kunasz.eu
dr hab. prof. US Marek Kunasz

Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim

Home
Aktualności
CV

Testy

Dostęp do testu OWI2N

Dorobek
Zainteresowania naukowe
Statystyki dorobku
Publikacje
Prace najczęściej cytowane
Prace najczęściej przeglądane
Projekty badawcze
Konferencje
Granty
Dydaktyka
Projekty popularyzatorskie
Nagrody naukowe
Inne osiągnięcia

Promotor
Ogólna tematyka seminarium
Przykładowe tematy prac

Bazy
Baza materiałów
Baza ocen

Profile
WOS
Scopus
Google Scholar
Researchgate
ORCID
Ludzie Nauki

Katedra
Rys historyczny
Moduły na Zarządzaniu

Kontakt
Praca: Gospodarka odpadami w krajach Unii Europ ...

Wszystkie publikacje | Monografie | Redakcje naukowe | Artykuły naukowe | Rozdziały w monografiach | Prace najczęściej cytowane | Prace najczęściej przeglądane |

Rozdział w monografii: Gospodarka odpadami w krajach Unii Europejskiej

E.Mazur-Wierzbicka, M.Kunasz

w: Zróżnicowanie gospodarek unijnych - aspekty społeczne, P.Zwiech (red.), Economicus, Szczecin 2013, s. 119-144.


Cytowań: 1 Wejść: 885 Pobrań 0

ABSTRAKT

Nieodłączną cechą każdej prowadzonej aktywności gospodarczej jest wytwarzanie odpadów. Istotnym problemem dla społeczeństw, gospodarek jest ich zagospodarowanie, które nie powinno powodować obciążenia dla środowiska naturalnego. Na przestrzeni wielu lat opracowano metody stwarzające możliwość takiego zagospodarowania odpadów, które sprzyja oszczędności zasobów oraz ogranicza negatywne oddziaływanie na środowisko naturalne. Oprócz zagospodarowania odpadów ważne jest podejmowanie działań mających na celu: zapobieganie powstawaniu odpadów, redukcję ich ilości, zamianę odpadów bardziej szkodliwych na mniej groźne, jak również zmniejszenie negatywnych skutków wytwarzania odpadów. Celem pracy jest przedstawienie wybranych aspektów gospodarki odpadowej w krajach UE-27. Realizacji celu pracy podporządkowano jej poszczególne części, w których przybliżono problematykę gospodarki odpadami w Unii Europejskiej (UE) oraz dokonano kwantyfikacji omawianego zjawiska. W pracy wykorzystano literaturę przedmiotu, akty prawne, raporty, dane statystyczne.

SŁOWA KLUCZOWE:

gospodarka odpadami, odpady, ekologia

CYTOWANIA:
  • Reformat B., Sztangret I., (2020), Re-wartość odpadów komunalnych - garbologia w sektorze handlu, w: red. K.Mazurek-Łopacińska, M.Sobocińska, Badania marketingowe wobec nowych trendów w otoczeniu, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław.
dr hab. prof.US Marek Kunasz, Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim, ul. Cukrowa 8, 71-004 Szczecin, gab. 606, tel. (91) 444-34-97, e-mail: marek.kunasz@usz.edu.pl