRACT

The paper contains analyses of life expectancy mainly in the context of its relation to the level of individual's education. The data was referred to the specific Eurostat researches which take the above mentioned criterion of population's division into consideration. 14 EU countries (including Poland) and 2 countries, which are not on the EU territory, were included in the research. The project was carried out from 2007 to 2010. The life expectancy of 30- year-old units was examined, assuming that the first effects of investment in the human capital connected with education are revealed at this age (deliberations were set in the economic theory of the human capital).

SŁOWA KLUCZOWE:

kapitał ludzki, inwestycje w kapitał ludzki, zdrowie w teorii kapitału ludzkiego, wykształcenie, edukacja, oczekiwana długość życia

CYTOWANIA:
  • Puchalski K., Korzeniowska E., (2017), Promocja zdrowia w zakładach pracy w Polsce w 2015 r. - diagnoza na podstawie reprezentatywnego badania firm zatrudniających powyżej 50 pracowników, Medycyna Pracy, Vol. 68, No. 2.
  • Wiktorowicz J., (2016), Kapitał ludzki mieszkańców miast - ujęcie generacyjne, Studia Miejskie, nr 21.
dr hab. prof.US Marek Kunasz, Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim, ul. Cukrowa 8, 71-004 Szczecin, gab. 606, tel. (91) 444-34-97, e-mail: marek.kunasz@usz.edu.pl