kunasz.eu
dr hab. prof. US Marek Kunasz

Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim

Home
Aktualności
CV

Testy

Dostęp do testu OWI2N

Dorobek
Zainteresowania naukowe
Statystyki dorobku
Publikacje
Prace najczęściej cytowane
Prace najczęściej przeglądane
Projekty badawcze
Konferencje
Granty
Dydaktyka
Projekty popularyzatorskie
Nagrody naukowe
Inne osiągnięcia

Promotor
Ogólna tematyka seminarium
Przykładowe tematy prac

Bazy
Baza materiałów
Baza ocen

Profile
WOS
Scopus
Google Scholar
Researchgate
ORCID
Ludzie Nauki

Katedra
Rys historyczny
Moduły na Zarządzaniu

Kontakt
Praca: Analiza związków poziomu wykształcenia z ...

Wszystkie publikacje | Monografie | Redakcje naukowe | Artykuły naukowe | Rozdziały w monografiach | Prace najczęściej cytowane | Prace najczęściej przeglądane |

Artykuł: Analiza związków poziomu wykształcenia z wybranymi miarami sytuacji zdrowotnej

M.Kunasz

w: Polityka Społeczna 2016, Nr 8, s. 1-6.

POBIERZ PUBLIKACJĘ  

Cytowań: 0 Wejść: 531 Pobrań 68

ABSTRAKT

Artykuł ma charakter teoretyczno-empiryczny. Jego celem jest próba odpowiedzi na pytanie, czy wzrost poziomu wykształcenia sprzyja dłuższemu i zdrowszemu życiu. W opracowaniu przeanalizowano związki poziomu wykształcenia z wybranymi miarami sytuacji zdrowotnej ludności. Zidentyfikowano istotny związek między poziomem wykształcenia a dalszą oczekiwaną długością życia badanych. Weryfikując przyczyny ujawniającego się zróżnicowania analizom poddano następnie wybrane dane empiryczne gromadzone na szczeblu grup osób ze zróżnicowanym poziomem wykształcenia: badania realizowane przez Eurostat, badania realizowane w ramach Diagnozy Społecznej oraz projektu LEECH realizowanego przez Instytut Medycyny Pracy.

Education and Health

ABSTRACT

The paper is of theoretical and empirical character. The aim of the paper is to answer following question: Does the increase of the level of education supports longer and healthier life? The paper contains investigation of interrelations between the level of education and selected measures of health situation of people. A crucial relation between the level of education and length of life of respondents was identified. Selected empirical data collected at the level of groups of people with various level of education: Eurostat researches, Social Diagnosis and within the frames of LEECH project carried out by the Institute of the Occupational Medicine were analyzed while verifying causes of revealed differentiations.

SŁOWA KLUCZOWE:

kapitał ludzki, inwestycje w kapitał ludzki, zdrowie w teorii kapitału ludzkiego, wykształcenie, edukacja, oczekiwana długość życia

dr hab. prof.US Marek Kunasz, Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim, ul. Cukrowa 8, 71-004 Szczecin, gab. 606, tel. (91) 444-34-97, e-mail: marek.kunasz@usz.edu.pl