kunasz.eu
dr hab. prof. US Marek Kunasz

Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim

Home
Aktualności
CV

Testy

Dostęp do testu OWI2N

Dorobek
Zainteresowania naukowe
Statystyki dorobku
Publikacje
Prace najczęściej cytowane
Prace najczęściej przeglądane
Projekty badawcze
Konferencje
Granty
Dydaktyka
Projekty popularyzatorskie
Nagrody naukowe
Inne osiągnięcia

Promotor
Ogólna tematyka seminarium
Przykładowe tematy prac

Bazy
Baza materiałów
Baza ocen

Profile
WOS
Scopus
Google Scholar
Researchgate
ORCID
Ludzie Nauki

Katedra
Rys historyczny
Moduły na Zarządzaniu

Kontakt
Praca: Organizacja funkcjonalna vs. organizacja ...

Wszystkie publikacje | Monografie | Redakcje naukowe | Artykuły naukowe | Rozdziały w monografiach | Prace najczęściej cytowane | Prace najczęściej przeglądane |

Artykuł: Organizacja funkcjonalna vs. organizacja procesowa - wyniki badań

M.Kunasz

w: Zarządzanie Przedsiębiorstwem 2013, Nr 4, s. 7-14.

POBIERZ PUBLIKACJĘ  

Cytowań: 1 Wejść: 1025 Pobrań 436

ABSTRAKT

W pracy skoncentrowano się na różnicach w funkcjonowaniu organizacji opierających swoją strukturę zarządzania na funkcji bądź procesie. Badania empiryczne przeprowadzono na reprezentatywnej grupie pracowników przedsiębiorstw z województw zachodniopomorskiego i lubuskiego. Na wstępie respondenci zakwalifikowali swoją organizację do grona przedsiębiorstw procesowych bądź funkcjonalnych. Dalsze analizy prowadzono poza ujęciem ogólnym także w wyodrębnionych grupach organizacji procesowych bądź funkcjonalnych, poszukując różnic we wzorcach postępowania w wybranych obszarach: otwartość organizacji na propozycje usprawnień rzeczywistości organizacyjnej, stopień orientacji organizacji na klienta, wachlarz wykorzystywanej w organizacjach dokumentacji procesu, zgodność systemów zarządzania organizacją ze standardami wybranych norm ISO (ze szczególnym uwzględnieniem normy ISO 9001) wraz z analizą planów certyfikowania i wdrażania kolejnych standardów zgodności, poziom wykorzystania w organizacjach zintegrowanych rozwiązań informatycznych wspierających zarządzanie procesami wraz z analizą planów w tym zakresie. Celem pracy była analiza w badanych organizacjach wybranych aspektów, związanych z problematyką zarządzania procesami. W pracy postawiono hipotezę, iż w przyjętych obszarach można zidentyfikować istotne różnice w sposobach postępowania organizacji funkcjonalnych i procesowych. Prowadzone analizy empiryczne poprzedzone zostały rozważaniami teoretycznymi, gdzie przedstawiono materiał teoretyczny z analizowanej dziedziny zawarty w literaturze przedmiotu. Praca ma zatem charakter teoretyczno-empiryczny.

Functional Organization vs. Process Organization - Results of Research

ABSTRACT

Differences in functioning of organizations basing their management structure on function, or process are the subject of this work. Empirical researches were conducted on the representative group of workers of enterprises from the West-Pomeranian and Lubuskie Voivodeship. At first respondents qualified their organization to the group of process or functional enterprises. Further analyses were conducted beyond general approach also in selected groups: process or functional organization looking for differences in patterns of behaviour in chosen areas: openness of organization for propositions of improvement of organizational reality, degree of orientation of organization towards client, range of used documentation of process in organizations, conformity of organization management systems with standards of chosen forms of ISO (with particular consideration of the standard ISO 9001) along with analysis of certification plans and implementation of further standards of conformity, degree of use in company integrated IT solutions which support management of processes along with analysis of plans within this scope. The aim of research was to analyze in investigated organizations chosen aspects connected with issues concerning process management. A hypothesis that in adopted areas substantial differences in ways behaviour of process and functional organization can be identified. Conducted empirical analyses were preceded with theoretical consideration where theoretical material considering analyzed field included in literature of subject were presented. Therefore the work is of theoretical and empirical nature.

SŁOWA KLUCZOWE:

organizacja, proces, zarządzanie procesami biznesu

CYTOWANIA:
  • Woźniak J., Zaskórski P., (2018), Technologie teleinformatyczne (ICT) w doskonaleniu modeli procesowych, Marketing i Rynek, nr 12.
dr hab. prof.US Marek Kunasz, Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim, ul. Cukrowa 8, 71-004 Szczecin, gab. 606, tel. (91) 444-34-97, e-mail: marek.kunasz@usz.edu.pl