kunasz.eu
dr hab. prof. US Marek Kunasz

Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim

Home
Aktualności
CV

Testy

Dostęp do testu OWI2N

Dorobek
Zainteresowania naukowe
Statystyki dorobku
Publikacje
Prace najczęściej cytowane
Prace najczęściej przeglądane
Projekty badawcze
Konferencje
Granty
Dydaktyka
Projekty popularyzatorskie
Nagrody naukowe
Inne osiągnięcia

Promotor
Ogólna tematyka seminarium
Przykładowe tematy prac

Bazy
Baza materiałów
Baza ocen

Profile
WOS
Scopus
Google Scholar
Researchgate
ORCID
Ludzie Nauki

Katedra
Rys historyczny
Moduły na Zarządzaniu

Kontakt
Praca: Bierność zawodowa kobiet i mężczyzn. Pol ...

Wszystkie publikacje | Monografie | Redakcje naukowe | Artykuły naukowe | Rozdziały w monografiach | Prace najczęściej cytowane | Prace najczęściej przeglądane |

Artykuł: Bierność zawodowa kobiet i mężczyzn. Polska na tle Unii Europejskiej

M.Kunasz

w: Marketing i Rynek 2016, Nr 3, s. 443-456.

POBIERZ PUBLIKACJĘ  

Cytowań: 0 Wejść: 800 Pobrań 325

ABSTRAKT

Celem artykułu była próba oceny różnic w strukturze bierności zawodowej kobiet oraz mężczyzn w Polsce i w Unii Europejskiej (w tym w kontekście ostatniego kryzysu gospodarczego). W pracy prowadzono analizy populacji biernych zawodowo na tle innych grup uczestników rynku pracy (pracujących i bezrobotnych czyli aktywnych zawodowo). Poza statusem na rynku pracy kryterium wyodrębniania analizowanych w pracy podgrup uczestników rynku pracy była także: płeć respondentów oraz deklarowana przyczyna bierności zawodowej. Zakres czasowy realizowanych badań obejmuje horyzont lat 2002 - 2012. Dla unaocznienia zmian w analizowanych populacjach w okresie przed i po ostatnim kryzysie gospodarczym analizy prowadzono także w dwóch podokresach: lat 2002 - 2007 i 2007 - 2012. Analizy były prowadzone dla Polski, ich wyniki odniesiono do danych dla ogółu (27) krajów unijnych.

Occupational Passivity of Women and Man in Poland and the European Union

ABSTRACT

The aim of the paper is to assess differences in the structure of the occupational passivity of women and men in Poland and the European Union (also in the context of the latest economic crisis). The paper contains analysis of population of occupationally passive populations in comparison with other groups of the labour market's participants (working ones, or unemployed i.e. occupationally active ones). Criteria of selection of analyzed subgroups of participants of the labour market apart from status at the labour market were: sex of respondents and declared cause of occupational passivity. The time scope of carried out research covers period from 2002 to 2012. Analyses in two subperiods i.e. 2002 -2007 and 2007 - 2012 were conducted in order to reveal changes in analyzed populations in the period before and after the last economic crisis. These analyses were conducted for Poland and their results were compared to the data concerning all (27) member states of the European Union.

SŁOWA KLUCZOWE:

bierność zawodowa, aktywność zawodowa, rynek pracy, Unia Europejska.

dr hab. prof.US Marek Kunasz, Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim, ul. Cukrowa 8, 71-004 Szczecin, gab. 606, tel. (91) 444-34-97, e-mail: marek.kunasz@usz.edu.pl