kunasz.eu
dr hab. prof. US Marek Kunasz

Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim

Home
Aktualności
CV

Testy

Dostęp do testu OWI2N

Dorobek
Zainteresowania naukowe
Statystyki dorobku
Publikacje
Prace najczęściej cytowane
Prace najczęściej przeglądane
Projekty badawcze
Konferencje
Granty
Dydaktyka
Projekty popularyzatorskie
Nagrody naukowe
Inne osiągnięcia

Promotor
Ogólna tematyka seminarium
Przykładowe tematy prac

Bazy
Baza materiałów
Baza ocen

Profile
WOS
Scopus
Google Scholar
Researchgate
ORCID
Ludzie Nauki

Katedra
Rys historyczny
Moduły na Zarządzaniu

Kontakt
Praca: Korzyści materialne z wykształcenia form ...

Wszystkie publikacje | Monografie | Redakcje naukowe | Artykuły naukowe | Rozdziały w monografiach | Prace najczęściej cytowane | Prace najczęściej przeglądane |

Artykuł: Korzyści materialne z wykształcenia formalnego w Polsce

M.Kunasz

w: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2015, Nr 4, s. 235-247.

POBIERZ PUBLIKACJĘ  

Cytowań: 0 Wejść: 906 Pobrań 436

ABSTRAKT

Okres transformacji systemowej to w Polsce czas istotnych zmian w strukturze wykształcenia społeczeństwa a także poszczególnych grup zawodowych (wyodrębnianych z uwzględnieniem klasyfikacji ISCO-COM 88). Stąd w pracy badano czy zmiany w strukturze wykształcenia (o zróżnicowanym natężeniu w poszczególnych grupach zawodowych) przekładały się na zmiany relacji przeciętnego wynagrodzenia brutto w danej grupie zawodowej i wśród ogółu zatrudnionych w Polsce. Analizy prowadzono na podstawie danych Eurostatu i GUS. Horyzont czasowy prowadzonych analiz wyznaczają lata 2002 - 2012.

Financial Benefits from Formal Education in Poland

ABSTRACT

The period of the transformation in Poland was time of crucial changes in the structure of social education and also respective occupational groups (distinguished taking into consideration the ISCO-COM 88 classification). Therefore the paper investigated whether changes in the educational structure (of differentiated concentration in respective occupational groups) were reflected in changes of relation of average gross remuneration in a given occupational group and all employed in Poland. The analyses were conducted in the basis of the Eurostat and the Main Statistic Office data. The period of conducted analyses stretched out from 2002 to 2012.

SŁOWA KLUCZOWE:

kapitał ludzki, korzyści z wykształcenia, edukacja, kształcenie, wynagrodzenia.

dr hab. prof.US Marek Kunasz, Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim, ul. Cukrowa 8, 71-004 Szczecin, gab. 606, tel. (91) 444-34-97, e-mail: marek.kunasz@usz.edu.pl