kunasz.eu
dr hab. prof. US Marek Kunasz

Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim

Home
Aktualności
CV

Testy

Dostęp do testu OWI2N

Dorobek
Zainteresowania naukowe
Statystyki dorobku
Publikacje
Prace najczęściej cytowane
Prace najczęściej przeglądane
Projekty badawcze
Konferencje
Granty
Dydaktyka
Projekty popularyzatorskie
Nagrody naukowe
Inne osiągnięcia

Promotor
Ogólna tematyka seminarium
Przykładowe tematy prac

Bazy
Baza materiałów
Baza ocen

Profile
WOS
Scopus
Google Scholar
Researchgate
ORCID
Ludzie Nauki

Katedra
Rys historyczny
Moduły na Zarządzaniu

Kontakt
Praca: Zakres implementacji rozwiązań procesowy ...

Wszystkie publikacje | Monografie | Redakcje naukowe | Artykuły naukowe | Rozdziały w monografiach | Prace najczęściej cytowane | Prace najczęściej przeglądane |

Artykuł: Zakres implementacji rozwiązań procesowych a wielkość przedsiębiorstwa - wyniki badań

M.Kunasz

w: Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego 2014, Nr 38, s. 169-179.

POBIERZ PUBLIKACJĘ  

Cytowań: 0 Wejść: 820 Pobrań 399

ABSTRAKT

W pracy analizom poddano zakres implementacji zarządzania procesowego w przedsiębiorstwie w zależności od jego wielkości. Badania empiryczne przeprowadzono na reprezentatywnej grupie pracowników przedsiębiorstw z województw zachodniopomorskiego i lubuskiego. Analizy prowadzono poza ujęciem ogólnym także w wyodrębnionych grupach organizacji wyodrębnionych ze względu na ich wielkość w następujących obszarach: zakres wykorzystywanej w organizacjach dokumentacji procesu, zgodność systemów zarządzania organizacją ze standardami wybranych norm ISO wraz z analizą planów certyfikowania i wdrażania kolejnych standardów zgodności, poziom wykorzystania w organizacjach zintegrowanych rozwiązań informatycznych wspierających zarządzanie procesami wraz z analizą planów w tym zakresie.

Range of Implementation of Process Management vs. Organization's Size - Research Results

ABSTRACT

Differences in range of implementation of process management solutions in dependence on organization's size are the subject of this work. Empirical researches were conducted on the representative group of workers of enterprises from the West-Pomeranian and Lubuskie Voivodeship. The analyses were conducted beyond general approach also in selected groups of enterprises (selected by organization's size) in following areas: range of used documentation of process in organizations, conformity of organization management systems with standards of chosen forms of ISO along with analysis of certification plans and implementation of further standards of conformity, degree of use in company integrated IT solutions which support management of processes along with analysis of plans within this scope.

SŁOWA KLUCZOWE:

proces, zarządzanie procesowe, orientacja procesowa

dr hab. prof.US Marek Kunasz, Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim, ul. Cukrowa 8, 71-004 Szczecin, gab. 606, tel. (91) 444-34-97, e-mail: marek.kunasz@usz.edu.pl